ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.
2นายปริญญา จุฑาสงฆ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.พลศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มบริหารงานบุคคล0885710567
3นายสุจินต์ วิชัยวงค์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามฯ, กลุ่มนโยบายและแผน0973027017
4นายรชต ภูพานเพชรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ปฐมวัยบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ,กลุ่มบริหารงานการเงินสินทรัพย์0930843344
5นางรุ่งอรุณ จรียานุวัฒน์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
6นายวิทยา ศรีชาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.เอกจิตวิทยาและการแนะแนวผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารงานนิเทศ ติดตาม0892752244
7นายเจสดา ขวัญสกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศบ.ประถมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานอำนวยการ0819742511
8นางสาวพิกุลทอง นาสมตรึกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศบ.รัฐศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0868512231
9นายธีระพร ภาคมฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศบ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารงานนโยบายและแผน0896172819
10นางภัสชรีย์ ผกานนท์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษคบ.เอกบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีบริหารงานตรวจสอบภายใน0818712301
11นางปิยพร สุจิตตกุลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสกศบ.การประถมผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0817692214
12นายวิญญู อุตระศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.คอมพิวเตอร์ศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0899378819
13นางนฤมล ธรรมประชาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศบ.ประวัติศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0894179755
14นางศิริพร วรรณหอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0815449750
15นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษเศรษฐศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล0831466864
16นางกุสุมาลย์ ถินอภัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศบ.ภูมิศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม0918631138
17นางสาวรัศมี ภูกันดานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศบ.พลศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตาม0847795449
18ว่าที่พ.ต.จรัญ น่วมมะโนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.ภาษาอังกฤษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล0816701326
19นางกัญญา ดูพงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศบ. การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0863966579
20นางดอกอ้อ ทองวิจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศบ.สหกรณ์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มการเงินและสินทรัพย์0847866803
21นางปราณี ระคานนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศบ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0872332707
22นางนาตยา มณีโชตินักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศบ. การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0815441491
23นางพีรญา กตารัตน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงาน ก.พ.7และงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.0857511542
24นายสมชัย ชูศรีนาคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร0868548878
25นางสาวเพ็ญพิมล ศิริกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศบ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0862300818
26นางวิไลวรรณ ศรีทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ.คอมพิวเตอร์ศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0885577399, 0988566990
27นายเจริญชัย จงนุเคราะห์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.วิทยาศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริม0819649380
28นางวัชราภรณ์ มะปะรังนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศบ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0887410579
29นางลัดดา จงนุเคราะห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการเศรษฐศาสตร์บํณฑิตเอกการคลังวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม0891865155
30นายเฉลิมพล ถิ่นรัศมีนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0843908988
31นางพึงพิศ บุตรสมบัตินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศบ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0917789892
32นางเขมจิรา ผลประสาทนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการศศบ.ภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล นโยบายและแผน0877750089
33นางสาวเกษร ปัญจิตนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มการเงิน0871102617
34นางสาววิภาวรรณ คันธนามนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรบ.บริหารรัฐกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ0910618609
35นางอาทิตยา นาถาดทองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการคบ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานถือจ่ายและบำเหน็จความชอบ0874917709
36นางสาววรารัตน์ สุริยะวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธบ.บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกคศ.16,งานข้อมูลการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ0898556614
37นายชริน พลตื้อนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศบ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน ติดตามและประเมินผล0934683903
38นางสาวมณีรัตน์ กรุงแสนเมืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีทาเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางโอภาค ใจเมตตาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศน.บ.(การประถมศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการโรงเรียน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์0850055662
41นางศิรประภา วิเชียรชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการในกลุ่มอำนวยการ และธุรการในสังกัด สพม.240846853191
42นางสาวนันท์นภัส บุญใบเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบชบ.การบัญชีบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลการขออนุมัติการไปราชการนอกเขตจังหวัดให้กับข้าราชการครู, งานขออนุมัติรักษาราการแทน ผอ.รร.0612898945
43นางสาวสุพัตรา วริวรรณเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานบธ.บ.การจัดการบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ087089012
44นางสาวกฤษณา ภูเนตรเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม0892772086
45นางยุวดี นันบุรมย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ.การประถมศึกษาบริการงานทั่วไป อำนวยการงานธุรการ หน้าห้องผอ.เขต0864572237
46นายกนกโชติ พันธ์สอางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการงานทั่วไป อำนวยการธุรการโรงเรียน
47นางวราวรรณ คันทะวุฒิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0871509128
48นางปรางทิพย์ ศรีทาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ.ประถมศึกษาบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการกลุ่มส่งเสริม0898611129