ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภาคอิสาน)
สำนักงานเขตพื้นที่ ( 473 ) สพป.สกลนคร เขต 3
รอบไตรมาสที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. ร้อยละ100ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณบุญไทย แสนอุบล() โทร. 042-792133/094-4635156
สวก.Hello ไม่มีข้อมูล
  2. ร้อยละ100ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดำเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณบุญไทย แสนอุบล() โทร. 042-792133/094-4635156
สวก.Hello ไม่มีข้อมูล
  3. ร้อยละ100ของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้อง ตามช่วงวัย คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณยุวดี ชุมปัญญา() โทร. 042-792133/085-6937681
สวก.Hello
สนก.
ไม่มีข้อมูล
  4. ร้อยละ100ของสถานศึกษาที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณวัชระ คำพลงาม() โทร. 042-792133/097-3163609
สวก.Hello ไม่มีข้อมูล
  5. ร้อยละ100ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย
      5.1. ร้อยละ100ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินงานาภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณศุจิกา อ้วนละมัย() โทร. 042-792118/097-3127154
จะแนบไฟล์เพิ่มทำไมแนบไม่ได้คะ สกก.Hello ไม่มีข้อมูล
      5.2. ร้อยละ100ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสภานักเรียน คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณศุจิกา อ้วนละมัย() โทร. 042-792118/097-3127154
จะแนบไฟล์เพิ่ม ทำไมแนบไม่ได้คะ สกก.Hello ไม่มีข้อมูล
      5.3. ร้อยละ100ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณศิริพันธุ์ บุปผาเวียง() โทร. 042-792118/095-9324559
สกก.Hello ไม่มีข้อมูล
      5.4. ร้อยละ100ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณวัชระ คำพลงาม() โทร. 042-792133/097-3163609
สกก.Hello ไม่มีข้อมูล
  6. ร้อยละ100ของผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณศิริพันธุ์ บุปผาเวียง() โทร. 042-792118/095-9324559
สนก.Hello ไม่มีข้อมูล
  7. ร้อยละ100ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณอาละดิลล์ พรหมสาขันธ์() โทร. 042-792118/088-5250802
ฉกชน.Hello ไม่มีข้อมูล
  8. ร้อยละ100ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และมีพัฒนาการตามช่วงวัย คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณพัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์() โทร. 042-792118/095-1683166
สวก.Hello
สกบ.
ไม่มีข้อมูล
  9. ร้อยละ100ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพฤติกรรมเสี่ยง คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
ฉกชน.Hello ไม่มีข้อมูล
  10. ร้อยละ100ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะในการใช้เทคโนโลยี คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร() โทร. 042-7921323/090-9867767
สวก.Hello ไม่มีข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. ร้อยละ100ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณปรินดา สุรภักดิ์() โทร. 042-792131/083-2896886
ศนฐ.Hello ไม่มีข้อมูล
  2. ร้อยละ100ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยระบบTEPE Online คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณปรินดา สุรภักดิ์() โทร. 042-792131/083-2896886
สพค.Hello ไม่มีข้อมูล
  3. ร้อยละ100ของสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู มีครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณวิภาดา ตระกูลเจริญ() โทร. 042-792131/086-2543322
สพร.Hello ไม่มีข้อมูล
  4. ร้อยละ90ของครูที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณปรินดา สุรภักดิ์() โทร. 042-792131/083-2896886
สพร.Hello
สพค.
ไม่มีข้อมูล
  5. ร้อยละ90ของบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะตามสายงาน คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณปรินดา สุรภักดิ์() โทร. 042-792131/083-2896886
สพร.Hello ไม่มีข้อมูล
  6. ร้อยละ100ของหน่วยงานในสังกัดมีแผนอัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณสกล ชัยทวีกุล() โทร. 042-792131/081-8729575
สพร.Hello ข้อมูลไม่ชัดเจน โปรดแนบแบบติดตามฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 6 ว่าท่านมีแผนกี่ปี และคำสั่ง หรือปกและเนื้อหา(ย่อ) ของเล่มแผนด้วยคะ ขอบพระคุณค่ะ ไม่มีข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. ร้อยละ100ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมหรือพัฒนาในเรื่องของการ ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
สทศ.Hello ไม่มีข้อมูล
  2. ร้อยละ100ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.มีการประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียนด้วยเครื่องมือ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ข้อสอบมาตรฐานกลาง ข้อสอบประเมินการอ่าน) คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณพลอยนภัส(นิกาพฤกษ์) ทัศนพงษ์() โทร. 042-792133/097-9744951
สทศ.Hello ไม่มีข้อมูล
  3. ร้อยละ100ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับ การประเมินภายนอก คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณศักดิ์พงษ์ วรรณวาส() โทร. 042-792133/089-4206212
สทศ.Hello ไม่มีข้อมูล
  4. ร้อยละ100ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออกเขียนได้ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณนิติพร ศรีโนนยาง() โทร. 042-792133/083-3680303
สวก.Hello
สทศ.
ไม่มีข้อมูล
  5. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ(National Test : NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3ของปีการศึกษาที่ผ่านมา คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณพลอยนภัส(นิกาพฤกษ์) ทัศนพงษ์() โทร. 042-792133/097-9744951
สทศ.Hello ไม่มีข้อมูล
  6. จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีคะแนนผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษาที่ผ่านมา คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณปริญญา อุปลา() โทร. 042-792133/089-5693621
สทศ.Hello ไม่มีข้อมูล
  7. ร้อยละ100ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบSTEM Education คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณศักดิ์พงษ์ วรรณวาส() โทร. 042-792133/089-4206212
สทศ.Hello
สวก.
ไม่มีข้อมูล
  8. ร้อยละ100ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ได้รับการประเมินการอ่านและการเขียนในระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1-4 คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณพลอยนภัส(นิกาพฤกษ์) ทัศนพงษ์() โทร. 042-792133/097-9744951
สทศ.Hello
สวก.
ไม่มีข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. ร้อยละ95ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการศึกษาต่อตามความถนัด และความสนใจ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณถนัดชัย สุรภักดิ์() โทร. 042-792132/081-8719062
สมป.Hello ไม่มีข้อมูล
  2. ร้อยละ90ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความถนัด ความสนใจและมีทัศนคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณถนัดชัย สุรภักดิ์() โทร. 042-792132/081-8719062
สมป.Hello ไม่มีข้อมูล
  3. ร้อยละ80ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณปริญญา อุปลา() โทร. 042-792133/089-5693621
สนก.Hello ไม่มีข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ไอซีทีเพื่อการศึกษา

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. ร้อยละ100ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร สนับสนุนด้านไอซีทีเพื่อการศึกษา คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณถนัดชัย สุรภักดิ์() โทร. 042-792132/081-8719062
แนบไฟล์ไม่ได้ครับ สทร.Hello ไม่มีข้อมูล
  2. ร้อยละ100ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณถนัดชัย สุรภักดิ์() โทร. 042-792132/081-8719062
สนผ.Hello ไม่มีข้อมูล
  3. ร้อยละ100ของสถานศึกษาใช้รูปแบบDLTV,DLIT,ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณณัฐพงศ์ ไตรโยธี() โทร. 042-792133/081-9758048
ศพก.Hello ไม่มีข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณคนึงนิช ผาสุข() โทร. 081-3808037
สนผ.Hello ไม่มีข้อมูล
  2. อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ0.2 คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณพัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์() โทร. 042-792118/095-1683166
สนผ.Hello ไม่มีข้อมูล
  3. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดลง(นักเรียนต่ำกว่า40คนลงมา) คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณทวีทรัพย์ มาละอินทร์() โทร. 042-792133/087-9491124
สนผ.Hello ไม่มีข้อมูล
  4. ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลักในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ3
สพก.จชต.Hello ไม่มีข้อมูล
  5. ร้อยละ85ของผู้เรียนในโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณศักดิ์พงษ์ วรรณวาส() โทร. 042-792133/089-4206212
ศจภ.Hello ไม่มีข้อมูล
  6. ร้อยละ100ของผู้เรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ได้รับโอกาสสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
สนผ.Hello ไม่มีข้อมูล
  7. ร้อยละ80ของเด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณพัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์() โทร. 042-792118/095-1683166
สศษ.Hello ไม่มีข้อมูล
  8. ร้อยละ80ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณพัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์() โทร. 042-792118/095-1683166
สศษ.Hello ไม่มีข้อมูล
  9. ร้อยละ80ของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณพัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์() โทร. 042-792118/095-1683166
สศษ.Hello ไม่มีข้อมูล
  10. ร้อยละ100ของเด็กด้อยโอกาสมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณพัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์() โทร. 042-792118/095-1683166
สศษ.Hello ไม่มีข้อมูล
  11. ร้อยละ100การคงอยู่ของผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาแต่ละประเภท
      11.1. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา (ผู้เรียนชั้น ม.1-6) คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณสุทธิมา สารีบุตร() โทร. 042-792118/087-2373039
สอ.Hello ไม่มีข้อมูล
      11.2. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ระยะที่ 1)(ผู้เรียนชั้น ม.4-6) คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณสุทธิมา สารีบุตร() โทร. 042-792118/087-2373039
สอ.Hello ไม่มีข้อมูล
  12. ร้อยละ80ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณสุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ() โทร. 042-792244/083-6769508
สนผ.Hello ไม่มีข้อมูล
  13. ร้อยละ80ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับดีขึ้นไป คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณสุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ() โทร. 042-792244/083-6769508
สตผ.Hello ไม่มีข้อมูล
  14. ร้อยละ100ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมิน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณพันทอง สิทธิวัง() โทร. 042-792244/088-5111391
กพร.Hello ไม่มีข้อมูล

นโยบาย ศธ และงบประมาณ

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
ไม่มีข้อมูล
  2. โครงการประชารัฐ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณยุวดี ชุมปัญญา() โทร. 042-792133/085-6937681
ไม่มีข้อมูล
  3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร() โทร. 042-7921323/090-9867767
ไม่มีข้อมูล
  4. โรงเรียนคุณธรรม คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณยุวดี ชุมปัญญา() โทร. 042-792133/085-6937681
ไม่มีข้อมูล
  5. STEM Education คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณศักดิ์พงษ์ วรรณวาส() โทร. 042-792133/089-4206212
ไม่มีข้อมูล
  6. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณปริญญา อุปลา() โทร. 042-792133/089-5693621
ไม่มีข้อมูล
  7. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณบุญไทย แสนอุบล() โทร. 042-792133/094-4635156
ไม่มีข้อมูล
  8. การพัฒนาครู คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณปรินดา สุรภักดิ์() โทร. 042-792131/083-2896886
ไม่มีข้อมูล
  9. การพัฒนาโรงเรียน ICU คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณวัชระ คำพลงาม() โทร. 042-792133/097-3163609
ไม่มีข้อมูล
  10. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณวัชระ คำพลงาม() โทร. 042-792133/097-3163609
ไม่มีข้อมูล
  11. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณทวีทรัพย์ มาละอินทร์() โทร. 042-792133/087-9491124
ไม่มีข้อมูล
  12. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณศิริพันธุ์ บุปผาเวียง() โทร. 042-792118/095-9324559
ไม่มีข้อมูล
  13. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณสุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ() โทร. 042-792244/083-6769508
ไม่มีข้อมูล
  14. การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 (งบปกติ) คุณจิราภา ปิ่นทะวงศ์() โทร. 089-7877709
คุณเพียงใจ คำสกุลวงศ์ชื่น() โทร. 042-792134/081-9546496
ไม่มีข้อมูล
  15. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สคส.ยังไม่ดำเนินการจัดส่งเลยคะ ไม่มีข้อมูล