ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอนันต์ พันนึกผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางกัญญา ทาสระคูรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มการเงินและบริหารสินทรัพย์/กลุ่มบริหารงานบุคคล081-0522313
3นายไพสันต์ ทาสระคูรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มอำนวยการ085-7512663
4นางสุรัญยา สุขสังข์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานรป.บ.,รป.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี089-2785453
5นายสวัสดิ์ วันภูงาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์087-2184999
6นางรุ่งทอง วันภูงานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและบัญชี084-4287792
7นายธำรงฤทธิ์ เภาสระคูนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน089-5776225
8นายพีรชัย จันทวารีย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-0159951
9นางสาวสุนันทา ยอดรักศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ093-3247892
10นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.,ค.ด.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้081-7991939
11นายอำนาจ ศรีเที่ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ083-3325856
12นางวิไลลักษณ์ ชูรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานบริหารทั่วไป085-7608995
13นางบุญนำ บุตรโคตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานเลขานุการ ผอ.สพป085-4538549
14นายจีรยุทธ เจริญวัฒนาวาณิชย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์085-7576769
15นายไกรยสิทธิ์ เหมะลินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0848286662
16นายอิสรา ทุมแสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ, ก.พ.70918672087
17นางดาววรรณ์ ฤทธิแผลงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0862375742
18นางสาวระเบียบ ขาวผ่องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0985989415
19นางจันฉาย นิ่มรัตนสิงห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0885615809
20นางมนัญญา สมหนองบัวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศบ./นศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ086-7737888
21นายไกรวุธ พนมพงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติดในสถานศึกษา0883092023
22นางญาติกา เลขนอกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน0985857677
23นางสาวชนกานต์ จันทะดวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานบริหารทั่วไป0880514694
24นางยุพา ศิลาเหลืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน0810477203
25นางสุนันทา สิทธิสารนักวิชาการศึกษา ชำนาญการปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสภานัก้รียน0900264266
26นางสาวจิราภรณ์ จันทรไพสิษฐ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.,ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมงานลูกเสือ0819656779
27นางเพียรศรี มูลรัตน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0972385583
28นางกรุณา สุนทรานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0810693919
29นางสาวดารณี โคโตสีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการธุรการ (รับ - ส่ง)0857493890
30นายสุเมธ วงศ์ณรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานธุรการ0819753142
31นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)/Stem Education0879446202
32นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา086-2382477
33นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานคุณธรรม จริยธรรม/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ0801949395
34นางสาวแสงเพชร จันทร์ขอนแก่นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ0819368331
35นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯO-NET / NT0883171735
36นางวราภรณ์ มูลมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาภาษาอังกฤษ0812613193
37นางสาวสวาสฎิพร แสนคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานปฐมวัย
38นายสมชาตรี ทีบุญมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา0801803349
39นางวิมลรัตน์ ค้อชากุลนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการรัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน09881416880
40นางสาวนลินรัตน์ สีนวลจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี088-3206899
41นางฐิตาพร สุทธิประภานักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวท.บ.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี081-7086514
42นางสาวสมสมร วงค์วรบุตรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานทะเบียนประวัติ083-3534545
43นายชานุ เพ็งดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง081-2945581
44นางจตุพร สามิบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ086-0413309
45นางรัตนาภรณ์ เศษลือนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลนักเรียน0981021894
46นางสุภาวดี คำสวาสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ080-4077154
47นางสาวเบญจวรรณ เจริญใสเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี088-3349034
48นายบุญเลิศ หอมกลิ่นลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเอกสาร/ควบคุมวันลา084-4297672
49นางสาวนริษา สมทรัพย์ลูกจ้างประจำ --คบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด0981021299
50นางธัญลักษณ์ สามชัยลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานขอจัดบัตรประจำตัว089-8900914
51นายสุจิต ศิลาเหลืองลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
52นายวิชัย จันทร์คูเมืองลูกจ้างประจำ --ปวส.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
53นายยิ่งยศ ป้องทัพไทลูกจ้างประจำ --ปวท.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง