ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมงคล รุ่งสว่างรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน0897092538
2นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษค.บ. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล งานกลุ่มบริหารงานการเงิน0897157767
3นายสุทธิรักษ์ จันปุ่มรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ0617847588
4นายวิทวินทร์ ประทังคติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ค.ม.(หลักสูตรและนวัตกรรฯ)บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล0979797106
5นายนิกุล มณีรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0812626254
6นายสุรัตน์ บุตรดีนักจัดการงานทั่วไป เชี่ยวชาญพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มอำนวยการ0817998112
7นางสาววรินดา บริบาลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0895759502
8นางดวงผกา สุชาติพงค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0862420297
9นางสุพร เจียร์สุคนธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม. คบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0817394828
10นางรุ่งนภา สุภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. ศษ.บผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มนโยบายและแผน0810531836
11นางอมรรัตน์ สุทธิสารนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชการศึกษา083 1459654
12นายพรชัย สุวรรณบำรุงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0935278558
13นายอำนวย สุทธิคุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0831406198
14นางวัฒนา กงวิรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0810554761
15นางจันทร์เพ็ญ สาแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0893766577
16นายทรงวุฒิ ทองกาสีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0817608471
17นางลัคนา มั่นธรณ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0897120539
18นางรัตนา แก้วเครือศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ. คบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0810561577
19นางสาวสถาพร แก้วเคนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0817178036
20นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานพัฒนาฯ0850106882
21นายอำนาจ แก้วมณีนิติกร ชำนาญการน.บ/น.มหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0809352593
22นางจันทนีย์ ชูจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน083 4045681
23นางสาวกนกวรรณ์ จอกทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการร.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0915565117
24นางสาวประภาพร เจริญทัศน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,บธ.บ, บธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมฯ0819755186
25นางจารุณี ภูนากรมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.,ปว.ค.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมฯ0847886752
26นางพัชรินทร์ ธงยศนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0943298855
27นายสมทรง แสงจันทร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0817391800
28นางสาวปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฎเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ0899667073
29นายผล สังข์สนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0885573839
30นายณัฐวุฒิ นวลตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.(อุตสาหกรรม) ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามฯ0970532602
31นายสงวนศักดิ์ แสงผาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0613036715
32นางพรรณวดี มณีรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0813693233
33นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.(คณิตศาสตร์) ค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯระบบประกันคุณภาพ0862679532
34นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0819548105
35นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0899408428
36นายสมประสงค์ แก้วระดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.,(ภาษาไทย)ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสื่อและนวัตกรรมฯ0862287087
37นางชฎาพร ดามงคลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0815463171
38นางสุภาสินี นามธิราชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0951463566
39นางจันทร์สุดา บุญวารนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0813208688
40นางพรรณิภา ปัจจุสานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0897094060
41นางรุ่งอรุณ สมนึกนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0859093972
42นางสาวปริศนา พุทธบาลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0814712531
43นางนงนุช เสตฐานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0985524989
44นายสุวิทย์ อิ่มเติมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0895753656
45นางสาวสุพรรษา สุวรรณจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ084-3992046
46นางนิตยา นพเสาร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0934520009
47นางกรรณิการ์ ชนรินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. , ปว.ค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0650096246
48นางเอราวัณ สุพรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบชบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน0859283645
49นางสาวศรีสุวรรณ ซองทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0804213422
50นางศิรินทิพย์ นึกได้นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมฯ0841661409
51นายสัมฤทธิ์ พิมพะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมฯ0981960279
52นางวารี สุริยนต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. ปว.ค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมฯ0812610928
53นางรุจิรา พงสุภาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ0880381368
54นางสมคิด นริสารเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0859257589
55นายสมนึก พิมเสนไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0942943110
56นางสาวนุชจรี ใสส่องไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0899379950
57นางสาวจิรายุ พรหมอารักษ์ไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0933090019
58นางสาวนิภาพร พูดเพราะไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0981031552
59นายธรรมนูญ กีกาศไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0971565948
60นายชายชัย วังกะธาตุไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0810483417
61นางธวัลรัตน์ ศรีปานวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0652961165
62นายอาทิตย์ ขวัญเพชรไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0941128158
63นายพิชัย ใสส่องไม่กำหนด ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0862273478
64นายคชธร ศรีวงษาเจ้าพนักงานธุรการ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0817393793
65นายรุ่งโรจน์ กงสุขไม่กำหนด --นักการภารโรง ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ0867173701
66นายกฤษฎา ต้นสูงไม่กำหนด ---นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ0846847951
67นายประเสริฐ แสงชมภูไม่กำหนด ---นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ0895701666
68นายจักรพงษ์ กันเกียนไม่กำหนด --นักการภารโรง อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0828481987
69นายัเกียรติณรงค์ วรราชไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0872283991
70นายพงษ์ภิสิทธิ์ นามเกตไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0877756098
71นางสาวธัญวรัตน์ เพ็ชรชัยไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0801653006
72นายวีระชัย เทอำรุงไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0880549484
73นางรัตนา ทานนท์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0833427123
74นางสาวสมัย สีลาไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0989317571
75นางสาวสาวิตรี ทำสิมมาไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0828013568