ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภาคอิสาน)
สำนักงานเขตพื้นที่ ( 302 ) สพป.นครราชสีมา เขต 2
รอบไตรมาสที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. ร้อยละ100ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณสุทินธรณ์ ปานวัชราคม() โทร.
สวก.Hello สวัสดีคะ...กรุณาเข้ามารายงานในส่วนที่ดำเนินการแล้วด้วยคะ (19 ก.ค.2560) ไม่มีข้อมูล
  2. ร้อยละ100ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดำเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
คุณสุทินธรณ์ ปานวัชราคม() โทร.
สวก.Hello ไม่มีข้อมูล
  3. ร้อยละ100ของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้อง ตามช่วงวัย
สวก.Hello
สนก.
ขาดเอกสารแนบตาราง3.5.1-3.5.3 ไม่มีข้อมูล
  4. ร้อยละ100ของสถานศึกษาที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
สวก.Hello ไม่มีข้อมูล
  5. ร้อยละ100ของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย
      5.1. ร้อยละ100ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินงานาภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ
คุณคุณาลักษณ์ วรรณบวร() โทร. จพง.ธุรการ 5
สกก.Hello รายงานข้อมูลด้วยค่ะ ขอบคุณมาก ไม่มีข้อมูล
      5.2. ร้อยละ100ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมสภานักเรียน
คุณจินตนา ช่องสาร() โทร. จนท.ธุรการ 5
สกก.Hello ไม่มีข้อมูล
      5.3. ร้อยละ100ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน
คุณจินตนา ช่องสาร() โทร. จนท.ธุรการ 5
สกก.Hello ไม่มีข้อมูล
      5.4. ร้อยละ100ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
คุณสุทินธรณ์ ปานวัชราคม() โทร.
สกก.Hello ไม่มีข้อมูล
  6. ร้อยละ100ของผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนก.Hello ไม่มีข้อมูล
  7. ร้อยละ100ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
คุณจินตนา ช่องสาร() โทร. จนท.ธุรการ 5
ฉกชน.Hello ไม่มีข้อมูล
  8. ร้อยละ100ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และมีพัฒนาการตามช่วงวัย
สวก.Hello
สกบ.
ผลคะแนนการประเมินนักเรียนอนุบาล 2 ตามหลักสูตรปฐมวัยของทุกโรงเรียนได้ระดับดีขึ้นไปทุกคนทุกโรงเรียน ดังนั้นนักเรียนอนุบาล 2 จะไม่มีเด็กพิเศษเลยนะคะ เพราะเขตประเมินตนเองมาว่าได้ร้อยละ 100 ทั้ง 4 ด้าน และขอความกรุณาช่วยรับรองข้อมุลที่ตรงมุมกระดาษด้านบนทางขวามือด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ไม่มีข้อมูล
  9. ร้อยละ100ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพฤติกรรมเสี่ยง
คุณคุณาลักษณ์ วรรณบวร() โทร. จพง.ธุรการ 5
ฉกชน.Hello ไม่มีข้อมูล
  10. ร้อยละ100ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
คุณเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์() โทร.
สวก.Hello ไม่มีข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. ร้อยละ100ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
คุณวุฒิชัย จันทะจร() โทร. 0897226915
ศนฐ.Hello ไม่มีข้อมูล
  2. ร้อยละ100ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยระบบTEPE Online คุณสุกัญญา รัตนาภรณ์() โทร.
คุณสายสุนีย์ โตกระโทก() โทร. จพง.ธุรการ 5
สพค.Hello ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2559 ไม่รับรองผลการประเมินค่ะ ไม่มีข้อมูล
  3. ร้อยละ100ของสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู มีครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน คุณสุกัญญา รัตนาภรณ์() โทร.
คุณสายสุนีย์ โตกระโทก() โทร. จพง.ธุรการ 5
สพร.Hello ขอบคุณสำหรับการรายงานข้อมูลรอบ 12 เดือนคะ ไม่มีข้อมูล
  4. ร้อยละ90ของครูที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน
สพร.Hello
สพค.
ไม่มีข้อมูล
  5. ร้อยละ90ของบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะตามสายงาน
สพร.Hello ไม่มีข้อมูล
  6. ร้อยละ100ของหน่วยงานในสังกัดมีแผนอัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล คุณสุกัญญา รัตนาภรณ์() โทร.
คุณสายสุนีย์ โตกระโทก() โทร. จพง.ธุรการ 5
สพร.Hello โปรดแนบแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 6 ด้วยคะ ขอบพระคุณค่ะ ไม่มีข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. ร้อยละ100ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมหรือพัฒนาในเรื่องของการ ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
คุณสุทินธรณ์ ปานวัชราคม() โทร.
สทศ.Hello ไม่มีข้อมูล
  2. ร้อยละ100ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.มีการประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียนด้วยเครื่องมือ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ข้อสอบมาตรฐานกลาง ข้อสอบประเมินการอ่าน)
คุณพยอม รัตนาภรณ์() โทร. 0856829945
สทศ.Hello ไม่มีข้อมูล
  3. ร้อยละ100ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับ การประเมินภายนอก
คุณจิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล() โทร. 061-9644956
สทศ.Hello ไม่มีข้อมูล
  4. ร้อยละ100ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออกเขียนได้
คุณพยอม รัตนาภรณ์() โทร. 0856829945
สวก.Hello
สทศ.
ไม่มีข้อมูล
  5. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ(National Test : NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
คุณจำรัส อุดมศักดิ์() โทร.
สทศ.Hello ไม่มีข้อมูล
  6. จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีคะแนนผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษาที่ผ่านมา
คุณโกวิท ทรวงโพธิ์() โทร. 091-0134909
สทศ.Hello ไม่มีข้อมูล
  7. ร้อยละ100ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบSTEM Education
คุณวุฒิชัย จันทะจร() โทร. 0897226915
สทศ.Hello
สวก.
ไม่มีข้อมูล
  8. ร้อยละ100ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ได้รับการประเมินการอ่านและการเขียนในระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1-4
คุณพยอม รัตนาภรณ์() โทร. 0856829945
สทศ.Hello
สวก.
ไม่มีข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. ร้อยละ95ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการศึกษาต่อตามความถนัด และความสนใจ
คุณคุณาลักษณ์ วรรณบวร() โทร. จพง.ธุรการ 5
สมป.Hello ไม่มีข้อมูล
  2. ร้อยละ90ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความถนัด ความสนใจและมีทัศนคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพ
สมป.Hello ไม่มีข้อมูล
  3. ร้อยละ80ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
คุณสมพร ทรัพย์สวัสดิ์() โทร. 089-6586261
สนก.Hello ไม่มีข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ไอซีทีเพื่อการศึกษา

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. ร้อยละ100ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร สนับสนุนด้านไอซีทีเพื่อการศึกษา คุณสมพร ทรัพย์สวัสดิ์() โทร. 089-6586261
คุณสมพร ทรัพย์สวัสดิ์() โทร. 089-6586261
สทร.Hello ไม่มีข้อมูล
  2. ร้อยละ100ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน คุณสมพร ทรัพย์สวัสดิ์() โทร. 089-6586261
คุณสรายุทธ กล้าไพรี() โทร. 0862484289
สนผ.Hello ไม่มีข้อมูล
  3. ร้อยละ100ของสถานศึกษาใช้รูปแบบDLTV,DLIT,ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณสมพร ทรัพย์สวัสดิ์() โทร. 089-6586261
คุณสมพร ทรัพย์สวัสดิ์() โทร. 089-6586261
ศพก.Hello ไม่มีข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ คุณภคมน เอื้อมเก็บ() โทร.
สนผ.Hello กรุณาเร่งรัดการรายงาน เนื่องจาก สตผ.จะปิดระบบภายในวันที่ 20 กค.60 นี้ ไม่มีข้อมูล
  2. อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ0.2
สนผ.Hello ไม่มีข้อมูล
  3. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดลง(นักเรียนต่ำกว่า40คนลงมา) คุณภคมน เอื้อมเก็บ() โทร.
คุณปราณี วิเศษกลิ่น() โทร. จพง.พัสดุ 5
สนผ.Hello ไม่มีข้อมูล
  4. ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลักในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ3
สพก.จชต.Hello ไม่มีข้อมูล
  5. ร้อยละ85ของผู้เรียนในโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
ศจภ.Hello ไม่มีข้อมูล
  6. ร้อยละ100ของผู้เรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ได้รับโอกาสสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
สนผ.Hello ไม่มีข้อมูล
  7. ร้อยละ80ของเด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล
สศษ.Hello ไม่มีข้อมูล
  8. ร้อยละ80ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
สศษ.Hello ไม่มีข้อมูล
  9. ร้อยละ80ของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ
สศษ.Hello ไม่มีข้อมูล
  10. ร้อยละ100ของเด็กด้อยโอกาสมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
สศษ.Hello ไม่มีข้อมูล
  11. ร้อยละ100การคงอยู่ของผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษาแต่ละประเภท
      11.1. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา (ผู้เรียนชั้น ม.1-6)
สอ.Hello ไม่มีข้อมูล
      11.2. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ระยะที่ 1)(ผู้เรียนชั้น ม.4-6)
สอ.Hello ไม่มีข้อมูล
  12. ร้อยละ80ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณวรายุส์ จาดยางโทน() โทร.
สนผ.Hello ไม่มีข้อมูล
  13. ร้อยละ80ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับดีขึ้นไป
สตผ.Hello ไม่มีข้อมูล
  14. ร้อยละ100ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมิน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป
กพร.Hello ให้เร่งรัดการรายงานในระบบเนื่องจาก สตผ.จะปิดระบบวันที่ 20 ก.ค.60 นี้ ไม่มีข้อมูล

นโยบาย ศธ และงบประมาณ

ตัวบ่งชี้1.ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม/โทรศัพท์2.การสนทนาจากผู้รับผิดชอบของสพท. (ล่าสุด)3.การสนทนาจากสำนักต้นเรื่องสพฐ. (ล่าสุด)4.การสนทนาจากสำนักติดตามฯสพฐ. (ล่าสุด)เปิดอ่านการรายงานข้อมูล
  1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่มีข้อมูล
  2. โครงการประชารัฐ คุณภคมน เอื้อมเก็บ() โทร.
คุณปราณี วิเศษกลิ่น() โทร. จพง.พัสดุ 5
ไม่มีข้อมูล
  3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ คุณเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์() โทร.
คุณเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์() โทร.
ไม่มีข้อมูล
  4. โรงเรียนคุณธรรม
คุณปัทมา พิมเสน() โทร. จนท.การเงินและบัญชี 5
สพฐ.สวัสดีคะ...กรุณาเข้ามารายงานในส่วนที่ดำเนินการแล้วด้วยคะ (19 ก.ค.2560) สวัสดีคะ...กรุณาเข้ามารายงานในส่วนที่ดำเนินการแล้วด้วยคะ (19 ก.ค.2560) ไม่มีข้อมูล
  5. STEM Education คุณวุฒิชัย จันทะจร() โทร. 0897226915
คุณวุฒิชัย จันทะจร() โทร. 0897226915
ไม่มีข้อมูล
  6. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
คุณสุทินธรณ์ ปานวัชราคม() โทร.
ไม่มีข้อมูล
  7. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คุณสุทินธรณ์ ปานวัชราคม() โทร.
ไม่มีข้อมูล
  8. การพัฒนาครู คุณวุฒิชัย จันทะจร() โทร. 0897226915
คุณวุฒิชัย จันทะจร() โทร. 0897226915
ไม่มีข้อมูล
  9. การพัฒนาโรงเรียน ICU
คุณวสันต์ กันยุบล() โทร. 083-3776769
ไม่มีข้อมูล
  10. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มีข้อมูล
  11. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก คุณภคมน เอื้อมเก็บ() โทร.
คุณปราณี วิเศษกลิ่น() โทร. จพง.พัสดุ 5
ไม่มีข้อมูล
  12. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
คุณวสันต์ กันยุบล() โทร. 083-3776769
ไม่มีข้อมูล
  13. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน คุณสรายุทธ กล้าไพรี() โทร. 0862484289
คุณสายสุนีย์ โตกระโทก() โทร. จพง.ธุรการ 5
ไม่มีข้อมูล
  14. การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 (งบปกติ)
ไม่มีข้อมูล
  15. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต คุณภคมน เอื้อมเก็บ() โทร.
คุณภคมน เอื้อมเก็บ() โทร.
สคส.เก็บปริมาณงานของ สพป.ไม่ถูกต้องคะ และยังขาดปริมาณงานของ รร.หน่วยเบิก กรุณาติดต่อกับด่วนคะ 02-2829437 ไม่มีข้อมูล