ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงาน สพม.เขต 2708-1380-3619
2นายบัณฑิต ศรีม่วงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0982694789
3นายถวาย เจริญกรศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มการเงิน/กลุ่มนโยบายและแผน0805813967
4นางปภัสรินทร์ หิรัณย์ตันติกรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีทางการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล0817170662
5นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0866302531
6นางวรรณภา รำพายนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0898400889
7นางศุภวรรณ อดกลั้นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล0878588778
8นายไพศาล บำรุงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน0818738793
9นางสาวธาริณี มลารวมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10นางปัทมพร อารีเอื้อนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0850031205
11นายทองพูล ศิริโทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการภาษาอังกฤษ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้0980962675
12นางอภิศญารัศมิ์ ประราศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการเศรษฐกิจพอเพียง0898617974
13นางสายยนต์ จ้อยนุแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้0899447350
14นายอุพิษ เหมือนทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการโรงเรียนประชารัฐ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.0935198347
15นายอธิศ ไชยคิรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการสอนภาษาอังกฤษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการภาษาอังกฤษ0866417321
16นางนวลฉวี มนตรีปฐมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการ STEM0849549997
17นางวนิดา ปาณีนิจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการ PISA0819542210
18นายอัมพร กุลาเพ็ญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการโรงเรียน ICU ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา0817080515
19นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีทางการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการ DLIT งานเทคโนโลยีทางการศึกษา0833541414
20นายพรมมา พันธภิบาลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์ทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป0814717244
21นางทัศนีย์ พันธ์พาณิชย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มงานประสานงาน0843904845
22นางรุ่งโรจน์ วิสูงเรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงิน0817682434
23นายสัจติยา ป้องโล่ห์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0818789925
24นางกานต์กิต์ หอมกลิ่นนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษการบัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานพัสดุ0872357778
25นางปทุมวรรณ เนินทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบ0897121957
26นางสาวอริญรดา วีระชาตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0883077337
27นางมธุวลี จันโทมุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษสถิติประยุกต์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานอัตรากำลัง0872226747
28นายจำนงค์ ร่มเย็นนิติกร ชำนาญการพิเศษไทยคดีศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานนิติกร0833396565
29นางอุดมลักษณ์ ดีรักษานิติกร ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานนิติกร0869893667
30นายปฐมชัย เปรมปรีดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรัฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0885942419
31นางพิศมัย หาญอาษานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0910624939
32นางอมรรัตน์ บานไธสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานทุนการศึกษา0857504858
33นางศุภลักษณ์ แพงทิพย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานการรับนักเรียน0850142681
34นางพัชราภรณ์ วันทองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
35นางศศิวิมล เพชรไพรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0885618810
36นางนางรุ่งนภา พิลาภนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0897108621
37นายสุรชาติ ลาภอาษานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0883380153
38นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
39นางสาวนัฎยา พุฒตาลนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการสื้อสารมวลชนวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานทะเบียนประวัติ0896914821
40นางเนตรยา หลักคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0817390678
41นางเอมอร ภูคงน้ำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0892784661
42นายเทวศักดิ์ สุมาลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน
43นางพิมพ์อร ยุกตะนันท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน
44นางสาวศุภนัส เสาศิรินักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคุณภาพการศึกษา0878588008
45นางสาวรวิสรา ชมภูวิเศษนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจกรรมนักเรียน0883467469
46นางสาวนงนภัส อารีเอื้อนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน0896175730
47นางธันยพร มหาราชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล0979813358
48นางสาววิไลพร ผดุงกิจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ0834145373
49นางมนัญชยา รังษาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่0898635370
50นางลักขนา คณาศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่ม0885614645
51นางบุญเยี่ยม บุสพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการสอนภาษาไทยวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0879334814
52นางรำไพ นิลผายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน ร.ร.ธวัชบุรีวิทยาคม
53นางกฤติกา ลาวัณย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0810541265
54นางสาวเบญญาภา แสวงแก้วเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานพัสดุ0821817495
55นายศุภวัฒน์ สีทะโนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0990160321
56นายวิชิต จันทร์สมลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานธุรการ
57นางสาวฐิติมา องอาจลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานธุรการ