ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นาย141264893131651513
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี14126485313316101511
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายธีรพงษ์ สารแสน1436833132163156
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์141364883131631513
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายรัฐอิสรา กงวงษ์1446863321612154
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา14136488313316101512
7ประถมศึกษาเลย 2ว่าง141364893231671513
8ประถมศึกษาเลย 3นายบุญสม โพธิ์เงิน1413668933331691515
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย1413648933331681512
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายสมุทร สมปอง1413658932331681512
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายเกิดมี สอนเมือง1413648933331651512
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ (รักษาราชการแทน)141364883233167156
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายภูมิพัทธ เรืองแหล่141064883232166153
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายวันชาติ บัวสิงห์141364893333166157
15ประถมศึกษานครพนม 1นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร (รก. ผอ.สพป.นพ.1)14136689333316151515
16ประถมศึกษานครพนม 2นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช1413638733331651512
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร141062883133164153
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ1413668933331661514
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ1413658833331641514
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์14136689333316151515
21ประถมศึกษาขอนแก่น 11446285313165153
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2)141364883131641513
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม141264883131651511
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายกิตติพศ พลพิลา1413648532331641513
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์141364883233167156
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน รก.ผอ.สพป.มค.11413638931311661513
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์1412648932331681512
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์1412648932331671514
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายสกล คามบุศย์1413648933331651513
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง14683316115
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร1411648832331651510
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 21446282313161151
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร1476483231165153
34ประถมศึกษานครราชสีมา 11413648931321651511
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายวิชา มานะดี1413638832311641514
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายสุเทพ พวงเกาะ รอง ผอ สพป รักษาราชการแทน ผอ สพป149648331331661510
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายพิเสิษฐ์ ชดกิ่ง1486883232163153
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม14126288313164155
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด14962853331661511
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน141618313116152
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายสมศักดิ์ ชอบทำดี141364883133167157
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง1413668933331661511
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสง่า ศรีราม14761823132163152
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย1413648831321691510
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ14168331615
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)147638332164153
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายคำปุ่น บุญเชิญ14764843233165159
48ประถมศึกษายโสธร 1นายบุญโฮม จิตต์เพียร14126688333316151513
49ประถมศึกษายโสธร 2นายประสงค์ สุภา1466381313164157
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน)1413648931321651514
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม1413658932331651512
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 314362893333165158
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายธีรวุฒิ พุทธการี1410687332164158
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด141264843131651511
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์1411648931331651513
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายอภินันท์ บุญรอด14468331162155
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี141264823232165159
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายถาวร คูณิรัตน์1496843331681510
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายดุสิต สมศรี รก.ผอ.สพป.อบ.51411648831331661512
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี141163863232164159
61กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 411468331615
62กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 391468331615
63ประถมศึกษาอุดรธานี 11413648931331661513
64มัธยมศึกษา 21นายคำจันทร์ รัตนอุปการ14261831316315
65มัธยมศึกษา 22นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก1411648532331651512
66มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.)142683316115
67มัธยมศึกษา 24นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค1412658533321671514
68มัธยมศึกษา 25นายสายัณห์ ผาน้อย1496383332163154
69มัธยมศึกษา 26(รก.ผอ.สพม.26)นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม141264853333165157
70มัธยมศึกษา 27นายโกศล ฐานะ14664833333166158
71มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)14136689333316151515
72มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง14762853131162155
73มัธยมศึกษา 30ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์1411638533162158
74มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด14106184323162157
75มัธยมศึกษา 32นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์14663843232163157
76มัธยมศึกษา 33-ว่าง-1411648531331621510
77มัธยมศึกษา 20นายอดิศักดิ์ มุ่งชู14126488333316131513
78มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์145685333162156
รวม 0 755 0 247 0 462 0 122 0 150 0 423 0 682
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/07/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน