ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นาย ปัญญา สาระกุมารรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร ศึกษาธิการอำเภอผู้อำนวยการโรงเรียน
2นายสิทธิชัย สมเดชรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ
3นางสาวขวัญนภัทร ภาชนะวรรณนักทรัพยากรบุคคล --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
4นางพิศมัย พานิชยกุลโรจนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว08-9622-5303
5นายสิริพงศ์ ชัยเอกมงคลเลิศนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว08-3143-1962
6นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 606-1415-6569
7นายสง่า โทผาวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์08-6852-5153
8นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามฯ09-5658-1408
9นายพนม ศิรินามมนตรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามฯ08-1260-6470
10นางเนาวรัตน์ พันธฤทธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการOne Stop Servict08-3416-9002
11นายอภิรักษ์ มูลสารนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลบุคลากร 7ว08-1975-1199
12นางสาวนุจรีย์ จนคงนิติกร --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลวินัย08-9893-8206
13นางสาวปาจรีย์ โสธิฤทธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คบ. ศษ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการกลุ่มอำนวยการ08-4686-4349
14นางวิไลพร บุตรภักดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารนิเทศ ติดตามฯ08-7595-7492
15นายศักดิิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามฯ09-3328-4117
16นายจเด็จ ทัศวงษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามฯ08-2311-1843
17นายไชยยา อะการะวังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามฯ08-9619-9208
18นางวัฒนิกา วิชิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามฯ08-6853-7925
19นางสุมาลี มาลาหอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามฯ08-3671-2284
20นายกิตติพงษ์ ผลสว่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศบ.,ศษ.บ.,วท.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์08-0010-3507
21นางปุณศยา ภักดีบุรุษนักจัดการงานทั่วไป --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ08-1601-5183
22นางชัญญา เทียบชัยนักวิชาการเงินและบัญชี --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงบประมาณ08-6413-8568
23นางกัณณภัสร์ ปัญญานักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล08-0319-8430
24นางฉัตรวิภรณ์ สตานิคมนักทรัพยากรบุคคล --บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร08-1717-4243
25นายสุธี แสงปัดสานิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลวินัย08-7235-2964
26นายวิระ โสธิฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนบริหารงบประมาณ08-7491-3874
27นางวิไลวรรณ์ ชินกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ(การบัญชี )กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน08-6045-2832
28นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนสารสนเทศ08-9841-1980
29นางสาวอัญชลี ส่องสพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนติดตาม และประเมินผล0897101812
30นางสาวปิยนันท์ รักขันแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสรืมการจัดการศึกษา08-9942-4850
31นางสาวสุภาวดี แสนภักดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.คอมพิวเตอร์หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา09-3568-3237
32นายณัฐพล คุ้มวงศ์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคลกร06-1415-6499
33นางพิมพ์พิศา ผลสว่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คบ. ศษ.บ.กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา08-0011-7426
34นางธนพร กองทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการพนักงานพัสดุ08-5925-7932
35นางสาวสุดคนึง ศิริงามนักวิชาการศึกษา --กศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ08-1954-0319
36นางธัญญ์รัตน์ พิมพาภรณ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีจนท.การเงินและบัญชี 508-0058-2392
37นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 509-4367-6198
38นางนิภาพัชริ์ ถานสีนามเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 509-3327-3246
39นายพรวิชิต กุลวิเศษเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการ09-4036-8359
40นาย เสรี ศรีตระกูล ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
41นายธีระสิทธิ์ เกคุคำขวา ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์