ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสกล คามบุศย์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1087-2309595
2นายประเสริฐ วรสารรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศม.(การบริหารการศึกษ)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา093-6591569
3นายสุชาติ พุทธลารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน086-2296108
4นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา089-2762907
5นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ชีววิทยา) กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา088-3338905
6นายทศพล ศีรษะภูมินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(เทคโนฯ)กศ.ม.(เทคโนฯ)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ061-5963458
7นางสายพิณ พันธ์สง่านักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ปฐมวัย)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์062-1981793
8นายอภินันท์ สวาสดิ์พงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)กศ.ม.(บรรณารักษ์ศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผนงาน089-8413232
9นางเบญจพร สุทธิประภานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ประวัติศาสตร์)กศม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-9445191
10นางเย็นใจ อินทร์งามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ088-3175989
11นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ 089-5712934
12นางวิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนติดตามประเมินผลและรายงาน084-2020748
13นายเรืองศิลป์ เห็มชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา084-3918355
14นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นายประสบชัย ทินบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางสาววันทนา สมภักดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา088-3155897
17นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.(นาฎศิลป์) กศ.ม (หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการ090-9968677
18นายวัชรา รัฐถาวรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาษาไทย) กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการ087-7901941/088-5825644
19นางมณี ผ่านจังหารศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้085-7445219
20นายสมัย สลักศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา) กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา081-7087257
21นางสุปราณี จันทราชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ081-9652514
22นางอรวรรณ หงส์พันธ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ089-8435599
23นางนันทพร สุนรบดีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-4467607
24นางสาวนารี โพธิรุดนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี081-2634047
25นางอภันตรี มงคลรัฐนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี081-7992190
26นายไพบูลย์ อินทร์งามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(สังคมวิทยา)กศ.ม.(การบริการการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9650865
27นายกันตินันท์ ศรีประเสริฐนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี080-4172105
28นางอัญชลี ลี้รัตนศิรินักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญพิเศษศศ.บ(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-4331683
29นายบรรลุ เอนกแสนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.บ.(พลศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ งานพัสดุ062-1954468
30นางเพ็ญศิริ กล่อมจิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) กศ.ม.(การศึกษานอกระบบ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ089-8619497
31นางอาภรณ์ อนันตานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและแต่งตั้ง082-8566395
32นางสาวสิริภัทร เสมารูจีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล091-2183755
33นายดำริ จันทรวิภาคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง081-7994438
34นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(เกษตรศาตร์)กศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ081-6619269
35นายสุพจน์ บานไธสงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(ศิลปศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล085-0013489
36นางสาวสุภาพร รดารงค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ(ชีวิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล081-7082312
37นายสฤษดิ์ นามลักษณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-8762445
38นางกัญจนพร ประมูปถัมภ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล089-5719280
39นายสมศักดิ์ นันทะเสนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง082-1110771
40นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรีนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์) ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกฎหมาย082-2741516
41นายเด็จดวง วรรณโณมัยนิติกร ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกฎหมาย081-9747433
42นางปิยะนารถ ดิษฐาเนตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตาม ประเมินผลและรายงาน081-0555733
43นางนัฐชรียา ผิวหอมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธบ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ093-3960003
44นางกิลัย วงศ์กลุ่มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา084-7966103
45นางสาวพิสมัย นันทเสนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา097-3296179
46นางสุนันทา อนันทวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(บริหารธุรกิจและการจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา085-4641113
47นางวงศ์เดือน ชูมนต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-9650865
48นางวรัญญา กลัดเนียมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา งานยาเสพติด089-7228391
49นางสาววราภรณ์ ขจรพงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา098-1056215
50นางลำดวน พิมพ์วิชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา062-1954472
51นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีสองเมืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา087-9547694
52นางสุชิรา วิชาลัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธบ.(บริหารงานบุคคล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานโรงเรียนเอกชน089-5745678
53นางเกษร บุริวัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธบ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน086-8576131
54นายไกรศักดิ์ ภูศรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน086-6882644
55นายปิยะพัฒน์ ไทยสงครามเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ085-7544982
56นางสาวเบญจวรรณ อุตรมาตย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล089-4220015
57นางจิดาภา จันทรางศุเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการและรับ-ส่งกลุ่ม083-3527575
58นายพิชิตศักดิ์ พิลาภเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา080-1910051
59นางจีราภรณ์ สาสีเสาร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน089-2255690
60นางสาวสุปราณี สาขีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานป.โท เทคโนวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081-8777628
61นายวัฒนกร ไกรศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้084-5121292
62นายมนัส อาวรณ์ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ089-2781618
63นายวัฒนา ศรีโซ้งลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการยามรักษาการณ์081-0724494
64นางปราณิสา อุ่นทะยาลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ085-6466715
65นายสมชาย วินทะไชยลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ081-2608265
66นางสุภาพ ข้องชัยภูมิพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ089-5777776
67นายสามารถ โพธิ์อำพลพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ085-4668279
68นายพรชัย ตรีพงษ์พนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ099-9058001
69นางอุไรวรรณ กอสุระลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร081-7082984
70นางสาวสาวิตรี ทิพาศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร092-4355616
71นางสาวณัฐภาวรรณ เอกวงษาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ093-5695888
72นายศุภชัย สาสุนันท์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ087-9516108
73นางสาวจิราภรณ์ จันทะชาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ087-8600650
74นางสาวขวัญจิรา ชุมพลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ098-4257464