ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษานครพนม เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนกผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศบ.,ศศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0810590116
2นายทวี ทะนอกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มบริหารงานบุคคล081-1179647
3นายสมชัย อุมะวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศบ.,ศศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0819747045
4นายชวรงค์ วงศ์ศรีทารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มอำนวยการ0933202105
5นายกิติศักดิ์ โสตาภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0952299111
6นายวีระ ทับบุญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศบ.,ศศม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0862247339
7นางนันทนา พิมพ์สมแดงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0846940700
8นางละม่อม ศิริสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0815451209
9นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0821221784
10นายชัยชาญ อ่อนคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0833405533
11นางสาวจีรวรรณ วรางกูรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน083836609
12นางศิวรักษ์วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุลศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0815749853
13นางสิริพร วิลาศรีศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0807671717
14นางสุจิตรา ไชยวงศ์คตศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษศศบ.,ศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0894188834
15นางยุพา คมขาวนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศบ.,ศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการอำนวยการ0898422234
16นางสุรภี พรหมดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0896178488
17นายนาคินทร์ รัตนะวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0841038978
18นายฉัตรณรงค์ วงศ์พนารัตน์นิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานนิติกร0810495167
19นางจีระนันท์ เมืองจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0818732217
20นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอิ่มเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน0827421959
21นายวิชัย ประกิ่งไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0862303238
22นางสาวจันทร์สมร สูงเทิงไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0812546797
23นางกัลยา สำรองพันธ์ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0879900521
24นายชัยกัมพล มะโนชาตินักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0857668366
25นางกรรณิการ์ เขียวขำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0862188562
26นางบัณฑิตา ภูครองหินนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0843838498
27นางจิญากร จันทร์สีมาวรรณนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0870566463
28นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน087353588
29นางสันทนา บางทรายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0868613469
30นางสาวสุภัคศร รินทสมบัตินักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0854525709
31นางสาวอาภัสรา สุวรรณโชติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0892785844
32นางวิลาวัลย์ พุทธาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0861043274
33นางสาวเพ็ญธิภา สีสาไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารบริหารการเงินและสินทรัพย์0856803990
34นางสาวดรุณี เหมเมืองไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล
35นางจีรวัฒน์ วงศ์คำสีไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการอำนวยการ0973202638
36นางสาวปาริฉัตร สุวรรณศักดิ์ไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการอำนวยการ0850088422
37นายสมชาย นิวงษาไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0847889617
38นางสาวพันธ์นิตา คำซาวไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0813204418
39นางสาวพรพรรณ ตามาไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0933023703
40นางสาวศรีประไพ สายสะอาดไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0934692717
41นางสาววนิสรา ฤทธิ์มหานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการอำนวยการ0857617799
42นายชาญสิทธิ์ ดวงจำปาไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการอำนวยการ0945789454
43นายวิจิตร พงศ์สุภาไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการอำนวยการ0836661124
44นางสาวนฤทธิ์ชลา มูลโคตรไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0951690559
45นางสาวปริชาติ คำเห็นไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0913545431
46นางสาวอรดี อ่อนอุดไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอำนวยการ0810531343
47นายจารึก พิมพ์เสนไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอำนวยการ0880655038
48นายทองจันทร์ ก่อพิมพ์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอำนวยการ0968237941
49นางสาววิมลรัตน์ ดวงตาไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอำนวยการ0832918478
50นายประหยัด สีสาไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอำนวยการ0831487310
51นายสายันต์ แก้วกงพานไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอำนวยการ0903473433