ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษามหาสารคาม เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนกผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา0656265295
2นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพพรหมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางเบญจมาศ ฦาชารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายทองสุข มาตย์คำมีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายกันตินันท์ ฉิมพลีลูกจ้างชั่วคราว --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
6นายอุทิน นิติกานต์การุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางสาวอาภรณ์ สิงหะสุริยะนักจัดการงานทั่วไป --บธ.บ.การจัดการผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร0850026893
8นางบุญชู โคตบรรเทานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
9นางกุสุมา โอษะคลังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
10นายภิรมย์ ภูชมศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
11นายสุดใจ สุปัญบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
12นางนวพรรดิ์ นามพุทธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นายไวรัช ตะวันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวรุ่งฤทัย ไมตรีก้านตรงศึกษานิเทศก์ --เคมีหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0860548344
15นายอภิชาต เข็มพิลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางสาวอิทธิิ์ณณัฏฐ์ นันแก้วศึกษานิเทศก์ --วิทยาศาสตร์ทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0956211275
17นางอรอนงค์ อรรถเวทินศึกษานิเทศก์ --ศ.ศ.บ.อังกฤษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0946509122
18นางดวงใจ จำปาทองศึกษานิเทศก์ -- กศ.ษ.ชีววิทยาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0973201695
19นางกรนันท์ วรรณทวีศึกษานิเทศก์ --ปรด.วิจัยและประเมินฯหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0910618701
20นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสาวธนาภา บุญครอบศึกษานิเทศก์ --ศ.ศ.บ. ภาษาไทยหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0813209569
22นายสัมภาษณ์ คำผุยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางอรชุมา ด้วงช้างศึกษานิเทศก์ --ศษบ.คณิตศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0610989780
24นางเอมอร จันทนนตรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางขันทอง พิมพ์แสนศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
26นางสาวสุภัทรา แสงลุนนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27นางณัฐกาญจฒ์ หมวดนานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
28นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
29นางสมลักษณ์ สุวรรณเพ็งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
30นางอารีรัตน์ ชนะเกตุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
31นางสาวจารุณี วงศ์น้ำคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
32นายเสนอ เวียงบาลนิติกร ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
33นางสาวพิกุล ไชยแสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ
34นางสาวจรรยา สีแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
35นายปกรณ์ ชิณสิทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
36นายวิทยา ศรีพันชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
37นางวราลักษณ์ บุษบงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
38นางชุติมา นามสีอุ่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางสาวอรทัย บุพโชตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางสาวเยาวลักษณ์ นพนิยมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางสาวธิดารัตน์ พลศรีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นางสาวไพลิน ภูมิวันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางสาวชลธิชา การถางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
44นางสาวอัญชลี วงศ์แสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นางสาวเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัยนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการคบ. คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ,0857511892
46นางอุษามณี เหล่าอรรคะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
47นางสาวกรรณิการ์ ศิริหลวงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นางสาวสุภาพร แฝงยงค์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
49นางสาวสมนาตย์ ทองประภาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
50นายชัยยะ จะรัมย์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
51นางสาวเมวีญา สิงห์เดชลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
52นายบรรณรัตน์ บรรยงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ