ข้อมูลโรงเรียนที่ตอบแบบติดตามและประเมินผลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ของ สพท. ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 8.โรงเรียนมีคลิปดีสั้น ๆ พร้อมออกอากาศรายการนี้ ถ้าได้รับการติดต่อ ไม่พร้อม
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) ภาษาไทย คณิตศ่าสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมฯ
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน100 57 2 1 160 311111120
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นางละออตา พงษ์ฤทัศน์59 46 2 107
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย74 132 6 212
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง140 71 2 1 214 23428
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา42 60 2 104
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา112 54 2 1 169 7
7ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา100 58 3 161
8ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง95 14 1 110 41214195
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย114 84 3 201 3111311171
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์110 100 4 214 122122392
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข85 66 5 156 4211321274
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว164 19 183 2222434143
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก)97 76 1 174
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ118 79 1 1 199 312132139
15ประถมศึกษานครพนม 1160 97 4 1 262 1
16ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา87 93 5 185
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร145 98 3 246 115
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ60 110 3 3 176
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ142 111 4 1 258
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์76 102 4 182
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่98 61 1 2 162 3122115
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์149 59 2 210 41295
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม149 44 193 1153
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์121 57 3 181 11111146
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ157 98 5 260
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน136 61 2 2 201 111161
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง154 68 2 1 225 231131152
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ98 47 1 1 147
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก233 101 5 339 7323224199
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์130 85 2 217
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร155 93 1 2 251 133412361157
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว166 98 3 267 1
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร126 68 4 198 14
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง58 78 4 4 144 46115390
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ88 85 4 177 31123289
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย94 86 5 185 336214120
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า91 85 8 184
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม123 93 3 1 220 115
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด112 69 1 182 21113172
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน119 104 5 228 1
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น99 100 2 1 202
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์92 134 5 231 1
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์81 126 7 2 216 136
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย102 89 3 194 2312132136
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ125 163 4 3 295 11
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)107 114 1 222
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง61 168 4 1 234
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง131 59 2 192
49ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ125 61 2 188
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี155 100 5 1 261 112122
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์108 74 2 184 111260
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม87 110 3 200 31322433166
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี88 119 7 1 215 113
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด177 78 2 1 258 3322111
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์180 66 2 4 252 2
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน131 84 2 217 1113
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์106 101 3 1 211 411280
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์90 56 2 148
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์112 137 6 1 256
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์169 65 1 1 236
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี118 113 2 3 236
62มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ2 35 10 9 56
63มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ1 54 20 6 81
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์2 24 12 7 45 217
65มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์13 23 12 7 55
66มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู7 48 17 12 84
67มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก4 19 4 8 35 2115
68มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์2 35 13 10 60 1112126
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 2 59 9 13 83
70มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล1 40 27 13 81
71มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค2 18 10 7 37
72มัธยมศึกษา 312 17 15 16 50 321125
73มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์1 34 18 13 66 119
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)6 54 14 11 85
75มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด6 31 15 11 63 2111355
76มัธยมศึกษา 19นายไพโรจน์ พรมสอน3 27 14 8 52
รวม 7,135 5,702 395 193 13,425 63 37 48 33 10 26 50 45 35 2932
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (10/12/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน