ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามุกดาหาร เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมารุต อุปนิสากรผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายประภาส ไชยมีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายมนตรี ลาดนาเลารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร0872578148
4นายณรงค์ โล่ห์คำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร0850143733
5นายสุริยะ ใจวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร0831448348
6นายประสพสุข จันเต็มนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0898629872
7นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0895776878
8นายถาวร บัณฑิตเสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0810483287
9นายเสถียร ถิ่นมุกดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์084475887
10นางวิหาญ พละพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0813895400
11นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0887171150
12นางฉวีวรรณ มีสติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0857592972
13นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0872137706
14นายยิ่งศักดิ์ วรโยธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0810631346
15นางสาวภัชรี ภูมิหาทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898412714
16นายพงษ์อำมาตย์ กลางประพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898438167
17นายณรงค์เดช แสนโสมนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0856944655
18นางสาวรินดา แสนเวียนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0899404828
19นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0877720556
20นางปาลิดา คำพิชิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0862268077
21นางสาวปาริชาติ นรจีนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล0857553366
22นางดวงฤดี เผ่าภูไทยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี0850003719
23นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี0816016081
24นายสายันต์ ผาดโผนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี0815744465
25นางสาวทองม้วน สุทธิคุณนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0834163290
26นางสาวอนง เสียงเพราะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0801887947
27นางสาวพรรมณี นาโสกนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0917752210
28นางทวินันท์ ไชยมาโยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงาน กพ.70868559024
29นางปราณี เผ่าเพ็งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0850086478
30นางมิตรภูไทย หงษ์เวียงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0831427679
31นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0913478639
32นายสุรทิน อุ่นเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากร0813805384
33นายอภัย ปริปุรณะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0897100746
34นายราเชนทร์ มหานิลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
35นางนีรนาท ห้วยทรายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0845187601
36นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ0894227455
37นายชูกิจ พาพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0925019042
38นางสาวสุลักขณา รักษานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีข้อมูลสารสนเทศ0872282085
39นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษา092-7529828
40นายรุ่งเรือง อาจหาญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรปศวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0847865270
41นางสาวพรวีนัส ยอดญานะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0872267447
42นางสาววิไลพร ยืนยั่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0868620886
43นายวงค์คำ ถิ่นวันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0956700079
44นายคะเน อาจวิชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0815444364
45นางนวลออง ประยงค์หอมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0898434284
46นางกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา087740539
47นายราเมศ โภคสวัสดิ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0832834661
48นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวสวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ
49นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.ศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0832842526
50นางปาริชาติ พันพั่วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศก์0831423126
51นางสาวสุรีพร ที่ดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ0868606456
52นางยุพา ทิพย์นาคคำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0819268754
53นางสาวบัวจัน ซาเสนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0850880711
54นางสาวสุวรรณา สุขเสถียรโชคเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี0904214656
55นางดาวสวรรค์ สารีแผลงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี0835614016
56นางพัชราลักษณ์ บางทรายเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ0894480495
57นายดำรงค์ อินทร์อ่อนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0872168758
58นายสังคม กาฬหาวงศ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0868526385
59นายโกมินทร์ อุประลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0817080870
60นายวรจิตร อินปาวลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ