ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษาสกลนคร เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกฤษณะ สิทธิสาทเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่ม0621088699
2นายทองปาน ศรีอักเศษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0934862266
3นางวาสนา พิพัฒน์ผดุงสินนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0817690982
4นางทิพย์อักษร สิงหกรรมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0817179759
5นางวยุภา ศิรินทร์วงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0885614061
6นางสุกัญญา สุทธิอาจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน
7นางมณีรัตน์ พั่วโพธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการศึกษา0819642520
8นางจีรวรรณ ราชพิลาไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0818714191
9นายวิกรานต์ ศรีอักเศษศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศ0898615955
10นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0981027932
11นางประทินทิพย์ พรไชยยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0929459395
12นางศรีสุมา จันทร์พรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0847394268
13นางณัฐฎฎาณี ภวิลพีโชบลกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0805419924
14นางวัชราภรณ์ อินธิปีกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0810587392
15นางเอื้อมพร บัวดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0898413069
16นายสุรพร พงษ์สุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0956536910
17นายนายวฉชพรรค บรรลือนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0818712021
18นางสาวจิรัชยา มนต์คาถานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป0895721916
19นางสาวชลธิชา กระแสศิลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน้ต0818702021
20นางสาวพรนิภา หาญมนตรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0927525924
21นางนัยเนตร สมบูรณ์คุณากรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารบุคคล0846865515
22นางศุพิชญ์ชาญ์ พองพรหมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารบุคคล0619719291
23นางสมบูรณ์ บุญสุระนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0819776560
24นางอัมพร เฉลิมชาตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0885718677
25นายอเนก ปักเศษนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0896167150
26นายบุญชู ใยวังหน้านิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0885484618
27นางสุพรรณี ศรีืทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0817299084
28นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0885610065
29นางลักษณาวดี บุญพบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0982942356
30นางกนกกร ทองทิพย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการศึกษา0887306825
31นางกันยกร แก้วคำแสนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม0817293013
32นางสาวสุรีรัตน์ สุธงษานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษา0610455129
33นางสาวนวัชยา สมบัตินักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0810558730
34นางอุษณีย์ ราชพิลาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม0884924099
35นายวรวิทย์ ดันมีแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเอกสารงานสารบรรณ0810515858
36นางสาวจงใจ ต้นโพธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่ม0810174094
37นางสาวพัชราภรณ์ ประเทพาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่ม0986078549
38นายภานุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการกลุ่ม08232868712
39นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกรลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการกลุ่ม0908593192
40นางสาวเนตรชนก ศรีบ้านโพนลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0804056345