ข้อมูลแผนงานโครงการตามตัวชี้วัดเชิงบริหารจัดการในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการดำเนินงานป้องปรามแก้ไขล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุมแก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต(โปรดอธิบาย) 1.2 ส่งไฟล์แผนงานโครงการ 2.1 มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน(โปรดอธิบาย) 2.2 ส่งไฟล์แผนงานโครงการ
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนด แนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม ยุติธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล เท่าเทียมกันตามกฎหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในการประพฤติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัยและการรักษา ที่กำหนดไว้ในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 95 ระบุไว้ว่า ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย โดยให้กระทำโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา เจตคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย โครงการพัฒนาและบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเยาวชนในสังคมไทยรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เป็นผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกมส์ สื่อลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบงานและกิจกรรมแนะแนว ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง และจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จึงจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนร่วมกันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี 0 0
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบรูณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ๑) หลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอน ๒) การผลิตและพัฒนาครู ๓) การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ๔) การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ๕) ICT เพื่อการศึกษา และ ๖) การบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบหมายให้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน และชุดโครงการที่ 4 ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนองยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย และโครงการเสริมสร้าง จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เป็น ๑ ใน 3 โครงการย่อยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริตและโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อไป แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใด ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และสถานศึกษาในสังกัดจะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการต่อกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้น แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้จัดทำมาตรการ แผนเกี่ยวข้องกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฏหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน โดยให้สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความปลอดภัย ได้รับการช่วยเหลือ กรณีมีการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน โดยอาศัยมาตรการป้องปราม การควบคุม และแก้ไข กรณีมีการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน มาตรการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมาย
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
การป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แบบโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สพป.ลย.2 ดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำประกาศ สพป.ลย.2 เรื่องมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ค. 2561 2.แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัดดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาดำเนินการอย่างเคร่งครัด สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศให้แก่ครู นักเรียน ทุกคน 3.ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รายงาน สพฐ.อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไฟล์แนบเอกสารอ้างอิง
8ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทาแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดำเนินการจัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ปี 2561 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โครงการ พัฒนาศักยภาพระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ปี 2561
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปรามฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการจัดทำแผนเกี่ยวกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ดังนี้ 1. ชี้แจ้งข้อกฎมายเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในวันประชุมผู้บริหาร และแจ้งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน แก่สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 2. ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ แก่นักเรียนในสังกัด 3. แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 4. ให้สถานศึกษาสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี 5. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการ
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทางประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้ ส่วนที่ ๑ บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง สัวนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวิสัยทัศน์ "มีคุณธรรม ดำเนินงานใสสะอาด ปราศจากคอรับชั่น" เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลด้นแบบ จึงได้จัดทำโครงการปลูปฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต โครงการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน โดยมีงบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท กำหนดตัวชี้วัดร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประดยชน์ส่วนรวมได้ อีดทั้งยังตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีค่านิยมต้านการทุจริต และความคาดหวังคะแนนร้อยละ ๘๕ จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แผนป้องกันฯทุจริต61
กิจกรรมฯทุจริต61
รายงานผลฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ได้จัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสังกัด ทุกด้าน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย แลด้านสังคม ในด้านแนวทางการป้องกัน สถานศึกาาในสังกัดมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ครู เด็กนักเรียน และผู้ปกครองใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาเอาใจใส่เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวัง มาตรการป้องกันฯ
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข 0 0
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเป้าหมายหลักเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2560 (โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใส ร้อยละ 35 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก เท่ากับประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และปานามา) นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินการไว้ 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนให้เกิดความเข้มแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ 2) กลุ่มภาครัฐ เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ 3) กลุ่มภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและเข้ามามีส่วนร่วมใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4) กลุ่มภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกหมู่เหล่าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นับเป็นความพยายามที่ดีของ สำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบชี้นำใน การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ จะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองค์การที่รับผิดชอบงาน จัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญกับ การเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อวางรากฐาน การปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ ของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่สภาพสังคมในชนบทปัจจุบันมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบ เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน เช่น การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร การมั่วสุมทางเพศ การติดเกมส์ออนไลน์ สารเสพติด เด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งกระตุ้นยั่วยุทางด้านวัตถุนิยม และสิ่งมอมเมาให้เยาวชนหลงใหลคลั่งไคล้ ในการบริโภคนิยม ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะพบในวัยรุ่นที่อายุน้อยขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สูญสียโอกาสที่ดีในชีวิต ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้และเสริมภูมิป้องกันและระบบการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี และตระหนักในการมีส่วนร่วมถึงการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ผ่านกระบวนการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา เป็นการดูแลนักเรียนทุกกลุ่ม(สร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มเฝ้าระวัง และกลุ่มบำบัด) ให้สอดคล้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลาย อันจะส่งผลให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่สภาพสังคมในชนบทปัจจุบันมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบ เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน เช่น การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร การมั่วสุมทางเพศ การติดเกมส์ออนไลน์ สารเสพติด เด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งกระตุ้นยั่วยุทางด้านวัตถุนิยม และสิ่งมอมเมาให้เยาวชนหลงใหลคลั่งไคล้ ในการบริโภคนิยม ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะพบในวัยรุ่นที่อายุน้อยขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สูญสียโอกาสที่ดีในชีวิต ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้และเสริมภูมิป้องกันและระบบการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี และตระหนักในการมีส่วนร่วมถึงการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ผ่านกระบวนการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา เป็นการดูแลนักเรียนทุกกลุ่ม(สร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มเฝ้าระวัง และกลุ่มบำบัด) ให้สอดคล้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลาย อันจะส่งผลให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นักเรียนห่างไกลยาเสพติด "ค่ายทักษะชีวิต"
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ และหน่วยงานในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เตรียมการจัดทำแผนที่เกี่ยวกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
15ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนฯป้องกันและปราบปรามทุจริต สพป.นครพนม เขต 1ปีงบฯ2561
สพป.นครพนม เขต 1 มีการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อประสบเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 1. ดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. กำหนดให้ทุกโรงเรียน ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 2. จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1 และออกติดตาม ช่วยเหลือทันที กรณีมีนักเรียนในสังกัดประสบเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ 3. จัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดทำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา 5. เร่งรัดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เน้นย้ำการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน, ศูนย์ ฉก.ชน.
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แจ้งโรงเรียนจัดทำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา
ตัวอย่างจากโรงเรียน(ฉก.คศ. และมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน)
เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน
16ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 การจัดทําแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ทบทวนป้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้ กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 0
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร 0 โครงการอบรม "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดมาตรการป้องกันภัยที่จะเกิดจากการล่วงละเมิดทางเพศ และได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ครู เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ในการป้องกันหาหางออกเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ล่วงละเมิด และสร้างกลไกการป้องกันเด็กนักเรียนจากการถูกละเมืด 2. ใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาเอาใจใส่เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด และต้องทำงานเป็นทีม 3. ให้สถานศึกษาดูแลพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กนักเรียนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกสถานศึกษา 4. จัดสถานที่ภายในสถานศึกษาให้เหมาะสม เช่น มีกล้องวงจรปิด มีการตั้งเวรยามเพื่อตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อมิให้เกิดการล่วงละเมิดระหว่างครูกับเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนกับเด็กนักเรียน และจากบุคคลอื่น 5. ให้สถานศึกษาสอนเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นหลักโดยเฉพาะการดูแลการป้องกันตนเองของเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ 0ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อปฎิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน โดยกำหนดมาตรการซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ก.ค.ศ. และ สพฐ. และเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแก่ผู้บริหารสถานศึกษา รับไปขยายผลทำความเข้าใจ และเสริมสร้างพัฒนา สร้างความตระหนักในการเรื่องการป้องกันและขจัดการทุจริตไม่ให้่เกิดขึ้นแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีลดปัญหาการทุจริต การเสริมสร้างพัฒนาเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
0ปัจจุบันปัญหาเยาวชนในสังคมรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับเป็นช่วงของการเจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณณ์ อยากรู้อยากเห็น เป็นผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่พีงประสงค์ เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน การทะเลาะวิวาท ดูสื่อลามกอนาจาร ฯลฯ ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมหลายอย่างตามมา หนึ่งในปัญหานั้นคื่อ การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก และถึงแม้จะมีข้อห้ามและบทลงโทษทางสังคมและทางกฎหมายหนักหนาอย่างไรก็กลับดูเหมือนว่าปัญหานี้ก็ไม่เคยลดลงเลย มิหนำซ้ำยังเป็นปํัญหาที่นับวันจะรุนแรงและน่ากลัว ทั้งในแง่ของรูปแบบ วิธีการที่ผู้กระทำผิดนำมาปฎิบัติ และเป็นปัญหาที่เรื้่อรังเพราะยังไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึุงได้จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ปัองกัน แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน โดยให้ครูแนะแนวหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน ให้มีความเหมาะสมและต่อเนื่อง การสร้างภูมิคุ้มกัน ปัองกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ สพป.สกลนคร เขต 2 ได้จัดกิจกรรมดังนี้ 1.จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอรับชั่น" เป้าหมายบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรมสู่การเป็นบุคคลค้นแบบ 2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ"การกระทำที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน" เป้าหมายบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 3. กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส,กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการ เป้าหมาย สพท.มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงขึ้นกว่าเป้าหมายเพื่อสูงขึ้นกว่าเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศเพิ่มสูงขึัน 4. กิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานในการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต เป้าหมาย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการ
มาตรการที่ 1 การเตียมการ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในวัยเรียน (อบรมให้ความรู้ด้านทักษะชีวิต เด็กนักเรียน ชั้น ป. 4-6 ม.1-3 และครู โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน มาตรการที่ 2 การเยียวยา รักษา การให้ความช่วยเหลือ ดูแลผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยทีมสหวิชาชีพ (สพป.สกลนคร เขต 2 , สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สำนักสาธารณสุข(พื้นฟูดูแลด้านจิตวิทยา) , กระทรวงมหาดไทย (สถานีตำรวจ)ฃ มาตรการที่ 3 การนำกฏหมายหรือ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก มาบังคับใช้ การนำกฏหมายหรือพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก มาบังคับใช้ กับผู้กระทำผิด (่คู่กรณี) โดยทีมงานสหวิชาชีพ มาฟื้นฟูจิตใจ ดูแลโดยบูรณาการด้วยกันในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนป้องปราม
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์ สพป.สกลนคร เขต 3 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต สพป.สกลนคร เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สพป.สกลนคร เขต 3 ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการดูแลนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 มาตรการ เพื่อดูแลนักเรียนในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ในสถานศึกษาต่อไป มาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน (ตัวอย่าง)
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 182 โรงเรียน
หนังสือแจ้งให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
บันทึกข้อความ
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 และจัดประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ 86/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ไฟล์แผนงาน/โครงการ/คำสั่งฯ/มาตรการ ดังแนบ) แผนงาน/โครงการ
คำสั่งฯ
มาตรการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ 86/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน มีมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการและ (ไฟล์แผนงาน/โครงการ/คำสั่งฯ/มาตรการ ดังแนบ) แผนงาน/โครงการ
คำสั่่งฯ
มาตรการ
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การติตดามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของโรงเรียนและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติงานลดน้อยลง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดซื้อจัดจ้าง, การติดตามการบริหารงบประมาณและการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ถูกกล่าวหา หรือได้กระทำความรุนแรงต่อเด็กนักเรียน ในสถานศึกษาและมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีความตระหนักในความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็น รูปธรรมในการแก้ไขปัญหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเกิดเหตุรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2558 และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สังกัด สพป.ขก2
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม 0 0
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายบวร เทศารินทร์ สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความมั่นคง ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องทำให้ประชาสังคมมีความคาดหวังต่อกระบวนการต่างๆ ของภาครัฐ ที่จะแก้ไขปัญหาและดำเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไว้4 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติ โดยให้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกองค์กรต้องจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตนเอง ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2560 ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐต่อไป แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวประจำปีงบประมาณ 2561 โดยส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในเชิงรุก ลดความเสี่ยงเหตุความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียน พร้อมทั่้งสร้างความอบอุ่นใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนในช่วงเทศกาลหรือกิจกรรมต่าง ๆ จึงได้จัดทำแผน/โครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณฯ (4) บทความรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสพป.ขอนแก่น เขต 5
แผนปฏิบัติการป้องกัน
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณฯ
บทความรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เตรียมการจัดทำแผนที่เกี่ยวกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน และได้มีประกาศฯมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูฯ
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีการจัดทำโครงการเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคอนเวชั่น โรงแรมวสุ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างวินัยและลดความผิดวินัย 2. เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติราชการอันที่จะนำไปสู่การฟ้องร้องในคดีปกครอง เป้าหมาย การจัดทำโครงการครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าอบรม รวมทั้งสิ้น 220 คน โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ การดำเนินงาน 1. มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องวินัยและการดำเนินการทางวินัย โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. มีการถามตอบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างอบรม และมีการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมเพื่อเป็นการประเมินผลสำเร็จของโครงการ โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. การดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐง กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 2. การดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. กำหนดให้ สพป. จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3. ดำเนินงานตามนโยบาย ของ สพฐ. กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดการเรียนการสอนเพศศึกษา วิถีศึกษา รอบด้านในทุกชั้นเรียน โดยจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัย 4. แจ้งนโยบายของ สพฐ. และมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกโรงเรียนและบุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่งเคร่งครัดและต่อเนื่อง 5.การออกติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล นักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพและวัยพร้อมรายงานและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ มาตรการในการป้องกัน และแผนงานโครงการ
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยง
โครงการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.ชนาธิป สำเริง 0 0
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ 0 0
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ มีการดำเนินการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปรามการทุจจริตดังนี้ ๑. ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจจริตโดยใช้กรอบของ ยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำไว้เป็นแนวทางดำเนินการ โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ดังนี้ ๑.๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการ จัดทำโครงการเสริมสร้างวินัยให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ๑.๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมอบนโยบายให้สถานศึกษานำไปปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๓ การปราบปรามการทุจริต และการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็วและเป็นธรรม โดยสั่งการให้สถานศึกษาได้รับทราบถึงมาตรการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ซึ่งแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะได้กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏทั้งจากข้อร้องเรียนและผลการตรวจสอบการทุจริตในระบบราชการ แสดงให้เห็นว่ายังคงมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการอย่างจริงจังและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความเชื่อถือในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งสถานศึกษาถือปฏิบัติตามมาตร คสช.ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
แจ้งมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการรับเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561
แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบลงทุน
โครงการส่งเสริมวินัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งให้โสถานศึกษาทุกโรงดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯประจำโรงเรียน พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการพร้อมจัดส่งมาตรการมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ เพื่อจัดเก็บ แจ้งสถานศึกษาจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันภันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของ สพป.ร้อยเอ็ด2
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์ 0 0
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสำนักงานเขต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้หน่วยงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ตามหลักคุณธรรม 1.ดำเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างสำนึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล โดยดำเนินโครงการดังนี้ 1.1 โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อป้องปรามการทุจริตของข้าราชการครูในสังกัด การดำเนินการ จะดำเนินการตามโครงการในวันที่ 23,24,30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการดำเนินการคาดว่า จะเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการครูคณะผู้บริหารและ ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ 1.2 กิจกรรมสภากาแฟ การดำเนินการ ให้ตัวแทนข้าราชการในสำนักงานเขต เข้าร่วมกิจกรรม สภากาแฟกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดทุกเดือน ๆ ละครั้ง เพื่อเสริมสร้างสื่อสารการทำงาน และกำหนดมาตรการป้องปรามการทุจริตในหน่วยงานทุกครั้ง คาดว่าข้าราชการที่เป็นตัวแทน ได้นำรายละเอียดหัวข้อราชการ มาแจ้งและขยายผลให้กับบุคลากรในสำนักงาน 1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การดำเนินการ คัดเลือกบุคลากรเพื่อยกย่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดี เช่น เลือกครูดีเด่น คัดเลือกพนักงานดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรหลายประเภท เช่น ครูปูชนียบุคคลดีเด่น เป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคหน่วยงาน 2.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องปรามการทุจริต การดำเนินการ จะ เชิญเจ้าหน้าที่จาก ปปช.จังหวัดชัยภูมิ มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 คาดว่าบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีความเข้าใจระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้มีการร้องเรียน 2.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและและทางเวปไซด์http://www.chaiyaphum1.go.th การดำเนินการ จัดทำแผน และจัดทำสรุปผล คาดว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และทางเวปไซด์ http://www.chaiyaphum1.go.th 2.3 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน การดำเนินการ จำทำแผน และจัดทำสรุปผลการควบคุมภายใน ผลการดำเนินการ 1.กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 2.การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 3.1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการ -เปิดเช่าตู้ ปณ.12 ปณ.ชัยภูมิ รายปี เพื่อรับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ ข้าราชการและพนักงานของรัฐ -เปิดเว็บไซต์เพื่อรับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ ข้าราชการและพนักงานของรัฐ ผลการดำเนินการ ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านตู้ ปณ.และทางเวปไซด์ http://www.chaiyaphum1.go.th และทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 3.2ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ การดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผลการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซด์ 3.3 การสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ การดำเนินการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ผลการดำเนินการ -เปิดตู้ ปณ.รับเรื่อง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4.1 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร การดำเนินการ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร ผลการดำเนินการ สำนักงานเขตได้จัดทำ 1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) กำหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 3) จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การดำเนินการ จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ ผลการดำเนินการ โดยดำเนินการในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานของสำนักงานในวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 4.3 จัดทำรายงานผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส การดำเนินการ จัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผลการดำเนินการ มีการจัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4.4 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการ ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 4.4.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 4.4.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 4.4.3 ด้านการเงิน 4.4.4 ด้านการตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินการ มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ดำเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุมภายใน 2.ปัจจัยสนับสนุน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการประสบความสำเร็จ ดังนี้ 1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารและตัวแทน เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตู้ ปณ. กล่องรับข้อคิดเห็น 3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook 3.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชนจำนวนมาก ที่ผ่านมายังขาดบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา งบประมาณในการบริหารจัดการ ประกอบกับบุคลากร ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อันอาจส่งผลต่อการทุจริตในหน่วยงานได้ง่าย จึงควรบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานในส่วนดังกล่าว หรืออบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจที่มากกว่านี้ 4.ข้อเสนอแนะ 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 4) ให้มีการเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการมากกว่านี้ โครงการอบรมวินัย คุณธรรม
0สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความ ปลอดภัยในสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดดังนี้ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มอบนโยบายเรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยเด็กนักเรียนในสถานศึกษา เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ทุกโรงเรียนในสังกัด ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ของนักเรียน มีการเสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพตามโครงการต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 1) โครงการจัดการค่ายทักษะชีวิต 2) โครงการแนะแนวการศึกษา 3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) โครงการกีฬา 5) โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 6) โครงการฝึกอบรมพนักนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติหนักเรียนและนักศึกษา 4. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนออกนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน โครงการงานแนะแนว
โครงการภูมิคุ้มกันทางสังคม
โครงการอบรม พสน.
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือฯ
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
0
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 0 0
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง สำนีกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 พิจารณาแล้ว เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ตระหนักถถึงการปฏิบัติต่อเด็ก การใช้ควมรุนแรงกับเด็กทุกรูปแบบ จึงได้มีการกำชับหรือหาแนวทางในการป้องกันการละเมิดมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกำชับให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดใ้หมีมาตรการหรือหาแนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก ดังกล่าว แจ้งให้โรงเรียนมีมาตรการหรือหาแนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
โครงการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิาชีพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้กำชัลให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
โครงการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิาชีพ
รูปภาพการอบรมครู
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ 0 แผนป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีความตระหนักในความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไป ตามหลักสูตร และมีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ (1) นักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย (2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน (3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนให้มี ประสิทธิภาพ (4) กำกับ ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและสร้างขวัญกำลังใจ ระดับสถานศึกษา (1) จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ (2) กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน (3) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน แผนล่วงละเมิดทางเพศ
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย 0 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมืดทางเพศ ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ 2. เชิญประชุมคณะกรรมการ 3. กำหนดมาตรการในการป้องกัน สพป.นครราชสีมา เขต 3 4. แจ้งเวียนให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลาการทุกทราบในระบบ AMSS 5. แจ้งผุ้บริหารสถานศึกษาทราบในการประชุมประจำเดือน 6. ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 มอบนโยบายให้คณะติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ได้เน้นย่ำให้บุคลากรในสังกัดทุกคนทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการ
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม 0 0 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด 0แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สพป.นครราชสีมา เขต 6 จัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. มาตรการป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุภายในสถานศึกษา 1.1 อุบัติเหตุจากบริเวณภายในสถานศึกษา 1.2 อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา 1.3 อุบัติเหตุจากเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องเล่นสนามอุปกรณ์ ต่างๆเช่น เครื่องทำน้ำเย็น พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ 1.4 อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้าน และสถานศึกษา 1.5 5.อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาและการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสำคัญ 1.6 อุบัติเหตุจากยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 2. มาตรการป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัยและปัญหาทางสังคม 2.1 ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย - อัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย/ธรณีพิบัติ 2.2 ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ - อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ 2.3 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม - การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ 2.4 การทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย โครงการอบรม พสน.ปี 2561
มาตรการความปลอดภัย
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน 0 0
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ/แผนงาน เพื่อเป็นการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไขและการดำเนินการทางกฎหมาย จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. โครงการทำความดีต้องมีที่ยืน 3. โครงการประเมินความโปร่งใสและการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ(กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 4. โครงการอบรมกฎหมายและวินัยเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการทำความดีต้องมีที่ยืน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการประเมินความโปร่งใสฯ
โครงการอบรมกฎหมายและวินัย
0
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 0 0
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งจากสถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่นดังกล่าว หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกในหน้าที่ที่จะป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติแล้ว ย่อมจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสังกัดจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักและเร่งด่วน ในการสร้างจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” และให้ความรู้ด้านกฎหมาย การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง /อย่างร้ายแรง เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1.1 ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ทุกคน 1.2 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกคน จำนวน 215 คน 2. จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3. ประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 4. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน


มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา 1. แจ้งสถานศึกษาตระหนักและคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศ ( Gender Sensitibity) ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเพศหญิง เพศชาย และผู้มีความหลากหลายทางเพศปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งทราบถึงสิทธิของตนในการที่จะปฏิเสธและยุติการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ดูแล หน่วยงานและสถานศึกษา ให้ดำเนินมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยดำเนินการดังนี้ 2.1 จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษา (อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ลูกจ้าง ) รวมถึงผู้ติดต่อหรือดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา (ผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะรายหลักสูตรหรือรายวิชา ผู้รับจ้าง ) และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในสถาบันการศึกษาทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2.2 กำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรมและมีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปกปิดเป็นความลับและให้ความเป็นธรรมต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ตลอดจนคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ สถาบันการศึกษาควรจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือด้านกฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เกี่ยวข้องจากการถูกข่มขู่คุกคามเพื่อประกันการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งควรจัดให้มีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม หากเข้าสู่กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่สถาบันการศึกษาแห่งนั้นถือปฏิบัติอยู่ ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง โดยอาจมีบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันกับผู้เสียหายหรือบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ 2.3 กำหนดมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศให้แก่บุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษาได้รับทราบ และควรกำหนดมาตรการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่พึงปฏิบัติในการเรียนการสอนและการทำงานโดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย -สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ได้จัดกิจกรรมประชุมอบรมบุคลากรเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. ,ศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จัดทำเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต ทำข้อตกลงความร่วมมือปราศจากคอร์รัปชั่นผู้บริหารสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ติดป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 100 เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก และได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ แนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กสำหรับใช้ในโรงเรียน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู
มาตรการแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ 0 0
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 0 0
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.จะดำเนินการจัดโครงการตามแผนฯ ในเดือนกรกฎาคม 2561 แผนป้องกันการทุจริจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้ระดมความคิดหามาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาตรการนี้ได้รวมถึงการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนด้วย มาตรการป้องกันภัย
49ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี 0 0
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ การเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แนวดำเนินการ การดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความ ตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1.ทักษะกระบวนการคิด 2.มีวินัย 3.ซื่อสัตย์สุจริต 4.อยู่อย่างพอเพียง 5.จิตสาธารณะ อย่างยั่งยืน เป็นวิถีชีวิตองค์กร และเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และการดำเนินการตาม 9 จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรอบแนวดำเนินการ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีองค์ความรู้ที่สำคัญในการดาเนินการเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และเพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดประชุมชี้แจงการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่ผู้รับผิดชอบทุกคนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้เน้นย้ำให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกันมากยิ่งขึ้นในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน 4. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 5. จัดทำปฏิทินในการปฏิบัติงาน แสดงขั้นตอนการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มีมาตราการเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ โดยได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและได้แจ้งให้สถานศึกษาจัดทำมาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษาด้วย แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสารหมายเลข 2/2561 มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาและมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน(ฉก.ชน.สพป.ศก.3)-- มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
แต่งตัั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจฯ
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี 0แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิสัยทัศน์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน พันธกิจ : 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต เป้าประสงค์ : 1. บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 2. .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทย เพิ่มสูงขึ้น ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง การดำเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำไปกำหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ (บาท) บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 1. การประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และกำหนดนโยบายคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด่าเนินงาน 1. การประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย - การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต - การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ เพื่อให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้าน การทุจริต 1. ร้อยละของความ สำเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ - ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ (บาท) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 1. โครงการพัฒนาจิตคิดต้านการทุจริต - ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการพัฒนาจิต จำนวน 3 วัน 2 คืน คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) สูงขึ้น 100,000 2. โครงการสานฝันปันน้ำใจ - ขอรับบริจาคเงินจากเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนและขาดแคลน - 3. โครงการชวนพี่น้อง เข้าวัด เข้าพรรษา - ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าวัดในวันพระในช่วงเข้าพรรษา 5 ครั้ง - 4. แสวงหาแนวทางต้านทุจริต - ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปศึกษาดูงาน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 รูปแบบการดำเนินการต่อต้านทุจริต 200,000 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ (บาท) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 5. อบรมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 80,000 6. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 หน่วยงานมีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 - รวมทั้งสิ้น 380,000 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
0
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์ 0 0
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำโครงการเขตสุจริต 4.0 "ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรให้มีการดำเนินงานตามหลักกฎหมายและธรรมาภิบาล" สพป.อุบลราชธานี เขต 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการเขตสุจริต 4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.อบ.2) เพื่อบริหารจัดการเก่ี่ยวกับการป้องและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการคุมคามทางเพศ จัดทำมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันมิให้นักเรียนถูกละเมิดทางเพศ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ เอกสารประกอบการป้องปรามการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ 0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มีการดำเนินการป้องปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ดังนี้ 1. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จัดทำมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ได้แก่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ/สาธารณภัย อุบัติเหตุ และภัยบุคคล ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาประสบภัยจะได้ดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ/สาธารณภัย อุบัติเหตุ และภัยบุคคล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ และแจ้งมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนป้องกันฯ61
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งให้ตระหนักและคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศ (Gender Sensitivity) ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเพศหญิง เพศชาย และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งทราบถึงสิทธิของตนในการที่จะปฏิเสธและยุติการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่ชัดเจน ทั้งนี้ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แนวปฏิบัติเขต5
หนังสือ
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์ 0 0
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี มีแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการพัฒนางาน พัฒนาคน สู่หนทางสุจริต เสิรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต"
แผนฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ได้จัดทำมาตรการป้องกัน แนวทางการดำเนินการเเมื่อเกิดเหตุ ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำชับให้สถานศึกษาได้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด
มาตรการช่วยเหลือฯ
62มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ 0 0
63มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ 0 0
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม. เขต 23
โครงการโรงเรียนสุจริต 60
โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
โครงการบูรณาการโรงเรียนคุณธรรม 60
ความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งระบบเพราะนอกจากจะทำให้บุคลากรทำงานอย่างเป็นสุข นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ยังมีผลต่อพัฒนาการในด้านอื่นๆ ของนักเรียนอีกด้วย ทั้งเป็นปัจจัยที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองนักเรียนที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่เราอีกด้วย เพื่อให้มีแนวทางในการป้องกันเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ขั้นตอนดำเนินการเมื่อเกิดภัย และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีระบบและรวดเร็วทันเหตุการณ์ ผู้ได้รับผลกระทบ ได้รับการดูแลช่วยเหลือทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือศึกษาต่อได้ตามปกติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ขึ้น มาตรการปลอดภัย สพม.เขต 23
65มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ สพม.24 ออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ซึ้งครอบคลุมทุกภาระงานของสำนักงานเขตพื้นที่ มีวิธีการ ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศ สพม.24
สพม.เขต 24 มีการจัดทำแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการละเมิดเด็กนักเรียน และจัดทำมาตรการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยใช้กรอบแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ
66มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู 0 0
67มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก สพม. 26 มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการละเมิดเด็กนักเรียนและจัดทำมาตรการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยให้สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหา สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก โดยใช้กรอบแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามนโยบายของ สพฐ. กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัด รอบด้านในทุกชั้นเรียน ให้สถานศึกษาสอนจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา เป็นหลักโดยเฉพาะการดูแลการป้องกันตนเองของเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หนังสือแจ้งมาตรการ
แนวปฏิบัติ
มีการจัดทำแผน/โครงการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
68มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา ภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ ๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การติดตามประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
0
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 0 0
70มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล 0 0
71มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค 0 0
72มัธยมศึกษา 31นายพิทยา ไชยมงคล 0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ และได้แจ้งให้สถานศึกษาจัดทำมาตรการ แผนงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนในสถานศึกษา โดยใช้กรอบแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
73มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ มีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑.) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำการควบคุมภายใน ๒.) แผนการตรวจสอบภายใน ๓.) การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำสหวิทยาเขต ๔.) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 60” ๕.) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ๖.) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑.) โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกแล่ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ๒.) โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.) โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริตการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ๔.) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน ๓. จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เน้น ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น ๕. ประกาศนโยบาย “สพม.๓๒ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รับชั่น ๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สพม.๓๒ เข้าร่วมโครงการเริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) ครบร้อยละ ๑๐๐ ๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ ๑๐ เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑ ๘. จัดทำคู่มือกากรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๙. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการจัดการเรีื่องร้องเรียน ๑๐. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ๑๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำสห
โครงการเตรียมการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
คณะกรรมการกำกับ ติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.) 0 0
75มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 และคู่มือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงได้จัดทำโครงการ ดังนี้ 1.โครงการประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2.โครงการปลูกฝังแสะสร้างจิตสำนึกและค่านิยมต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะแบ่งปันลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 4.โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 5.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 6.โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ 7.โครงการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การทุจริต
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ความเสี่ยงประโยชน์ทับซ้อน
สพม.20 ได้แจ้งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา ตามหนังสือ สพม.20 ที่ ศธ 04250/827 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 และได้ดำเนินโครงการดังนี้ 1. อมรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา "ปันฮัก ร.น.2" โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 2. อบรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา "วิถีมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี" โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 3. อุดรพิทย์คิดบวก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 4. โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณื อบรมหลักสูตรพ่อแม่ 5. โรงเรียนสีออศิลปะศาสตร์ อบรมโครงการรักนวลสงวนตัว 6. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อบรมค่ายทักษะชีวิต 7. โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อบรมค่ายทักษะชีวิต 8. โรงเรียนเตรียมอุมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี อบรมค่ายทักษะชีวิต 9. โรงเรียนคุ้มครองเด็ก มูลนิธิสิทธิเด็ก จำนวน 8 โรงเรียน หนังสือแจ้งโรงเรียน และโครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา "ดนตรีสร้างฝัน ปันฮัก รน.2"
โครงการทักษะชีวิตอุดรพิทย์คิดบวก
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา วิถีสิริวัณวรี 1
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.19
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.19-2
สพม.เขต 19 มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการละเมิดเด็กนักเรียน และจัดทำมาตรการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ครู เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ในการป้องกันหาหางออกเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ล่วงละเมิด และสร้างกลไกการป้องกันเด็กนักเรียนจากการถูกละเมิดใช้กรอบแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา และจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ให้สถานศึกษาสอนเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นหลักโดยเฉพาะการดูแลการป้องกันตนเองของเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/06/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน