ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสุภารีย์ โพนเงินผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 10801907776
2นายสุภาพ จันทร์สมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายปัญญา มาศวรรณารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล0898432082
4นายสุรพล ประทุมชับรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ และกลุ่มนโยบายและแผน0942673330
5นายสายทอง ไตรยวิภาครองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา -
6นางสาวธนวัน จันทศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล089-9412986
7นางอัจฉรา ศิริบัตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน0817397609
8นางปริยากร บุญจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0887469223
9นางสาวพยอม ชาติเกษมชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่ม0819656972
10นางสาวนภาพร อุทัยสาร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0859284039
11นางดรุณี ศรีแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา0892764132
12นายโพยม พลเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้างานเลขานุการ
13นางสาวเยาวภา แก้วนารีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ-หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ--
14นางนรากร ศรีวาปีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล0899446889
15นายเสริมชัย สังกะเพศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตร0857389954
16นางอุนาภรณ์ แสงแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานบริหารทั่วไป0834535228
17นางบุญร่วม ขันแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน0817294690
18นางเอ็มอร ทวยภานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0885614974
19นางเพชรวิชชาญา บุญตรานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0895748453
20นางจิรภิญญา ธรรมกุลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานสินทรัพย์0842766868
21นางสาวกชพร กวนพฤกษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0898432007
22นางสาวนวลฉวี ชนะบุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0815461795
23นางวราภรณ์ ตรีไพศาลภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0819656949
24นางสาวสุกัญญา จำปาทองนิติกร ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร-
25นายสัญชัย ภาประเวชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูล0515446063
26นางสาวพรปภาทิพย์ ขุนบุญจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0831442160
27นางสาวสมพร พลศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0981046184
28นายธนกร ศิริมณีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานส่งเสริมการพิเศษ0828391493
29นายสมพร โฮชินเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานธุรการ0879485305
30นางอุทัย สังฆะมะณ๊เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0897150580
31นางเสาวนีย์ ธนะโสภาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0894171089
32นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อยไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
33นางดวงใจ สังฆะวันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
34นางขนิษฐา ชนะศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
35นางเพชรี ขามช่วงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผล
36นายทรงศิลป์ มาตร์สร้อยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
38นายปรีชา ภูสีฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ-
39นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
40นางสาววรรณกร บาลีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตร -
41นายพัชรกฤษฏิ์ พวงนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ-วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
42นางปนัดดา นาคะพงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0842777662
43นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชตินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์-
44นางสาวจุรีรัตน์ กัญญาน้อยนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0895740768
45นางสาวปภาดา วุฒิพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0821043873
46นางทักษิณา นามบุรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0934759355
47นางสาวอุบลรัตน์ นาถาดทองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0621963044
48นางธนาจิตต์ พัฒยานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0896234668
49นางสุมิตตรา อินทร์พรหมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล0818727736
50นางนวลนิตย์ ศิริวิทยากุลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0801770249
51นางพิชญ์ฑกานต์ ไชยเยศเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานประสานงาน0933831563
52นางสาวรัชฏาภรณ์ คำมีเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ0862429530
53นายดำรง โทฮาดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานส่งเสริมกิจการพิเศษ0836243362
54นายวัชรเกียรติ ภูล้อมพลอยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน0867158509
55นางสาวสุปรานี ภูทองพันธุ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา0896200857
56นางสาวศิริลักษณ์ ศิริมงคลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0811177440
57ว่าที่ร.อ.จักรพรรดิ์ อาจศิริพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานคอมพิวเตอร์0872190459
58นางแสงจันทร์ ศรีบุญเรืองลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0851584836
59นางสาวกัลยา ไชยมาลาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0885608408