ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชนาธิป สำเริงผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0954911459
2นายไพฑูรย์ อนุสัตย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ0872152581
3นายธนัฐ จันทเขตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผลทางการศึกษา0876079889
4นายมีชัย พลภูงาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0894223087
5นางสาวอมรรัตน์ คงประทีปนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0894220853
6นางสาวสวรินทร์ หอมดวงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล0936704278
7นางรวิภา กตารัตน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับ ดูแล การตรวจภาระงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล0910568565
8นางสาวละมุล อนุสัตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0910613979
9นางสาวประภาพรรณ จันโอทานนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม0982775973
10นางปราณี ภัทราบุญญากุลนักทรัพยากรบุคคล เชี่ยวชาญพิเศษศศ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคล0854608212
11นางบังอร มะลาศรีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารพัสดุในสำนักงานและทำบัญชี(งานด้านบัญชี)0857399927
12นางพิภามนต์ เผ่าพงษ์อัครเดชนักทรัพยากรบุคคล เชี่ยวชาญพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0898439289
13นางนันทเนตร ปะวะเสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.ครุศาสตร์บัณฑิต การประถมศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0812616084
14นางสุกัลยา ทับมะโรงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผล0895240790
15นางนันทรัตน์ จันทเขตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวท.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0899656351
16นางสาวสายฝน จุปะมัดตังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0860601913
17นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษารับนักเรียน0834175668
18นายพ.จ.อ.คมกริช ปริปุณณะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯระบบประกันคุณภาพ0959039360
19นางลำไพ วันจงคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนดีประจำตำบล0945301099
20นายวิชาน ศรีอาภรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ0956582558
21นางดรณี ปะสังติโยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวทบ.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา0812527266
22นายศักดา ปาสานำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี0899177977
23นายอาทิตย์ กลั่นกสิกรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯานหลักสูตร0885608487
24นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการศึกษาประถมศึกษา งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ0918627923
25นายวิทยา คชโคตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0899436294
26นางสาวปราณี วรรณปะเกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนคุณธรรม0895741147
27นายณวัฒน์ จันทเขตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตาม งานเลขานุการ กตปน.0625569916
28นางภาวนา จันทวิมลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0918672005
29นายวุฒินันท์ แก้วสำโรงนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0934288837
30นางณิฐากร พยุหะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0885615238
31นายประหยัด สุทธิธรรมนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0846051415
32นางกชพร อนุนิวัฒน์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบำเหน็ดบำนาญ0801860417
33นางสาวนิดา พันธไชยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำเงินเดือนข้าราชการ เบิกจ่ายเงิน0833499916
34นางบังอร มะลาศรีนักวิชาการพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ งานบัญชี0857399927
35นายรัตนชัย ทับมะโรงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ0984147399
36นางสาวสุรัตน์ เสนาฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้าง0934835229
37นายส.อ. พงศ์พัฒน์ ปักกาโลนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการคบ. / นบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหา0821517291
38นางสาวธิชาภัสร์ วันทายุทธนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบ.ธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง0908915122
39นางสาวมยุรี ทบภักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลย้ายผู้บริหารสถานศึกษา งานบุคลากร0929813844
40นางสาวอรุณี ศรีเจริญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานเกษียณอายุราชการ0862215938
41นายสมบัติ คุณแก้วนิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวินัย และนิติการ0885392324
42นายเศรษฐศักดิ์ คุณแก้วนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0812681962
43นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ/ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามและประเมินผล0618821191
44นายสิระพงษ์ ปฏิเวชวัฒนากูรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายสวัสดิการ0801961399
45นายอัศวิน ปะเสระกังนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,งานกีฬา0909574789
46นางสาวอัญณิช์ภา บุตรศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด0895699599
47นายภูตะวัน วรนันทการกิจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0981141500
48นางวรัญชญา ทอนเทพนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0902866655
49นายชไมพร ทิพย์สิงห์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัย /งานกองทุนการศึกษา0910568636
50นางผ่องพรรณ ปักกาโลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน ผู้บำเพ็ยประโยชน์0951688504
51นางปฎิญญา คัดทะจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบคัดกรองนักเรียนพิการ0973195893
52นายสมชาย วรุณศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0611141959
53นางสาวอำนวยพร มะโรงรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ กพ.7,เครื่องราชฯ0956600447
54นางชะญานุช วงษ์หล้าเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุและเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างทุกประเภทในสังกัด0862373425
55นางนันทณัฎรุ์ เทวะรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการรับส่งหนังสืองานสารบรรณ0813207955
56นายสุรัตน์ โสมเกียรติตระกูล ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
57นายสุรจิต ปัตตานี ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
58นายวิโรจน์ ปะนะภูเต ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
59นางสาวไพรัช ชาวพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศติดตาม
60นางสาวประวิตรา ขันชะพัฒน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการหนังสือรับรองเงินเดือน, ทำบัตรข้าราชการ0826568665
61นางสาวภคนิตย์ อินละครลูกจ้างชั่วคราว --สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตบริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ช่วยงานด้านพัสดุ0878585456
62นางสาวปาริชาติ ปะโปตินังลูกจ้างชั่วคราว --คบ.ครุศาสตร์บัณฑิตบริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ0961479803
63นางสาวจินดาวัฒน์ จินดามัยลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0639701333
64นายเฉลิมชัย อนุสัตย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการ0833550862
65นายเฉลิมชัย อนุสัตย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการ0833550862
66นางจิตตารัตน์ สีชัยปัญหาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ตรวจสอบภายในบริการผู้มาติดต่อราชการ0854616911
67นายทัศนะ หีบทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหารรักษาความปลอดภัย0621412459