ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุภาพ วงษามาตย์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารตรวจสอบ กำกับดูแล บุคลากรในสังกัด0817990044
2นายประดู่ นามเหลารองผู้อำนวยการ สพท. --ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.โพนทองผช.หน.ปอ.โพนทอง
3นายอำนวย เลื่อมใสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์091-0601859
4นายธนวัฒน์ ดอกพุทธาไม่กำหนด --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน095-1855809
5นายกรุงศรี ศิริปะกะไม่กำหนด --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการศึกษานิเทศก์043-571546
6นายทองอินทร์ ภูมิประสาทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-9646990
7นายคณิศร์ ปัญญาภานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.,น.บ.,ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร084-3998866
8นายทนงศักดิ์ แหล่งสนามนักวิชาการศึกษา --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์087-2345097
9นายจำนงค์ ไถวสินธุ์นักวิชาการศึกษา ค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
10นายสุรดิษ โยมานักวิชาการศึกษา --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์086-8582856
11นางสมศรี ระดารุตนักวิชาการศึกษา --ค.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์091-0608252
12นายบรรลุ บุตรศาสตร์นักวิชาการศึกษา ค.บ., ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
13นางปราณี สาระบาลนักวิชาการศึกษา กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
14นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์เจ้าพนักงานพัสดุ --ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์086-6438180
15นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์นายช่างเทคนิค --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.ธุรการ085-0014431
16นางอุษา บุตรมารศรี ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
17นายณัฐพล ไชยทอง หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นิติกรนิติกร
18นายสฤษดิ์ นามลักษณ์ กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
19นายสมพร สารบรรณ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
20นางชนัญญา ฮุยสุสดีไม่กำหนด --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5089-2796548
21นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯอาจารย์ 1อาจารย์ 1
22นางวาสนา สืบชมภูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0918614797
23นางจิราภรณ์ สีลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์081-8725506
24นางสาวเสาวลักษณ์ คำภูผงนักจัดการงานทั่วไป --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการคอมพิวเตอร์081-3816114
25นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯจนง.ธุรการ081-2629527
26นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยมเจ้าพนักงานพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา090-9027767
27นางจรัส ศรีสุธรรมวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.ธุรการจนท.ธุรการ
28นางสาวรุจีรัตน์ นิลสุวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักวิชาการศึกษา081-5923529
29นางสาวจิลลาวัลย์ โคตรจันทร์นายช่างเทคนิค --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักวิชาการศึกษา087-1066886
30นางไพจิตร์ ดีจะมาลานายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.ธุรการจนท.ธุรการ
31นางอนัญญา วงศ์โชติ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.การเงินและบัญชีจนท.ธุรการ
32นางเนตรนภา โอฤทธิ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.การเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
33นางสาวราตรี นามจันทร์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จพง.ธุรการ 5จพง.ธุรการ 5
34นางวัชราภรณ์ โคตะมี วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
35นางสาวอัญชนา ต่อพันธ์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
36นายกิตติศักดิ์ โพธิ์สิทธิ์ ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
37นายสมสลัด วิชัยรัตน์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
38นายสายันต์ วังคะฮาด ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
39นายกิตติศักดิ์ ปาปะชะ ค.บ.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
40นายอุทัย ทนุการ บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม