ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคอิสาน
ช่วงเวลา   ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน159 35 44 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี105 4 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย211 64 12317 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง206 10 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา104 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา154 45 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา157 33 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง108 10 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย194 22 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์203 32 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข156 43 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว180 17 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2171 5 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ199 17 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช251 8 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา185 14 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร246 66 538 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ175 9 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ258 10 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์182 25 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่156 25 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์208 42 224 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม186 22 1124 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์175 26 1214 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ260 29 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน197 20 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง223 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ145 103 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก336 39 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์217 11 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร237 49 112133221319 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว262 32 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร188 15 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง143 15 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ176 4 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย183 67 12115 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า181 93 161228 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม214 20 123 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด181 7 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน225 10 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น201 10 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์231 18 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์215 14 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย192 19 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ294 16 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)219 2 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 233 11 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง192 26 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ187 15 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี260 40 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์182 21 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม198 13 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี210 124 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด252 9 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์243 10 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน217 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์209 17 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์146 20 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์254 5 213 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์232 2 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี225 28 213 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ56 22 415 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ81 8 22 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์45 6 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์55 30 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู83 10 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก35 3 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์60 8 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 83 16 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล81 18 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค37 8 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 31นายพิทยา ไชยมงคล50 37 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์66 30 1113 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)85 2 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด63 20 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์52 4 0 คลิกดูรายโรง
รวม 13221 1759 2 1 18 16 15 2 28 26 28 17 14 8 1 0 176 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/06/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน