ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน123 4,5743,6518016,75014,121842,1401,95091717110023,53519,79384716211006008772110060012139012040011644011446084
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี105 3,5533,0818711,16711,092991,4811,53510400016,20115,70897436024758242632436226739168381713517135173
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายธีรพงษ์ สารแสน211 8,9768,5599530,54429,048954,3804,01992797910043,97941,70595125852125852951125120902146642151592147623140693102
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์197 5,6604,7358418,47415,861863,6693,65310000027,80324,2498714461015658013674415460015954116053115559015757090
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายบุญชู สิทธิสอน (รักษาราชการแทน)74 3,6162,5347012,5539,050722,5641,7126700018,73313,29671492908024075290772708023181221812218023170
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา155 4,0843,6739015,29415,135992,3102,30410000021,68821,1129711144113136111551212839113037112938113235113433173
7ประถมศึกษาเลย 2ว่าง159 4,6394,63910013,94013,9401003,2303,23010000021,80921,809100906728970281755946439861298612956339562461
8ประถมศึกษาเลย 3นายบุญสม โพธิ์เงิน108 1,4921,415955,4875,4831006506501000007,6297,54899614706743051590634707238076340674307436062
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย161 5,8984,8468217,39514,127813,4623,0258700026,75521,99882150450159420155460160410162381162381163380163380177
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายสมุทร สมปอง188 7,4586,5738823,89220,741875,2704,3158200036,62031,62986959801101040991141117970127861130831130840126880133
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายเกิดมี สอนเมือง156 5,4185,41810016,24516,2471003,5373,537100666610025,26625,26810010749011343092640113430111450111450109470109461126
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง (รักษาราชการแทน)172 6014,3547241,85916,5608913831,806472019802,84322,918806118551125571111711123591137451136452139431140412119
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์71 4,5751,8894114,8346,307433,0331,25441930022,5359,4504257300146271138351146280152211152211154191154191125
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายวันชาติ บัวสิงห์134 5,2753,5036620,57912,945633,5212,203630151029,37518,8026479621139591128701140581150481154450153460147520119
15ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช118 8,0243,6814627,89914,309513,2223,1309700039,14521,1205496330226360216442229330232300236260227350225370217
16ประถมศึกษานครพนม 2นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช2 6,87757122,32318813,9010000033,101245121018410183201841018410184101841018410184
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร121 6,6842,7114122,39710,088453,6731,6494500032,75414,4484480510191550180660189570191550189570187590185610175
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ175 10,8497,3376832,78926,289804,9804,9559935535510048,97338,9368016412016511015818016790164120169701679016880110
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ255 8,3618,33010025,41725,4431005,1935,212100383810039,00939,023100184710190680173841194640205530212460209490205530194
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์173 6,5925,7648721,98419,798904,2053,96394646410032,84529,5899011265011567010379011666012755012655112060212654288
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1153 4,3794,2619717,88717,013953,3303,0449100025,59624,3189510551011943011546112735013230013131012339012537081
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2)27 5,1187271414,1912,100152,545161600021,8542,98814423018723018723018822020820207302082020820203
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม189 4,0363,9739811,97311,9201002,0012,01010000018,01017,90399117720118741108841115762128632126652120721118732187
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายกิตติพศ พลพิลา143 4,9473,9127915,32012,844842,4241,70971666610022,75718,5318110153112753111365313050114140014932014437014437098
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายสุขสันต์ คุ้มบัว (รก.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5)258 6,7396,6919924,52824,369994,2154,1499800035,48235,209991768401699101501055176831190700196640198620196640151
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นายปัญญา มาศวรรณา รก.ผอ.สพป.มค.12 5,18939119,28516412,23455200026,708258125174014187071940719401019105196051960419702
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์223 5,6395,5779918,48716,331882,8602,7149513729021227,12324,9129215073014976012695415273015966016263016362016461093
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายปัญญา สาระกุมาร141 4,2663,9609312,45212,106972,0541,9359400018,77218,001961103301083909948011433011730011829011433011730096
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นางกัญญา ทาสระคู(รักษาราชการแทน)124 8,2342,5573125,9958,820344,3312,188510509038,56014,0743685440298410286530297420302370299400298410301380266
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 5,3140021,029003,30000840029,727000001001001001001001001001
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร188 7,5535,7977723,56519,319823,8002,8827600034,91827,99880163480195560178712202490214370217340210410204470128
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว164 6,8984,6276725,23816,538663,4772,21364060035,61323,43866143330233340226410232341242250240270240270237300160
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร188 5,4085,48210117,56617,432993,6703,6189940540510027,04926,93710017217018117017721018513018315018315018414018315035
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง134 7,7556,2408028,44023,215823,1762,8348900039,37132,2898211524012420011925012618013113013014012915012816074
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2175 5,3695,44210119,38219,189993,2774,03712300028,02828,6681028590074103072105077100089880879008888187900176
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายสุเทพ พวงเกาะ50 6,4021,5632420,6374,507224,57578717167362231,7816,8932227250160250155300161240167180164210162230164210162
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า109 6,60110,884,759164,89620,95611,629555,4692,6044800033,02610,898,99233,00164530130540116671129550143392141412140422142402125
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม123 6,6353,5575419,94410,712545,7142,577457596768933,05217,5225385410172480167512176440181390182380179410178420150
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด170 4,5254,2759413,64012,532922,4812,2699100020,64619,076928290190911809849091110775011072011468011072092
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน88 7,4933,2054324,82311,452465,9832,760463622968238,66117,7134660350194340192360197310205230208200207210205230171
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายลวด แก้วไธสง (รองฯ รก.)147 7,3115,1537024,11117,052715,1792,7595300036,60124,9646894540142591119794148540151510152500149530152500115
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง209 9,1238,0448829,43426,421906,9316,2399000045,48840,704891199001419001191102142890162690165660165660160710108
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสง่า ศรีราม119 9,3304,3294629,68814,878506,5572,7614200045,57521,9684878550159570145692163521169461168471165501170451147
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย193 6,1156,11610020,06220,0731003,4563,45610000029,63329,645100134600131630120722127661144491140531138551139541110
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ265 12,1638,9697438,75829,931776,5565,2047924525510457,72244,3597717799019410101631311204910210850214810203920207880181
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)111 6,9613,0934421,96810,104464,5131,8174000033,44215,0144578410179430171510183390188340188340186360186360162
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายคำปุ่น บุญเชิญ233 11,36511,40510034,27134,1241007,5977,422984212526053,65453,203991101221111123084149110912501271070125109012211201201140166
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง122 4,2212,2025214,9527,551512,6771,2554700021,85011,0085088390150420141492154380157350158340158340160320126
49ประถมศึกษายโสธร 2นายประสงค์ สุภา66 4,5381,5223414,5585,751402,8601,136401440022,1008,4093855180169190159290167210171170172160166220170180142
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน)170 8,6735,2966125,91015,502604,6362,42152242410039,24323,24359116620186750170874192690205551208521207531199620168
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 140 5,2663,6006815,90210,887682,5051,3575400023,67315,84467108410140440125581140440150340155290153310152320109
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3198 7,5897,58910022,00022,0001004,2894,28910026626610034,14434,14410012771012476099983126740125741128711128720124751125
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายธีรวุฒิ พุทธการี211 8,5798,58810026,66526,303994,8364,6599624024010040,32039,79099157540163520148652163520189260191240191240192230211
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด234 6,6666,3109521,11420,353963,0533,04310000030,83329,70696202370224340208500227310237210238200236220233250238
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์212 6,0584,4817425,33318,103713,7022,98281838310035,17625,649731566501866601521000194580201510202491205470197550153
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายอภินันท์ บุญรอด216 5,7385,5689719,98719,781993,6953,1608600029,42028,5099715659115265013680115661016156016453016255016255076
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี205 7,6057,0619324,39021,856905,4755,1089300037,47034,0259112283012288111893012981113180013477013081012883088
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายถาวร คูณิรัตน์81 4,1032,1565312,5506,740543,0861,3414300019,73910,237525934011533011236011434011731011632011632011731096
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์141 8,4864,3455131,48916,426528,0304,8836112012010048,12525,7745481710181750171823181750195610197590193630192640166
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี149 5,7433,1865519,30110,596553,4133,284967800029,23717,06658110440190460184520193430198380200360200360198380130
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์118 8,4513,7674529,73314,102476,7654,186621771397945,12622,1944985450189470170651194420202340202340195410195410165
62มัธยมศึกษา 21-56 00000025,24322,8889117,15215,4839042,39538,37191233302431123312292702333028271233302530132
63มัธยมศึกษา 22นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก47 00000028,61014,3125020,58310,4075149,19324,71950341816713162181661416614165151631716317158
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.)37 00000022,21119,5808814,94613,3889037,15732,96889222002718025200271802421024210242102618126
65มัธยมศึกษา 24นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค 00000021,4670017,8680039,33500000550055005500550055005500550055
66มัธยมศึกษา 25นายสายัณห์ ผาน้อย40 000454510036,32416,5814629,69713,7354666,06630,36146671507113070140721206915066180681606519033
67มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก35 00000017,93617,93610014,68214,68210032,61832,6181003140314010250181701718017180211402114035
68มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์40 00000024,32315,3316322,34114,2586446,66429,58963202513822037221382203821138211352413524138
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 83 00000032,75331,5629630,15530,39010162,90861,95298612205429051320632007013071120691406023069
70มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง81 00000039,22039,17110034,71034,70210073,93073,8731007010170101691117371738070110701105625030
71มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค35 00000017,66415,7218914,23412,6878931,89828,40889314063106310631033403340433033403
72มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด 00000035,9710034,5120070,48300000500050005000500050005000500050
73มัธยมศึกษา 32นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์66 00000031,90131,82010027,57627,50410059,47759,324100323403135030360343203630041250382803729032
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (รก.ผอ.สพม.)85 00000030,51830,54610026,16026,12510056,67856,671100592605629052330592606025060241612406025048
75มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด55 00000030,75724,8818122,19828,41612852,95553,297101292813428132301402213329132301303123130230
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์36 00000022,60713,1555818,30810,9476040,91524,10259271204111035170421003715038140371504012036
รวม 9,743 385,790 11,156,174 2,892 1,269,381 917,543 72 653,036 464,894 71 350,368 257,463 73 2,658,575 12,796,074 481 6,725 3,585 18 9,504 3,685 19 8,713 4,411 84 9,617 3,569 22 10,109 3,075 24 10,175 3,005 28 10,049 3,135 24 9,993 3,186 29 8,390
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน