แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน98 58 2 1 159 159 9168108534150100815371362016121213151572
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นางละออตา พงษ์ฤทัศน์57 46 2 105 105 7530472025500004985541521001
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย72 133 6 211 199 11089107434780000101928826242664421818314
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง132 70 2 1 205 205 1654910021712020015198102262517843321520311
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา42 60 2 104 104 604440540211001091352191523128710
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา91 54 2 1 148 137 102378672451200151314722211871141511028
7ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา96 58 3 157 157 12534643044301002015281181813331321141495
8ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง93 14 1 108 108 1026533291201400010737108264167108
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย108 83 3 194 194 1286610865781100141826629323165111112615932
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์99 100 4 203 203 1397189111061040017202101151532566441225204
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข85 66 5 156 143 9944797533000051391101174111131328
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว159 17 176 176 126544643652000028173654320251373180
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก)94 76 1 171 171 1125951216850000271524734182161143121713822
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ118 79 1 1 199 199 15445577958140000818611628181733113196
15ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช143 101 4 1 249 249 167849933973000062289258122295122119814
16ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา87 93 5 185 185 154317022807000051701603213111764
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร144 99 3 246 246 194521024187701008229992940347554212362401
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ59 110 3 3 175 173 8192108363820300916975759812111668
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ141 112 4 1 258 194 11381154164060100152136848151676113316610
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์73 105 3 181 181 14339971350200007166162341175
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่92 61 1 2 156 156 11245517857030016150822112177223713717
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์147 59 2 208 208 184245717110700002193154171611432208
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม142 44 186 186 158293188030100412495197124221911340
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์115 57 3 175 175 9778643099700008172105161010155421716114
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ157 98 5 260 260 871734710995370021825623486613224713
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน132 61 2 2 197 197 1564180696160100161951115318621121197
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง151 68 2 1 222 162 111527212569240018159692921133121211813626
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ96 47 1 1 145 144 130144098311010020145145134
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก229 102 5 336 336 2439380241481911005430315966221511422112725169
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์128 87 2 217 217 1595897481801005820311516233084111612089
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร139 95 1 2 237 237 18654582314316060029229151191324212312521123
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว161 98 3 262 260 17585462711817020046236142241225842531821040
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร116 68 4 188 188 1533545188913080051711122710144356222188
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง56 79 4 4 143 143 72714226620000321369475135411382
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ87 85 4 176 176 128484211373020081719457125512812511016111
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย92 86 5 183 182 123593318105150800141761261579323212316413
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า88 85 8 181 24 1774017104001231011212111123
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม117 93 3 1 214 213 1506352121331106001820310641161562141111018625
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด109 71 1 181 181 11566396120804001617310120122051441241181
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน102 116 7 225 219 12396451711514050026199895102053131263131818529
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น98 99 2 1 200 197 1128711348160000171849618139912983261981
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์91 134 5 230 230 163681021512712000002171091221204362812271
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์79 126 7 2 214 214 136791005971801002120166222030816312211112215
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย100 89 3 192 192 1246873118714100028185912710171391312191837
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ124 163 4 3 294 293 1901031393410410100015266100321945943334825724
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)104 114 1 219 219 1724784137270100217516851112181
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นาง61 167 4 1 233 233 15083103306191100241951219141712223522718521
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง131 59 2 192 192 15438769119500001418425931526923132271872
49ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ123 61 2 186 186 100878847549000061774661222377224241812
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี152 102 5 1 260 260 155105573312517030014226771418241485621917921
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์106 74 2 182 182 12656671467110000171639831171141111315618
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม85 110 3 198 198 139596530741300003172120238172114198
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี83 119 7 1 210 210 1466466319580000192019413153683222232719014
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด172 77 2 1 252 252 19458132196215000033228100383432561214220237
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์170 66 2 4 242 242 190541049113102100152331154021347510132412
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน130 85 2 217 217 157608418987000010206116251147753118135
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์103 102 3 1 209 145 103426546081000813660913196552133412417
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์88 56 2 146 141 10041682641000061311964411145810
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์110 137 6 1 254 254 14311155221519030020239142341517524111422024
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์164 65 1 1 231 228 16960898941203001921210924212985121216152
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี108 112 2 3 225 225 14877791310780200222151301919115514826152232
62มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ2 35 10 9 56 56 35346642000005548412541
63มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ 55 20 6 81 80 2060334016400005753667631114126725
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์2 24 12 7 45 41 635281360000043926522121373
65มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์13 23 12 7 55 55 10451923131000034736432321255
66มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู7 48 16 12 83 83 186632212660000168255935111167112
67มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก4 19 4 8 35 35 8272498200002341537321111341
68มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์2 35 13 10 60 60 654331119304009563326731111546
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 2 59 9 13 83 82 10723030113010026446325112761
70มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล1 40 27 13 81 81 136849142410000475641121221178
71มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค2 18 10 7 37 37 730218620000031211511111361
72มัธยมศึกษา 312 17 15 16 50 50 4461917172020054734232111442
73มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์1 34 18 13 66 66 105640725501008653376311331312651
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)6 54 14 11 85 85 226333375701001284475941115167510
75มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด6 31 15 11 63 63 8554191810200357335821121122565
76มัธยมศึกษา 19นายไพโรจน์ พรมสอน3 26 15 8 52 52 9433420400000251213344131212552
รวม 6,882 5,729 396 193 13,200 12,788 8344 4486 4981 1431 5107 552 15 121 0 0 1228 0 6521 1600 942 1149 390 239 166 156 91 77 76 49 289 11509 840
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/10/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน