ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจุฬา ชิณวงศ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.สกลนคร เขต 3042-792135
2นายไตรทอง สืบเชื้องามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล042-792131/084-9574633
3นางสุรางค์ คำมุขรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน042-792135/095-1691401
4นายฉลอง เหง้าละครรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ042-792133
5นางศรีวิไล ไชยยศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีทางการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/081-9659234
6นายพุฒิวงศ์สิริ ไชยยศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษแนะแนวผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244/086-8500524
7นายจรัส ไชยวารีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษนิติศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/087-2314348
8นายจำลอง ดาวเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผนฯ042-792132
9นายถนัดชัย สุรภักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรัฐศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ042-792132/081-8719062
10นางอาละดิลล์ พรหมสาขันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118/088-5250802
11นางเพียงใจ คำสกุลวงศ์ชื่นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสคณิตศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134/081-9546496
12นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสการบัญชีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในฯ042-792135
13นายบุญไทย แสนอุบลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/094-4635156
14นายปริญญา อุปลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิจัยและสถิติการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/089-5693621
15นายวัชระ คำพลงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/097-3163609
16นายณัฐพงศ์ ไตรโยธีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/081-9758048
17นางโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-7921323/090-9867767
18นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/089-4206212
19นางพลอยนภัส(นิกาพฤกษ์) ทัศนพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษจิตวิทยาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/097-9744951
20นางยุวดี ชุมปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/085-6937681
21นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/087-9491124
22นางนิติพร ศรีโนนยางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/083-3680303
23นางสาววิริยา บาลตำบลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/086-8540845
24นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการสอนภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244/087-9361666
25นางพันทอง สิทธิวังนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบรรณารักษ์ศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244/088-5111391
26นางธัญญรัศม์ เพ็งพันธ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244/061-0629765
27นางสาววริศรา พูนเจริญผลนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์042-792135/061-6899856
28นางสมพร ยะสุราชนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์042-792135/081-0495249
29นางสาวยงค์ชัย บงบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134/086-2272732
30นางสาวศศินันท์ บุตทศนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134
31นายสกล ชัยทวีกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/081-8729575
32นางนาตกา ผิวโพนม่วงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/081-9545872
33ว่าที่ร้อยโทอัศวิน แสงพรหมศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษพลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/096-9030122
34นางวิสนี พรมแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/089-7091585
35นางวิภาดา ตระกูลเจริญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิทยาศาสต์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/086-2543322
36นางปรินดา สุรภักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/083-2896886
37นายสุทธิศักดิ์ สุทธิอาจนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอำนวยการฯ042-792244/083-6769508
38นายสมสวาท ประเสริฐสังข์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/080-1994976
39นางนนทนา แก้วจุลลานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/084-4281192
40นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบริหารการตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน089-7877709
41นางคนึงนิช ผาสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณฯ081-3808037
42นางสงวน หีบแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผนฯ042-792132/089-8406912
43นางจรัญญา สารสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล042-792135/087-8675116
44นางสาวอรอุมา จันทร์มนตรีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนฯ042-792135/098-5935327
45นายจรัญ สุภาพันธ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118/084-3685176
46นางศุจิกา อ้วนละมัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118/097-3127154
47นางสาวจิราพร เลิศลำหวานนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา042-792133/093-8519473
48นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118/095-1683166
49นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118/095-9324559
50นางสุทธิมา สารีบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118/087-2373039
51นายชูเชิด ชนะโชติสกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน042-792135/083-6649510
52นางสาวปานัดดา พลวิเศษเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/089-6887199
53นางปิยะพร พรมวังเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244/061-3291474
54นางนิยะดา ภูลวรรณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสพลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134/089-8635577
55นายพิชิตชัย แสนอุบลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134/089-8715462
56นายพนมพร มาตราชลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ081-8554913
57นายสนิท อุปทุมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานขับรถยนต์042-792244
58นายจิรทีปต์ จันทมาลาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานขับรถยนต์042-792244/081-0585567
59นายลือชัย แจ้งไชยลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานขับรถยนต์042-792244/089-3970822
60นายทรสวรรค์ อ้วนละมัยลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานขับรถยนต์042-792244/095-6528858
61นายเทพณรงค์ บัวศรีลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการทั่วไป042-792244/098-2078593
62นางวิไร เพิ่มอร่ามลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการทั่วไป042-792244
63นายสรรเสริญ ศิลาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริหารทั่วไป042-792244
64นายไพศาล สุขะลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการทั่วไป042-792244
65นางสาวณิชาภัทร แสงวารินทร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
66นางพรทิพย์ แสงมีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริการทั่วไป042-792244
67นายเกริกไกร ชิณวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ