ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นาย 4,5800017,046002,25200710023,9490010016000160001600016000160001600016000159
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี 3,4260011,683001,6550000016,764000001001001001001001001001
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายธีรพงษ์ สารแสน68 9,0932,6692931,0389,251304,51690520797910044,72612,9042944280188240173390184280190220193190192200187250178
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์196 5,6524,6948318,47415,786853,6693,65310000027,79524,1338714261015658013773415559015954116053115559015757092
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายรัฐอิสรา กงวงษ์ (รักษาราชการแทน)2 3,49643112,68515712,5880000018,76920012003002101203002103003003
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา36 3,9918032015,6412,592172,4135232200022,0453,9181824121156111148182151161154131152151153141156111151
7ประถมศึกษาเลย 2ว่าง111 4,5992,8366213,9099,240663,1602,17169065021,66814,312667848211049210155511345311742211742211840311938489
8ประถมศึกษาเลย 3นายบุญสม โพธิ์เงิน105 1,4921,287865,4865,26596650612940007,6287,16494604706743052580634707238076340674307436062
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย160 5,8944,8238217,38214,065813,4613,0258700026,73721,91382150450159420155460160410162381162381163380163380177
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายสมุทร สมปอง177 7,4646,1258223,90319,353815,2703,7427100036,63729,22080938901179701081051125890134791137761138760134800136
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายเกิดมี สอนเมือง52 5,4382,2334116,6986,977423,8341,556411620026,13210,7664150190139170133230143130139170140160137190141150139
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ (รักษาราชการแทน)128 5173,3756531,55012,9268342951,430485019802,36217,92975986430138450128550141420146370147351152310151311137
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายภูมิพัทธ เรืองแหล่69 4,5481,7984014,8606,234423,0401,25441940022,5429,2864155290147261139341147270153201152211154191154191125
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายวันชาติ บัวสิงห์129 5,2833,3666420,60812,512613,5202,173620151029,41118,2026277591143551132661144541153451157420156430150490121
15ประถมศึกษานครพนม 1นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร (รก. ผอ.สพป.นพ.1)2 8,15416028,8274804,1310000041,11264011026110261102611026200262002620026200260
16ประถมศึกษานครพนม 2นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 6,9090022,394003,9010000033,2040001018410184101841018410184101841018410184
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร3 6,60334122,43710603,6354000032,675144030024510246002451024420246002433024330246
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ1 10,67589132,84616714,96712633550048,843382110017600176001760017600176001760017600175
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ144 8,4213,8964626,69013,616515,3552,0893941389340,50719,6394896590200580188691209490217410223350221370218400178
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์101 6,6503,3825122,09111,215514,2691,88744640033,07416,4845062500134480125570132500141410140411135452139412110
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1 4,4230018,296003,6910000026,410000001001001001001001001001
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2)1 5,11820014,1919912,5450000021,854119110021000210002100021000210002100021000209
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม1 3,80121112,3254502,0230000018,14966010019300193001930019300193001930019300192
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายกิตติพศ พลพิลา28 5,145450916,6011,620102,668206800024,4142,2769209016912016714017110017380174701756017560168
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์199 6,8614,8787124,94019,486784,6334,066881890036,62328,43078145700183770170873189710203570208520209510210500158
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน รก.ผอ.สพป.มค.12 5,18939119,28516412,23455200026,708258120020100201002010020010200102001020010199
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์ 6,1270021,045003,52000770030,7690000022500225002250022500225002250022500225
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ 3,7050012,958002,1760000018,839000001001001001001001001001
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายสกล คามบุศย์3 8,23285125,99825414,333106200038,563445121033810338103381033810338103381033810336
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 5,3080021,040003,30000840029,732000001001001001001001001001
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร2 7,60213024,4114504,7690000036,78258040024920251002510025100251002510025100248
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2 7,1140026,931003,6320000037,67700000100010001000100010001000100010
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 5,5780017,621003,773004050027,377000001001001001001001001001
34ประถมศึกษานครราชสีมา 198 7,8023,8004928,59012,574443,2871,8965800039,67918,2704684200129150125190131130136801368013410013410096
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายวิชา มานะดี10 5,369267519,4011,24963,27359200028,0431,575655017340173401734017250172501725017250173
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายสุเทพ พวงเกาะ 6,4230020,801004,641001670032,0320000018500185001850018500185001850018500185
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายพิเสิษฐ์ ชดกิ่ง1 6,66110,881,111163,35621,2004105,5900000033,45110,881,15232,52901018310183101831018301183011830118301183
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม32 6,6016391020,0441,979105,68251594300032,7573,1331019160201190200200203170204160206140204160203170201
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด101 4,5302,3955313,6437,225532,4911,6816700020,66411,3015556510130520119603128540139430140420141410139430128
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน36 7,4241,1841625,0394,261175,92876713364421238,7556,254162515021612021117021612022080219902208021990203
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายลวด แก้วไธสง (รองฯ รก.)9 7,357412625,0011,14555,270183300037,6281,740592020020197412002020020200202002019930194
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง112 9,2764,1164430,11013,134447,1133,6825200046,49920,9324568500179520170601189420195360196350196350193380159
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสง่า ศรีราม69 9,4302,2382430,2317,594256,6281,5852400046,28911,4172539410174420170442181341182331184311183321185301175
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย158 6,0974,4647320,10716,598833,4483,0118700029,65224,07381114480142520133610138551155381150431148451149441115
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายอภัย ไพรสินธ์ุ รักษาการ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 166 12,1862,4302039,4538,560227,0441,3261924510458,92812,3262148220274210260350275200278170278170276190276190272
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)1 7,08819022,4364304,6510000034,17562010022200222002220022200222002220022200221
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายคำปุ่น บุญเชิญ48 11,4072,0801834,9217,166217,94197412311872854,58010,3071930191217161208251215181216171217161214200214191216
48ประถมศึกษายโสธร 1นายบุญโฮม จิตต์เพียร 4,2940015,690002,9650000022,9490000019200192001920019200192001920019200192
49ประถมศึกษายโสธร 2นายประสงค์ สุภา 4,6010014,995003,179001440022,919000001001001001001001001001
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน)128 8,7334,2974926,46112,699484,8332,13444242410040,05119,1544892430210510196623212490222381226341225351218430189
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม49 5,2621,0892116,3743,252202,7964151500024,4324,7561944180164200160240164200170140173110173110172120150
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 378 7,6083,2074222,1629,352424,3441,544362660034,38014,1034155250176240159392179210170291172280170300171281162
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายธีรวุฒิ พุทธการี64 8,6611,9432227,1896,375234,9661,367282400041,0569,6852447210198170190241196190204110203120204110205100186
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด7 6,916419624,4782,03083,553004160035,3632,449761025710257102571025620256202562025620255
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์74 5,8571,1702026,2705,196204,0714881200036,1986,8541957290224280208440225270230220230211230220229230211
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายอภินันท์ บุญรอด47 5,5669491719,9383,476173,6693721000029,1734,7971633180197200194221200170198190201160199180199180188
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี8 7,578285424,70676535,58088200037,8641,138372020740206502074020830207402092020830209
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายถาวร คูณิรัตน์59 4,0971,9834812,7774,740373,2089963100020,0827,7193846260122260119290121270123250122260121270121270109
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายดุสิต สมศรี รก.ผอ.สพป.อบ.5 8,4120031,890008,076001200048,49800000100010001000100010001000100010
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี 5,9390021,145004,235001820031,5010020023510235102351023510235102351023510234
61ประถมศึกษาอุดรธานี 12 8,68637030,4899006,965001770046,317127002023420234202342023510234202342023420234
62มัธยมศึกษา 21นายคำจันทร์ รัตนอุปการ 00000025,9040016,7340042,63800000560056005600560056005600560056
63มัธยมศึกษา 22นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก4 00000029,225671220,999465250,2241,1362320792079207920792079207920783078
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.)22 00000022,85011,9685215,4318,2695438,28120,23753141103411033120331203213032130311403311133
65มัธยมศึกษา 24นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค 00000021,4670017,8680039,33500000550055005500550055005500550055
66มัธยมศึกษา 25นายสายัณห์ ผาน้อย 200430037,9000030,5230068,46800000840084008400840084008400840084
67มัธยมศึกษา 26(รก.ผอ.สพม.26)นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม 00000018,9590015,9350034,89400000350035003500350035003500350035
68มัธยมศึกษา 27นายโกศล ฐานะ16 00000024,3235,0232122,3414,1431946,6649,166208905280528052805190528051905010053
69มัธยมศึกษา 28นางรัตติกร ทองเนตร (รักษาราชการแทน)83 00000032,75331,5629630,15530,39010162,90861,95298612205429051320632007013071120691406023069
70มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง7 00000039,6901,926536,1871,620475,8773,5465610801080108010801080108010801081
71มัธยมศึกษา 30ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์27 00000017,66411,3686414,2349,0976431,89820,4656426101423013240132401126010270112601126011
72มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด 00000035,9200034,4300070,35000000500050005000500050005000500050
73มัธยมศึกษา 32นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์46 00000031,90122,8707227,57619,9087259,47742,77872242404224041250422404521049170481804719040
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (รก.ผอ.สพม.)41 00000030,54314,7104826,16212,4324856,70527,14248291606817064210701507114071131711407114067
75มัธยมศึกษา 20นายอดิศักดิ์ มุ่งชู33 00000030,90910,1583322,29716,7217553,20626,87951161914319142201471514319142201421924318244
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์34 00000022,60712,2035418,46010,1065541,06722,3095426110421003616043903814040120381404111036
รวม 3,290 386,951 10,967,509 2,834 1,297,474 290,767 22 667,920 175,125 26 354,039 113,845 32 2,706,384 11,547,246 427 2,300 1,262 6 10,506 1,294 7 10,206 1,567 34 10,561 1,237 9 10,715 1,077 15 10,756 1,034 17 10,722 1,072 13 10,706 1,084 17 10,115
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน