ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ก. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 30894218407
2นายสุนทรา หันชัยศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(สังคมศึกษา)บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล0812617714
3นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มนิเทศก์ฯ, กลุ่มสถานศึกษาเอกชน0813573821
4นายสวาส บุญอาษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล0810601475
5นายโกสีย์ แสบงบาลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0878533510
6นายสุปัน สุรันนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0818721671
7นางราตรี พูลพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการป.วค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการช่วยงานกลุ่มอำนวยการ0956703482
8นายไวกูล มะลิรสนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่ิงเสริมสถานศึกษาเอกชน0918692601
9นางมยุรี ดลเพ็ญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0899429376
10นายอดิศักดิ์ ทวยลีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0850018101
11นายนิยม ใจศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(สังคมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0857570233
12นายสุเมธ ปาละวงษ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ)0804105897
13นางสาวลำใย ลาโรจน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การบัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0847890015
14นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0898638379
15นางนันทพร ครุฑโตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลสรรหาฯ0810555224
16นายนำพงษ์ ไกยเดชนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร0880377315
17นายประภวิษณุ์ จิตจักรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0878444494
18นางลมุล เนตรคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามฯ, งานนโยบายและแผน0830045048
19นางราตรี เอราวัณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
20นายศักดิ์ชัย แสนโยธาครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการคบ.คอมพิวเตอร์ศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูล สารสนเทศก์, ICT0885614367
21นางสาววิชุดา ตรีเนตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทย0935514144
22นางสุชัญญา เยื้องกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ./การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ ก.ต.ป.น., /กระบวนการเรียนรู้ปฐมวัย/กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา0981042446
23นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ0985843016
24นางเครือวัลย์ ชิณโสมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0872687034
25นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัด และประเมินผลฯ0956546691
26นางศศิกานต์ เจริญดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0801959681
27นายจุมพล วงศ์ษรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษดุษฏีบัณฑิตการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0842046896
28นายเจษฎา คะโยธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด. หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0872323518
29นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0831506041
30นางสาววรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0943718678
31นายอภิรัฐ เจาะจงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผล0894166182
32นางรัชนี สุขสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0985849035
33นางสมจิตร พิมพ์รสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0862427836
34นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผล0847897725
35นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิรินักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ087-2387307
36นางสาวปรียานันท์ โสภานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการืกลุ่มอำนวยการ๐๙๙๘๑๗๑๙๙๔
37นายประหยัด วรพลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.บ.(คณิตศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0810605615
38นางสาวจริยา จารัตน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จ0825746856
39นางสาวเมทิกา โคกลือชานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นายสุรินทร์ หนองช้างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0833568874
41นางธนัชพร หนองช้างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร0896225205
42นางสาวอาทิตยา สิทธิหงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
43นางสุวรรณภา เนตรคุณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0883049660
44นางประไพภัทร บุญเรือนนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากีฬา,ลูกเสือ,สภานักเรียน0982682756
45นางเพ็ญศรี วิเศษศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาช่วยงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0939326415
46นางสาวแอนนา ปัทมารังนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0854600916
47นางสาวดวงเนตร สันวิลาศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0854611516
48นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานวิชาการ
49นางสาวชญาภรณ์ บาลศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศก์ฯ0836758573
50นางหฤทัย แก่นสำโรงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวท.บ.(วิทยาศาตร์บัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ0973197496
51นางพรรณทิพย์ แสงบุตรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0910603351
52นางวชิราพร มูลเจริญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0879543958
53นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ฐตานนนท์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0813802473
54นางลลิตา ใจศิริเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0833345571
55นายวิโรจน์ ศรแผลงลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์ศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ ICT กลุ่มนโยบายและแผน0885548160
56นางสาวสุดาพร ใจอ่อนลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์ศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0918659153
57นางสุภาพร กุไรรัตน์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด (หน้าห้อง ผอ.เขต)0843921727
58นางชนิสรา บุญเรืองลูกจ้างประจำ --คบ.ภาษาไทยบริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานธุรการ0647873839
59นางวรางคณา บุษมงคลลูกจ้างชั่วคราว --ป.ตรีบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุูรการ0984547007
60นางสาวปัญญาพัฒน์ ดลเพ็ญลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0611102238
61นางสาววิไลลักษณ์ บุราเดชลูกจ้างชั่วคราว --ศึกษาศาสตร์บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0956719793
62นางสาวอันชิกาญน์ ใจศิริลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
63นางสาวพิมพ์วัฒนา ทำนาแพงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0874227552
64นายอรรถพล เนตรคุณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา0870954722
65นายพทสิน ยี่วาศรีลูกจ้างประจำ --คบ.(คอมพิวเตอร์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0819645320
66นายขจรพงศ์ นามสง่าพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด
67นายณัฐพล ทวยลีพนักงานราชการ --คอมพิวเตอร์บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนดูแลระบบ ICT0934896266
68นายประกอบใจ เพาะนาไร่ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักษาการ