ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประสงค์ สุภาผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ
2นายสุทธิรักษ์ จันปุ่มรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
3นายอรรถกานต์ อรุณไพรรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4นายชินพงษ์ ทีสุกะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.คอมพิวเตอร์บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย0869878070
5นางวิไลวรรณ สิทธิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
6นางพัชรี สุวรรณอำไพนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาษาไทย)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานบริหารจัดการ0614945881
7นางสาวปิยะนาถ อุติลานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)/ศษ.ม (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0918673892
8นายธนัทชัย ไชยปัญหานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(เกษตรศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0895769484
9นางสาวชลันธร ภูมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817683018
10นางพิศมัย สุวรรณมาโจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ. (การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานการศึกษา0933637789
11นางปิยะนาฏ ทองหมั้นนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(สังคมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน
12นายพงษ์ศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศม.การวิจัยการศึกษา.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0878597220
13นายไกรทอง ต่ออำนาจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
14นายทนงชัย บัวทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
15นางนิภาวรรณ เดชบุญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฐมวัย
16นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
17นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเศรษฐกิจพอเพียง042599435
18นางจุฑามณี หอยตะคุนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)/ศษ.ม (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0885621359
19นางปิติพร พานิชกิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานเลื่อนขั้นเงินเดือน0895693123
20นางสาวจันทนา จิตพิมพ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) ศษ.ม(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนบุคลากร0966875426
21นางสาวลัดดา ภูมิวัฒน์ วท.บ.(จิตวิทยา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
22นางอรัญญา แวงดีสอนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.หลักสูตรและนวัตกรรมฯวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานประกันภายใน0958359214
23นางสาวอรปภา กวดวงศ์ษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
24นางรุ่งฤดี บุญจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หลักสูตรและนวัตกรรมฯวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ0885132498
25นายวิชิต ใจช่วงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการคบ.(ภาษาอังกฤษ)/ศษ.ม(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0819653091
26นางศันสนีย์ ชูแหวน ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
27นางวิภาพร ธนาบูรณ์ ค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
28นายนงชัย ปะกิ่งลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถสำนักงาน
29นายอธิ ติยะบุตร ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับถรยนต์
30นายคมกริช เนาวรัตน์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับถรยนต์
31นายอดิศักดิ์ อภัยโส ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับถรยนต์