ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเทวรัฐ โตไทยะผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญปร.ด/การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการบริหารจัดการสพป.081-7688825
2นายสมนึก นนธิจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามฯ081-8787129
3นายทินกร อินทะนามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การประถมศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9756496
4นายประสพ สุวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด./บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน083-3519191
5นายเกียรติวัช ทุมมารักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ081-2635561
6นายฉลาด เดชธิสารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม./บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน081-8734155
7นายวิทยา ชุมปัญญารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ089-9434792
8นายชัยยงค์ ธุรารัตน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-1045684
9นายวิษณุ สุวรรณไตรย์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวศ.บบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาฉก.ชน.087-1614273
10นางสาวสุรางคนางค์ โกศัลวัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลเครื่องราชอิสราภรณ์087-8551191
11นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษศศ./ม. บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-1727021
12นายสมพร หลิมเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด./การวัดผลผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม086-8736155
13นายศักดิ์สิทธิ์ ไพจิตรโยธีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน084-4285529
14นางญาณิชศา โชติธนผลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ./การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน 081-2662371
15นายไพบูรณ์ ภูคำมีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
16นางสาวสมจิตร นาสีแสนศึกษานิเทศก์ เชียวชาญหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
17นางนวลศรี พรหมจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม./การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม 081-8722458
18นายพิชัย ชาบรรทมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ./บริหารหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม088-5734441
19นายวีระยุทธ ก้อนกั้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./เทคโนโลยีหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-7688067
20นายบรรพต แสนสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสาวส่องแสง อัยวรรณศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษกศ.ด/ภาวะผู้นำเพื่อการบริิหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม084-7996268
22นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษกศ.ม/บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มหลักสูตร093-3294941
23นางนิรันดร จันลาวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม/หลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา088-5499370
24นายสมนึก พิมพ์นนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม/วิทยาการคอมพิวเตอร์หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล086-2204501
25ว่าที่ร.ต.นิพนธ์ บรรพสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด/วิจัยหลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา098-1238293
26นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม/หลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา096-2762107
27นางสมหมาย นันทราชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ./สังคมหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0973095988
28นางวิลาวรรณ บรรลือนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ./การจัดการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9542021
29นางขวัญเรือน เวชกูลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ./การจัดการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-2251154
30นางสมบัติ แก้วมะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ./บรรณารักษ์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล089-5771142
31นางสาวปียาพร แก้วมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.บรรณรักษ์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-0502904
32นางสุพัตรา แสนอุบลนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ/นิติศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวินัยและนิติการ086-2395845
33นางสาววารุณี บารมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน093-4942211
34นางกิ่งกาญจน์ ปัญญาประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน085-7458228
35นางสาววารุณี คำคลี่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน081-9651505
36นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน083-3380099
37นางอรัญญา แสนสีแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ./วิทย์หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-8553434
38นางดวงดาว เหลื่อมศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ./บริหารหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-9436690
39นายธนศักดิ์ จันทร์พรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
40นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-9667936
41นางมลิวัลย์ อุดมเดชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./ประถมวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-7996727
42นายเอนก เกตุวงศาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. /พละศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-1172835
43นายพรชนก พรมอารักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./นาฎศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-5468608
44นายวัชรพงษ์ ภูยางสิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม087-8653699
45นายพรมมา ศิลารักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวช./บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ087-2140332
46นางอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปว.ส/บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ084-3932344
47นายศราวุธ ลุนาวันนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ./เกษตรวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ086-4588462
48นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-8734874
49นางสาวผ่องฉวี ชาเครือนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9758437
50นางผุสดี แสงดารานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
51นายทัศน์ชัย อภัยโสนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
52นางวรางค์รัตน์ บุณยทรรพนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ./ปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล089-5699292
53นางนิราตรี รักษาภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ./การวัดผลวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-8793333
54นางสาวกัลยา งันลาโสมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล 081-9758150
55นางพินทุมดี เหล่ากว้างนิติกร ชำนาญการค.บ. /สังคมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวินัยและนิติการ091-8655539
56นายนพดล วงศ์กาฬสินธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-8631308
57นายประสิทธิ์ สมบูรณ์ธนากรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. /อุตสาหกรรมวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-8553363
58นางสาวฉวีวรรณ โพธิราชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน081-5454980
59นายจตุพร ฮังกาสีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.ม./รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน042-970131
60นายสุพัฒน์พงษ์ แก้วกิ่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน082-1248177
61นางสุมนทา สงวนนามนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธบ./บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน089-7148851
62นางเตือนใจ ดีมากเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช./บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม086-2325939
63นางอรุดา จันทร์โฉมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-7172993
64นางอโนมา พัฒนะราชเจ้าพนักงานธุรการ --ค.ม./บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ088-3234313
65นางยุพเยาว์ พรหมนุชิตเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ./การจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ091-3522782
66นางณัฐหทัย ชุมปัญญาเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ/การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล089-2745712
67นางวริญทิพย์ เครือทองศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ./ปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-9512545
68นางสาวนิตติยา ศิริจันทพันธ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส./เลขานุการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 081-7397536
69นางกัลยารัตน์ นพรัตน์จิรกุลเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-6187680
70นางนริศรา กวนภาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.ม./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-2299119
71นายสุทิน บุตรมหาลูกจ้างประจำ --ค.บ การประถมศึกษาบริการ/งานเอกสาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ081-2632777
72นายอุทัย แก่นท้าวลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ097-9487489
73นายสุรชัย โยธานักลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ084-6862355
74นายวินิจ ทิพม่อมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ080-7487966
75นายทองพูน ชาปากดีลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการกลุ่มอำนวยการ084-4284262
76นางสาวสุภาพร กุลนามลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
77นายทองสุข ศรีหาพุฒลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ085-7604572