ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน1368331515
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี1368331515
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายธีรพงษ์ สารแสน1368331515
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์1368331515
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายบุญชู สิทธิสอน (รักษาราชการแทน)1368331515
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา1368331515
7ประถมศึกษาเลย 2ว่าง1368331515
8ประถมศึกษาเลย 3นายบุญสม โพธิ์เงิน1368331515
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย1368331515
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายสมุทร สมปอง1368331515
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายเกิดมี สอนเมือง1368331515
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง (รักษาราชการแทน)1368331515
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์1368331515
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายวันชาติ บัวสิงห์1368331515
15ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช1368331515
16ประถมศึกษานครพนม 2นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช1368331515
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร1368331515
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ1368331515
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ1368331515
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์1368331515
21ประถมศึกษาขอนแก่น 11368331515
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2)1368331515
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม1368331515
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายกิตติพศ พลพิลา1368331515
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายสุขสันต์ คุ้มบัว (รก.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5)1368331515
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นายปัญญา มาศวรรณา รก.ผอ.สพป.มค.11368331515
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์1368331515
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายปัญญา สาระกุมาร1368331515
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นางกัญญา ทาสระคู(รักษาราชการแทน)1368331515
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง1368331515
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร1368331515
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว1368331515
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร1368331515
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง1368331515
35ประถมศึกษานครราชสีมา 21368331515
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายสุเทพ พวงเกาะ1368331515
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า1368331515
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม1368331515
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด1368331515
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน1368331515
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายลวด แก้วไธสง (รองฯ รก.)1368331515
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง1368331515
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสง่า ศรีราม1368331515
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย1368331515
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ1368331515
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)1368331515
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายคำปุ่น บุญเชิญ1368331515
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง1368331515
49ประถมศึกษายโสธร 2นายประสงค์ สุภา1368331515
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน)1368331515
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 1368331515
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 31368331515
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายธีรวุฒิ พุทธการี1368331515
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด1368331515
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์1368331515
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายอภินันท์ บุญรอด1368331515
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี1368331515
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายถาวร คูณิรัตน์1368331515
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์1368331515
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี1368331515
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์1368331515
62มัธยมศึกษา 21-1368331515
63มัธยมศึกษา 22นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก1368331515
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.)1368331515
65มัธยมศึกษา 24นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค1368331515
66มัธยมศึกษา 25นายสายัณห์ ผาน้อย1368331515
67มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก1368331515
68มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์1368331515
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 1368331515
70มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง1368331515
71มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค1368331515
72มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด1368331515
73มัธยมศึกษา 32นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์1368331515
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (รก.ผอ.สพม.)1368331515
75มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด1368331515
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์1368331515
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน