แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน95 61 2 1 159 159 9168108534150100815371362016121213151572
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี57 46 2 105 105 762946202650000498554152101
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย72 133 6 211 199 11089106434780000101928827232664421818215
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง133 70 2 1 206 206 1654910021702020015196102262517843321420311
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา42 60 2 104 104 60444154021100991352191523128710
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา96 55 2 1 154 138 100398672551200151314722211871141510929
7ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา96 58 3 157 157 12534643044301002015281181813331321141495
8ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง94 13 1 108 108 1026533291201400010737108264167108
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย108 83 3 194 194 128661066578110015181673032316511112515833
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์99 100 4 203 203 1397189111061040017202102161532566431224204
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข86 65 5 156 143 10043797523000041371101174111111319
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว165 15 180 180 128524642651000028173644320251473180
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 294 76 1 171 171 1116053216850000261524834182161243121413624
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ117 80 1 1 199 199 15346577958140000718511628171733113196
15ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช144 102 4 1 251 251 167849834983000062289157122295122119614
16ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา85 95 5 185 185 152337021818000031691603213111764
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร145 98 3 246 246 193531024086701006227992940348554112362401
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ59 110 3 3 175 173 8192108363820300916975759812111668
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ141 112 4 1 258 192 11280151164060100152126847151676113116410
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์74 104 4 182 182 14339971350200007166162341175
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่93 60 1 2 156 156 11146517866030016150842112177212713717
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์146 60 2 208 208 184245717109701002193154171611432208
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม140 46 186 186 159282977730100411994207114221910943
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์115 56 4 175 175 9877643099700008173106161010155421616213
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ157 98 5 260 260 871734810975370022125523486613224614
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน132 61 2 2 197 197 1564180696160100161951115318621121197
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง151 69 2 1 223 163 110537212569240018159692921133121211813527
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ95 48 1 1 145 144 130143998311010020145145133
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก227 104 5 336 336 2409681231471811005430215966221511422112625070
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์126 89 2 217 217 1595894481701005920211616233084111512089
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร139 95 1 2 237 237 18654582314416060029230151191324212312521123
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว161 98 3 262 260 17585462711817010046235142241225832531820941
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร116 68 4 188 188 1533545188913080051711122710144356222188
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง56 79 4 4 143 143 72714326520000321369475135411373
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ86 86 4 176 176 128484211373020081719457125512812511016111
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย92 86 5 183 182 123593318105150800141761261579323212316413
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า86 87 8 181 17 1163013104000177112121117
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม117 94 2 1 214 213 151625012136100600182031064116166214111918427
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด108 72 1 181 181 11566396120804001617310120122051441241181
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน102 116 7 225 218 12395431711314040027197885102054121163131717734
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น98 100 2 1 201 199 1128711348060000171839518139912983261981
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์92 134 5 231 231 163681021512712000002171101121204362812271
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์80 126 7 2 215 215 136791005971801002120166222030816312211112215
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย99 90 3 192 192 124687011881410002918592279161391312181828
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ125 162 4 3 294 293 189104139341041110001326499311945954334625724
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)101 117 1 219 219 1724785137270100217616851112181
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 61 167 4 1 233 233 15083101306291100231941229141712223522618421
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง131 59 2 192 192 15438769119500001418425931527923132261872
49ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ122 63 2 187 187 99888749549000061764661222377224241812
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี152 102 5 1 260 260 155105553312216030015224761417241475621817522
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์106 74 2 182 182 12656671567110000161639732171151211115519
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม86 109 3 198 198 139596529741300003172120238172114198
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี82 120 7 1 210 210 1466466309580000192009413153673222231718516
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด173 76 2 1 252 252 19359132196215000033228100383432561214220237
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์170 68 2 3 243 243 190541049113102100152331154021347510132412
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน129 86 2 217 217 157608318987000010205116251147753118036
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์103 102 3 1 209 140 98426445781000813258913196552132311917
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์87 57 2 146 141 9942682641000061311864411145710
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์109 138 6 1 254 254 14311155221519030020239142341517524111421924
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์164 66 1 1 232 229 16861888941203002021210824212985121216053
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี108 112 2 3 225 225 14877801210680200222131301919115514825152232
62มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ2 35 10 9 56 25 32218421000002215412211
63มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ 55 20 6 81 80 2060334016400005753667631114126725
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์1 25 12 7 45 41 635281360000043926522121373
65มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์13 23 12 7 55 55 10451923131000034736432321255
66มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู7 48 16 12 83 83 186631212660000168255935111167013
67มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก4 19 4 8 35 35 8272488200002341537321111341
68มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์2 35 13 10 60 60 654331119304009563326731111546
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 2 59 9 13 83 82 10723030113010026446325112761
70มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล1 41 25 14 81 81 136849142410000475641121221178
71มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค2 18 10 7 37 37 730218620000031211511111361
72มัธยมศึกษา 31นายพิทยา ไชยมงคล2 17 15 16 50 50 4462016162030054734232111442
73มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์1 35 18 12 66 66 105640725501008653376311331312651
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)6 54 14 11 85 85 226333375701001284475941115167510
75มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด6 31 15 11 63 63 8554191910200358335821121122565
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์3 26 15 8 52 52 9433420400000251213344131212552
รวม 6,877 5,757 395 192 13,221 12,759 8322 4462 4931 1423 5091 547 15 121 0 0 1224 0 6483 1601 938 1149 392 239 167 156 89 74 74 46 265 11420 867
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/06/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน