ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไพรวัลย์ จันทะนะผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0818762744
2นายปริวัฎฎ์ พุกพูนรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812636710
3นายวิวัฒน์ สมานชาติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ
4นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นายสำราญ ศรีจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0818727437
6นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0819547800
7นายชรินทร์ เจริญไชยศึกษานิเทศก์ --ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นายคำรณ ดินแดงนักทรัพยากรบุคคล --ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0862214745
9นายธนวิชญ์ แก่นท้าวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
10นางกมลทิพย์ ประชานันท์นักวิชาการศึกษา --ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
11นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภูนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
12นายสนธยา หลักทองศึกษานิเทศก์ --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ฝ่ายผู้บริหาร
13นางสาวปรีญา สุทธิโคตรศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818727470
14นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอนศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0935478878
15นางสุรีย์พร ปาละสานต์นักจัดการงานทั่วไป --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0973198824
16นางฉายา กองแก้วนักจัดการงานทั่วไป --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0834079311
17นางสาวชุลีพร สแวนเทนสันนักประชาสัมพันธ์ --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
18นางึณัฏฐนิช ดวงสุภานักวิชาการเงินและบัญชี --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0910548589
19นายมีศิลป์ ศิษยศาสตร์นักวิชาการเงินและบัญชี --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0817399719
20นางสาวรัชนีย์ กาญจนกันโหนักวิชาการเงินและบัญชี --หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
21นางสาวขวัญตา สุรินทร์นักวิชาการพัสดุ --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
22นางนวพร คำแหงพลนักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
23นายวิทวัส พันธ์วงศานักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
24นางสายใจ ศรีประทุมวงศ์นักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0862285883
25นายสมคิด ประครองญาตินิติกร --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0981424275
26นางนภสร มีระหันนอกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0972313006
27นางฐิตาภรณ์ แก้วก่านักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0956746614
28นางเพียงพธู ธิโสภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0840297677
29นางสุพัชนิดา ตังวายนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
30นางทรงวาด วิราฑูรย์นักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางเกษมณี สานุศิษย์นักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0856421594
32นางวิไลวรรณ โง่นแน่นนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0817290924
33นางสุชาดา พิณทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน --หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
34นางสาวรัชดาพร พัฒคาดเจ้าพนักงานธุรการ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0953082091
35นางสาวพิชชานันท๋ นิธิวิรุฬห์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
36นางสาวอาภากร ศรีดามาตร์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นางจณิสตา สมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
38นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนครศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812643558
39นายพิชญาย์ ไพสีขาวศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0833555939
40นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
41นายชอบกิจ กนกหงส์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0935546364
42นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
43นางวรวรรณ วัชรเสถียรศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
44นางภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0951696539
45นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0933260197
46นางชุติปภา ไตรทิพย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
47นายพิษณุพงษ์ วัชรเสถียรศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
48นางสาวอัจฉรินทร์ ศรีสร้อยนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0630219788
49นางปาริชาติ มณีโชตินักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0956591574
50นายพิทักษ์ อ่อนสิงห์นักประชาสัมพันธ์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
51นายดนัย ศรีวงษานักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
52นางสาวกาญจนา ภาวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0892790354
53นางสาวใจเดียว สืบศรีนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54นางวิราวรรณ ตันศิรินักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0835619588
55นางสุดารัตน์ ศรีนุกูลนักวิชาการพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
56นายอัครเดช สุราชวงศ์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0830063001
57นางจิราวรรณ กาศสนุกนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
58นางทิวาวรรณ กั้วพิสมัยนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
59นางรุ่งนภา บุราณสารนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
60นางสุดี นามบุรีนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
61นางสาวนิภาพร ขันธะวิชัยนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
62นางสาวจิราภรณ์ ศรีประชัยเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
63นางสาวสุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
64นางวราภรณ์ ไชยแสงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
65นางปาจารีย์ โคสพลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
66นางสาวจริยา มะณีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
67นางสาวนันทวรรณ ริคำแงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
68นางสาวปริยากร ปัญญาวันลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
69นางสาวจิราวรรณ เลิศสงครามลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
70นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
71นายวุฒิไกร ดาทองลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0815740519
72นายอิสระ ไชยพงศ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0854531559
73นางสาวศรีประไพ สมสะอาดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0953082091
74นายพุทธคุณ น้อยชื่นลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
75นายประกฤษณ์พงศ์ โสมศรีแพงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
76นายอรุณ บุราณสารลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
77นางพิศมัย ราชประสิทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0834515679