ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายยงยุทธ พรหมแก้วผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.(เกษตรศาสตร์)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการศึกษา สพป.กส.1043-811211
2นายผดุงศักดิ์ แสงสว่างรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามแล
4นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรักรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-8660959
5นายศิริรัตน์ ช่วยรักษารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปริญญาตรีบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ086-2225660
6นางสาวศันสุนีย์ ภูบุญเต็มนักจัดการงานทั่วไป --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0885714323
7นางเบญญาลักษณ์ ไชยหอมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด0817086828
8นางชนิสรา บุญเรืองพนักงานราชการ --ครุศาสตร์ เอกภษาไทยบริหารจัดการ สพท. อำนวยการเลขานุการ064-787-3839
9นายผจญ จันโทภาสนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
10นายชาติชาย พิมพิไสยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
11นายรัตตชัย ปรีดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
12นายลานนิพนธ์ เกษลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
13นายสุริยา ผ่องเสียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
14นายอินสวน สาธุเมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
15นางกชพร ตุณสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหนงกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน/ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์0933211445
16นางสายรุ้ง น้อยนาจารย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การประถมฯ)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์087-3731577
17นางกัญญาภัทร นาชัยนาคนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ
18นายฉัตรพงศ์ อินทฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
19นางสำลี แจ่มสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
20นางสาวกฤติยา นนท์บัณฑิตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
21นางนารีรัตน์ นะคะสอนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
22นางวิเชียร ภูผาสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.(สังคมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นางสาวรัตติยา ภูมิสายดรไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศศบ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน093-4437997
24นายสมนึก ภูวศานต์ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางสาวคำพอง พิมพ์สาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการประชารัฐ/ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์093-4455322
26นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0933947696
27นางพรเพ็ญ ฤทธิลันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลการศึกษา / ค่านิยม 12 ประการ/ PISA095-5478675
28นางสาวศิวพร นิลสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./ ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการศึกษาปฐมวัย0982341059
29นางนุชนารถ ภูแช่มโชติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสถานศึกษาพอเพียง/ ศาสตร์พระราชา/ รร.ดีประจำตำบล/ รร.คุณธรรม / DLIT/ DLTV089-7092822
30นางสาวเพ็ญประภา กั้วพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.,กศ.ม.,ปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลประเมินผลทางการศึกษา088-5726394
31นายชาญยุทธ ไสยาศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษรป.บ./กศ.ม(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
32นางสาวนิพพิทา กุลชิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/081-3803329
33นายแก้ว ประหานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวช.พณิชยการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
34นางพัชรา มังแดะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
35นายวีระ ภูอุ้มนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางสาวกุลรัตน์ บุญใหญ่นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
37นายสุรจิต ไกรพินิจนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
38นางสาวกชวรรณ ศรีบานชื่นนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทำเงินเดือน091-8673975
39นางกัลยารัตน์ ทองระยับนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นางสุพัตรา สาระโภคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การศึกษานอกระบบ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41นายอดิศักดิ์ ผาสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. (ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
42นางสุนทรี นามเสถียรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ. (ชีววิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
43นางอรนุช ดอนเมืองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
44นางสุภาพ อามาตย์ภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. (รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นายสมเกียรติ ภูโอบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นายพิมล พงษ์หรรษานิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร061-4361798
47นางนิลวรรณ จอมทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
48นางแสงเดือน ชารีแสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(การตลาด)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
49นายณัฐพงษ์ คชศรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
50นางกฤตราพร ธรรมวงศานักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
51นายธรรศ สินธุศิรินักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว0935539515
52นางศิริมา กวัติภานักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบธ.บ.ระบบสารสนเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีแผนการตรวจสอบประจำปี 2561096 7552249
53นางศิริวรรณ ไพชยนต์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ
54นางลลิตา สายสินธ์ุเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่มฯ หนังสือรับรองบุคคล
55นางสาวจารุนันท์ สระทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงาน ก.พ.7080-9942187
56นางสมพร จันสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ085-7567834
57นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
58นางรุ่งนภา ปานะสุทธิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ
59นางสาวทองใบ สุ่มมาตย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชีและงานด้านตรวจสอบภายใน091-8679261
60นางสาวโสภา กิ้มสั้นพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุุรการกลุ่ม โครงงานเปรมฯ / สอบนานาชาติ/สสวท.0898367448
61นางอุทิพย์ ภูปรางค์ลูกจ้างประจำ --บธ.บ. การบัญชีบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ
62นางสาวณฐพร ผกานนท์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี
63นางอรอนงค์ ภูอินนาลูกจ้างประจำ --บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
64นางสาวราตรี พิมพ์ชัยลูกจ้างประจำ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
65นางสายฝน สกุลเดชลูกจ้างประจำ --ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
66นางช่อเอื้อง ชาสุนทรลูกจ้างประจำ --ค.บ. (การประถมศึกษา)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ
67นางสาวจิตรลดา ศรีสมบัติลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มฯ และอื่น ๆ098-3986425
68นางสาวมินตรา ทองพิลาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเลขานุการฯ098-5294637
69นางสาวอุ้มพร โฮมแพนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการกลุ่ม081-1840329
70นางสาวธนิษฐา พละเดชลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บัญชีบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
71นายพิทยา พิลารักษ์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ091-2869118
72นายอักษร ศีลแสน ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
73นายประสพ อรรถประจง นักการภารโรง อำนวยการ
74นายอาคม ขุ่มด้วง นักการภารโรง อำนวยการ
75นายประเคน ศุภเมืองแสน นักการภารโรง อำนวยการ
76นายอำพร พรพนมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารบริการงานทั่วไป098-1310371
77นางสาวพาฝัน ไชยแสงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน ทำความสะอาด0927316607
78นายสุริยะ อาจอำนวยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการ/ดูแลอาคาร064-4184006