แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน95 61 2 1 159 159 90691094351601008155703621164222114159
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี57 46 2 105 105 762945212650000498554152101
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย73 132 6 211 199 11089104434790000101949027242664421517918
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง129 71 2 1 203 203 165491002168202001519510226271774332320311
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา42 60 2 104 104 60444154021100991352191523128710
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา103 55 2 1 161 139 99408762551200151314822211871131510830
7ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา97 59 3 159 159 1253463304430100201528119191333122141495
8ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง94 13 1 108 108 10265133112014000107381082631671071
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย107 84 3 194 194 12668103657811001518066323230651111515437
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์104 100 4 208 208 139718911104104001720110317153357543114204
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข86 65 5 156 143 101428075030000413611111741111319
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว166 14 180 180 128524643641000026171654220261471180
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์95 75 1 171 171 11160532164500002615047341823622432313525
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ117 80 1 1 199 199 15346577959140000718511628171735111196
15ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช144 102 4 1 251 251 167849734983000052278857122295122119115
16ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา85 95 5 185 185 152336921816000031681603213111754
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร145 98 3 246 244 152921044085900001322892294433754212421720
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ59 110 3 3 175 173 8192108363820300916975759812111668
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ141 112 4 1 258 192 11280151164060100152126847151676113116410
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์74 104 4 182 182 14339961350200007165162341175
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่93 61 1 2 157 157 11146488856030017150862112177212513618
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์145 60 2 207 207 1832457161107010021931551716113322052
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม140 46 186 186 16027297752010041179420711422910843
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายชนาธิป สำเริง115 56 4 175 175 9778633099710008173106161011156411516114
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ157 98 5 260 260 861744910945370022825523486613224713
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน130 63 2 2 197 197 1544383694170100141971125420621197
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์150 70 2 1 223 157 1075069125192400161536729221333221413026
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ95 48 1 1 145 144 130143998311010020145145133
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก227 104 5 336 336 2419581211471911005530316066221511424112324971
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง126 89 2 217 217 15958906816010058200120162334741120710
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร142 95 1 2 240 240 1716957221381604002922715417122421221619735
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว161 99 3 263 260 17585462711817010046235142241225832531820941
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร116 68 4 188 188 1533544198912020051641132711143311216814
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง56 79 4 4 143 143 7271432652000032136947513641382
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ85 87 4 176 176 12848411137302008171945714561310121915913
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย93 85 5 183 182 1226032181051508001417612615710323211316314
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า86 87 8 181 17 1163013104000177112121117
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม117 94 2 1 214 213 151625012136100600182031064116166216111718427
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด108 72 1 181 181 11566386118904001517210320122051532311801
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน102 116 7 225 190 110803516991214002317279591743111162111115032
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น99 98 2 1 200 198 11287112480600001618395181391112127341981
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง93 133 5 231 231 1636810215127110000121711112212044723112208
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์81 125 7 2 215 215 135809859618010021200662221348166241142141
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย98 91 3 192 192 12369661188141000321859127111816912161837
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ124 163 4 3 294 293 188105138331051110001326499331946105533525526
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)101 117 1 219 219 1724785137070100117416841112181
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 61 167 4 1 233 233 14984993063911002419412591517122225618223
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง131 59 2 192 192 1533976911950000141842894152812261111872
49ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ122 63 2 187 187 998888495390000717749612226883111812
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี152 102 5 1 260 260 157103523111816030017218761316231375312515928
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์106 74 2 182 182 1265667156811000016164973117115121115320
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม86 109 3 198 198 1395948436611000081701212381721198
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี82 120 7 1 210 210 14763663095700001719796131536832221718516
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด173 76 2 1 252 252 195571331960150000332281003936325632220137
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์170 68 2 3 243 243 19054105911210220015234116412133751122403
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน129 86 2 217 217 159588318987000010205116251148662117640
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์102 103 3 1 209 124 90346144571000711655910186562110515
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์87 57 2 146 48 27211812110000642176441113610
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์109 138 6 1 254 254 14311155221519030020239142341517525111321924
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์163 67 1 1 232 229 16762878951203002021210824212985121216053
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์108 112 2 3 225 225 13887791310370300202081341819124515811152241
62มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ2 35 10 9 56 25 322184210000022154111202
63มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ 55 20 6 81 70 16542836124000036533686311141635
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์1 25 12 7 45 41 635281360000043926522121373
65มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์13 21 13 8 55 55 1144182313000003443643211211504
66มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู6 49 17 12 84 84 186631212660000168255935111167013
67มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก4 19 4 8 35 35 8272487200003341537311111332
68มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์2 35 13 10 60 60 654321219304009563326731111546
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 2 59 9 13 83 82 10723029113010026345325112761
70มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง1 41 25 14 81 81 136849142410000475641121221178
71มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค2 18 10 7 37 32 92320762000013020151111322
72มัธยมศึกษา 31นายพิทยา ไชยมงคล2 17 15 16 50 44 4401814152030054228232111392
73มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์1 35 18 12 66 66 105642521500008633478313411266
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)6 54 14 11 85 85 226333375701001284475941215157510
75มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด6 31 15 11 63 63 8554291910200359335821121122565
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์3 26 15 8 52 52 9433520400000251213444157152
รวม 6,885 5,761 397 193 13,236 12,601 8153 4464 4816 1424 4966 540 17 113 0 0 1233 0 6484 1605 955 1166 397 250 183 173 66 29 21 21 192 11214 952
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน