ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษาหนองคาย เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมใจ วิเศษทักษิณผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.081-055-2048
2นายศุภกฤต ไกรสกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.081-708-6739
3นางพิมลนาฎ ยิ่งยงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน081-552-4381
4นางชนานันท์ สุคันธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติตดามและประเมินผลการจัดการศึกษา081-289-4858
5นางกัญญา โทสาลีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์083-560-9015
6นายวิทยา พันธุระนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน081-974-5315
7นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคายนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน098-656-2534
8นายศุภชัย จันทระศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา092-248-4848
9นางปทิตตา พวงปัญญานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการกลุ่มอำนวยการ089-645-7909
10นางสาวแก้วมณี อาจนาวังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา086-228-5554
11นางสิริมา สอนคำหาญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา095-546-4264
12นางสาวทิพวรรณ ฤทธิ์ฐิติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติตดามและประเมินผลการจัดการศึกษา081-965-6882
13นายวชิรดล คำศิริรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา082-891-3223
14นางพรทิพา นันตะสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา089-845-5454
15นายกิตติรงค์ บุญคงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา062-986-4965
16นางศิริพร ตริยาวธัญญูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติตดามและประเมินการจัดการศึกษา084-405-4411
17นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา081-965-6882
18นายกมลพันธ์ แก้วโชติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา093-376-4174
19นางสมคิด ทองชมภูนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี089-861-7271
20นายชานนท์ คำจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานย้ายผู้บริหารสถานศึกษา085-010-0744
21ว่าที่มณฑา อาสนชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ (กพ.7)091-065-9461
22นางสาวพัฒน์รดา สนั่นเอื้อนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง งานเลื่อนวิทยฐานะ088-332-0468
23นางทองประกา จุลปานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานเลื่อนเงินเดือน และถือจ่าย089-841-2995
24นางสาวสุรัสวดี ศรีกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา092-292-4227
25นางศรีประภา สีหไตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามฯ งานข้อมูลสารสนเทศ095-169-0894
26นางสาวยุวเรศ ศรีหาบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน088-575-8664
27นางสาวศศิธร เหล่ายนขามนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน089-416-1998
28นางสาวสาวิตรี ขำผิวพรรณนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา
29นางสาวลินดา อาษานอกเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ065-531-6209
30นายวีระชัย สุภาปุลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเอกสาร083-842-9321
31นายนรภัทร พนานิกิตรลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเอกสาร086-579-7473
32นางสาวกัลยรัตน์ ไตรสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธรุการกลุ่มนิเทศ091-868-3889
33นายมนัส นาคเสนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเอกสาร083-842-9321
34นางสาวแว่นทิพย์ บุพศิริลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการศึกษาบุตร085-453-9539
35นายอนุสรณ์ จันทะนุชลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ084-692-3429
36นางสาวอนัญญา ชูรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี096-117-2240
37นางสาวสุภารัตน์ คำไสยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
38นางสาวมัทรี พรอกนิษฐ์กุลลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนทุกประเภท064-684-1979
39นางสาวสุนิษา สุภาวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานไอซีที087-858-6053
40นายสายลม ศรีมะโรงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการยานพาหนะ088-854-1857
41นายอภิสิทธิ์ ศรีวิลาศลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการยานพาหนะ089-709-3800
42นางสาวจิราภรณ์ พลโยธาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานธุรการกลุ่มอำนวยการ095-761-9741
43นางสาวจิรัชฌา สุวรรณศรีลูกจ้างชั่วคราว --แพทย์แผนไทยบริการงานทั่วไป อำนวยการเลขาหน้าห้อง ผอ.สพม. 210966972534
44นางสุภาภรณ์ กล้าหาญลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการเลขาหน้าห้อง ผอ.สพม.21084-030-9119
45นางสาวอัมรา ทินตะวงษาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานเอกสาร096-398-5240
46นางสาวปิ่นเพชร สิงห์มอลูกจ้างชั่วคราว --วทบ.เคมีบริการงานทั่วไป อำนวยการเลขาหน้าห้อง ผอ.สพม. 210642285290
47นางสุชาดา สีพาพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน085-914-2553
48นายศราวุธ กิจติราชลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม093-086-1788
49นางสุณีพร แซ่ตังลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน086-223-8679
50นายราตรี พรมโคตรลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม090-928-5147