ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธนาดุล พาลีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล
3นายเรืองฤทธิ์ บุญแสนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
4นางจารุวัลย์ อินธิศรนักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นางวิจิตรา โคตรบัญชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.กศ.ด.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0817697370
6นายภุชพงค์ โคตรบัญชานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นายสันติ ภูสงัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางสาวพุทธรักษ์ กุตันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียนและงานส่งเสริมสวัสดิการและกองทุนเพื่อการศึกษา
10นางพวงอำไพ พาภิรมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
11นายไกรสิทธิ์ คำประชุมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12นางสาวธัญลักษณื ภูสง่าไม่กำหนด ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
13นางประคอง จุลสอนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวสกัญญา ภูผิวโคกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นายสุพรรณ ทำแนบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายสุทัฏน์ เพียงแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางนุชจนาถ แฝงศรีจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการด.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
18นางนันทิรา เมตตานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษด.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
19นางสาวศิริพร ดวงสาพรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20นางทิชากร ชอบหาญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21นายคำแก้ว ยศคำลือนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
22นายธีรเดช รัตนเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลรป.ม.
23นายการัณยภาส สีป้อมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นางสาวจิราพร แก้วทะชาตินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางสุภาวดี เทียนน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นายประดิษฐ์ สีเลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นายนันทวัฒน์ อินทะชัยนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นายสุทธิศักดิ์ เทียงคำนิติกร ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการรายงาน ติดตามประเมินผล0879359202
30นายพิชญ์ เวียงสีมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา089-8497912
31นางสมถวิล ภูกองไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
32นางสว่างจิตร คงแสนคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
33นายชุมพล ภูครองตานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางสาวจารุนันท์ สระทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
35นางสาวณัฏฐานุช ทองภูเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ
36นางสาวประลิวัน ติกาพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ091-0644091
37นางสาวปวีณ์กร พันเดชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาภาคบังคับ
38นางสาวอรทัย หาระทาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นายเศกสัน คำลือเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
40นางสาวศรุตา คณะเสนาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
41นางมะลิ โสดากุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
42นางพวงเพชร มาตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบช.บบริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
43นางกิตติมา อนุรักษ์นุกูลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
44นางวาสนา ไชยกระโทกลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
45นางสาวศิริปากรณ์ โคตรโสภาลูกจ้างชั่วคราว --การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
46นางมลฤดี ภูหนองโองลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
47นายขจรพงศ์ ต้นสีนนท์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นายอำนาจ ฉัตรแหลมลูกจ้างประจำ --ว.ท.ป.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
49นายสามเมือง พลอาจทันลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
50นายมานิตย์ ทองพรมลูกจ้างประจำ --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
51นายเชิดศักดิ์ ไชยบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --ม.6นักการภารโรง อำนวยการ
52นายรังสรรค์ ศรีปัดถาไม่กำหนด --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ
53นายชาติชาย ภูกาสอนลูกจ้างประจำ --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการ
54นางสาวอังสุณี บุตรวงศ์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน
55นายทองสา พิณพงษ์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
56นางเล็ด ภูกองไชยลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน