ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไพรวัลย์ จันทะนะผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0818762744
2นายปริวัฎฎ์ พุกพูนรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812636710
3นายวิวัฒน์ สมานชาติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ
4นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นายสำราญ ศรีจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0818727437
6นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0819547800
7นายชรินทร์ เจริญไชยศึกษานิเทศก์ --ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นายคำรณ ดินแดงนักทรัพยากรบุคคล --ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0862214745
9นางนภสร มีระหันนอกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
10นางกมลทิพย์ ประชานันท์นักวิชาการศึกษา --ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
11นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภูนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
12นายสนธยา หลักทองศึกษานิเทศก์ --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ฝ่ายผู้บริหาร
13นางสาวปรีญา สุทธิโคตรศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818727470
14นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอนศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0935478878
15นางสุรีย์พร ปาละสานต์นักจัดการงานทั่วไป --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0973198824
16นางฉายา กองแก้วนักจัดการงานทั่วไป --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0834079311
17นางสาวชุลีพร สแวนเทนสันนักประชาสัมพันธ์ --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
18นางึณัฏฐนิช ดวงสุภานักวิชาการเงินและบัญชี --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0910548589
19นายมีศิลป์ ศิษยศาสตร์นักวิชาการเงินและบัญชี --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0817399719
20นางสาวรัชนีย์ กาญจนกันโหนักวิชาการเงินและบัญชี --หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
21นางสาวขวัญตา สุรินทร์นักวิชาการพัสดุ --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
22นายวิทวัส พันธ์วงศานักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
23นางสายใจ ศรีประทุมวงศ์นักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0862285883
24นางนวพร คำแหงพลนักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
25นายสมคิด ประครองญาตินิติกร --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0981424275
26นางฐิตาภรณ์ แก้วก่านักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0956746614
27นางเพียงพธู ธิโสภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0840297677
28นางสุพัชนิดา ตังวายนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
29นางวิไลวรรณ โง่นแน่นนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0817290924
30นางเกษมณี สานุศิษย์นักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0856421594
31นางทรงวาด วิราฑูรย์นักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นางสุชาดา พิณทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน --หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
33นางสาวรัชดาพร พัฒคาดเจ้าพนักงานธุรการ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0953082091
34นางจณิสตา สมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
35นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
36นางภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0951696539
37นางชุติปภา ไตรทิพย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
38นางสาวอาภากร ศรีดามาตร์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
39นายพิษณุพงษ์ วัชรเสถียรศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
40นายชอบกิจ กนกหงส์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0935546364
41นายพิชญาย์ ไพสีขาวศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0833555939
42นางสาวกาญจน์ณภัทร ดาบพิมพ์ศรีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
43นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนครศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812643558
44นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0933260197
45นางสาวพิชชานันท๋ นิธิวิรุฬห์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
46นางวรวรรณ วัชรเสถียรศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
47นางปาริชาติ มณีโชตินักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0956591574
48นางสาวอัจฉรินทร์ ศรีสร้อยนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0630219788
49นายพิทักษ์ อ่อนสิงห์นักประชาสัมพันธ์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
50นายดนัย ศรีวงษานักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
51นางวิราวรรณ ตันศิรินักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0835619588
52นางสาวกาญจนา ภาวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0892790354
53นางสาวใจเดียว สืบศรีนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54นางสุดารัตน์ ศรีนุกูลนักวิชาการพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
55นางทิวาวรรณ กั้วพิสมัยนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
56นายอัครเดช สุราชวงศ์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0830063001
57นางจิราวรรณ กาศสนุกนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
58นางรุ่งนภา บุราณสารนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นางสุดี นามบุรีนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
60นางสาวนิภาพร ขันธะวิชัยนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
61นางสาวจิราภรณ์ ศรีประชัยเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
62นางสาวสุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
63นางวราภรณ์ ไชยแสงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
64นางปาจารีย์ โคสพลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
65นางสาวจริยา มะณีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
66นางสาวปริยากร ปัญญาวันลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
67นางสาวนันทวรรณ ริคำแงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
68นางสาวจิราวรรณ เลิศสงครามลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
69นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
70นายวุฒิไกร ดาทองลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0815740519
71นายอิสระ ไชยพงศ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0854531559
72นายพุทธคุณ น้อยชื่นลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
73นายประกฤษณ์พงศ์ โสมศรีแพงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
74นางพิศมัย ราชประสิทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0834515679
75นายอรุณ บุราณสารลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
76นางสาวศรีประไพ สมสะอาดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0953082091