ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธนาดุล พาลีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล
3นางจารุวัลย์ อินธิศรนักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4นางวิจิตรา โคตรบัญชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.กศ.ด.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0817697370
5นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นายสันติ ภูสงัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นายอภิชาติ อ่อนมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์(ศศ.บ.)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0957405646
8นางสาวพุทธรักษ์ กุตันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียนและงานส่งเสริมสวัสดิการและกองทุนเพื่อการศึกษา
9นายไกรสิทธิ์ คำประชุมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10นางสาวธัญลักษณื ภูสง่าไม่กำหนด ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
11นางสาวสกัญญา ภูผิวโคกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางประคอง จุลสอนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นายสุพรรณ ทำแนบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายสุทัฏน์ เพียงแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางนุชจนาถ แฝงศรีจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการด.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
16นางนันทิรา เมตตานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษด.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
17นางสาวศิริพร ดวงสาพรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18นางทิชากร ชอบหาญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
19นายการัณยภาส สีป้อมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
20นายคำแก้ว ยศคำลือนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
21นางสาวจิราพร แก้วทะชาตินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
22นางสุภาวดี เทียนน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
23นายประดิษฐ์ สีเลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นายนันทวัฒน์ อินทะชัยนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นายสุทธิศักดิ์ เทียงคำนิติกร ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการรายงาน ติดตามประเมินผล0879359202
27นายพิชญ์ เวียงสีมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา089-8497912
28นางสมถวิล ภูกองไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
29นางสว่างจิตร คงแสนคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
30นายชุมพล ภูครองตานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางสาวณัฏฐานุช ทองภูเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ
32นางสาวประลิวัน ติกาพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ091-0644091
33นางสาวอรทัย หาระทาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางสาวปวีณ์กร พันเดชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาภาคบังคับ
35นายเศกสัน คำลือเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
36นางมะลิ โสดากุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
37นางสาวศรุตา คณะเสนาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
38นางพวงเพชร มาตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบช.บบริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
39นางกิตติมา อนุรักษ์นุกูลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นางวาสนา ไชยกระโทกลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
41นางมลฤดี ภูหนองโองลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42นางสาวศิริปากรณ์ โคตรโสภาลูกจ้างชั่วคราว --การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
43นายขจรพงศ์ ต้นสีนนท์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นายอำนาจ ฉัตรแหลมลูกจ้างประจำ --ว.ท.ป.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
45นายสามเมือง พลอาจทันลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
46นายมานิตย์ ทองพรมลูกจ้างประจำ --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
47นายเชิดศักดิ์ ไชยบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --ม.6นักการภารโรง อำนวยการ
48นายรังสรรค์ ศรีปัดถาไม่กำหนด --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ
49นายชาติชาย ภูกาสอนลูกจ้างประจำ --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการ
50นางสาวอังสุณี บุตรวงศ์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน
51นายทองสา พิณพงษ์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
52นางเล็ด ภูกองไชยลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน