ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอนุกูล ทองนุ้ยผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.บึงกาฬ
2นางอนงค์ พูลสง่านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3นายสุพัฒน์ ทองจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
4นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
5นางสุกัลยา ทองนุ้ยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด
6นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมูนักวิชาการศึกษา ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
7นางสุภาวดี กุมภิโรนักวิชาการศึกษา ค.ม.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์
8นางเอมอร พันธุวรนักวิชาการศึกษา กศ.ม.(หลักสูตรแลการสอน)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
9นายประวี สมภักดีเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
10นางสายใหม นันทศรีเจ้าพนักงานธุรการ ศษ.บ.(ไทย)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
11นายเสนอ รัมพณีนิลเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.ม.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
12นางสาวอุไรวรรณ มาลีลัย ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
13นางสการะ จีนะสุทธิ์ วท.ม. (สถิติ)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักสถิติ 5
14นางสาวณิชากร นิธิวุฒิภาคย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางสาวอภินัน อรกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายธนัญพงษ์ วงษ์ชำนาญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(พลศึกษาและนันทนาการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย042491247
17นายยุทธพร ภักดีหาญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0854901965
18นายวัฒนา มูลมณีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
19นางสาวกุลกนก แจ่มใสนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
20นายสันติชัย พรหมอารักษ์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศน์ศึกษานิเทศน์
21นางชนิดา ศรีสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน ส.ส.บ.(ส่งเสริมการเกษตร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 3เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
22นายถนอม ขอนศักดิ์ลูกจ้างชั่วคราว ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
23นางศิริลักษณ์ กางทอง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
24นางระเบียบ กาละชิต ปวส.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าท่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
25นางรำไพ ทองกาสี ศษ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26นางจินตนา บัวนาค ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
27นางสาวชนิดา บุญเฮ้า วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
28นางมะณี กงระหัด ปวท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
29นายกิตติศักดิ์ แก้วนาง ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
30นายล่ำ เล่าหา ม.3นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง