ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายภัญญู ภูริศรีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 20910563979
2นายอำนวย ทิพย์กำจรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 20801979566
3นางกนกรัตน์ บุญผ่องศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0818733273
4นางสาวนิตยา ตาตินิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0883844490
5นางราตรี ฉันทพจน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน0807613527
6นายนพดล เสนาอาจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการประถมศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา0899431292
7นางจุฬาภรณ์ จันชารีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ0807474270
8นายรำเพย ทินกระโทกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898424963
9นางสาวนิยากร ศรีมังคละศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0819740942
10นายเวชยันต์ ภูละครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0812613363
11นางอรอุมา บวรศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0910517014
12นายปรีชา หลักคำพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864180725
13นายสมพงษ์ มหาโยธีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0610593678
14นางวิมลวรรณ ชัยโสมนักจัดการงานทั่วไป --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 60868519117
15นางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียมนักจัดการงานทั่วไป --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป0862187052
16นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ --คอ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานักวิชาการคอมพิวเตอร์0847962713
17นางสาวฉวี ราชบุรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มตรวจสอบภายใน042-471969
18นางสาวนิภาพร พลสุวรรณนักวิชาการพัสดุ --บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ0895697450
19นางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0895749665
20นายสหัสพงศ์ ธนสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0815479362
21นางสาวปุนยาพร พิเศษวิศิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0815957052
22นายจักรพงษ์ มานะดีนักทรัพยากรบุคคล --วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0611593948
23นายอดิศักดิ์ พรหมหลงนักทรัพยากรบุคคล --วศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0933678433
24นางอิชยา สิงห์คำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0810610044
25นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0810539169
26นางศรินยา สุขรมย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0845105872
27นายพชร รักษ์มณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน0899438695
28นางสาวเตือนใจ บุญบุตรนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0872182197
29นางพัฒน์นรี ผาทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0985908761
30นางญาณิชศา บางเมืองแสนนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา042-471969
31นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0885619484
32นางสาวณัฐธยานี สิงหศิริเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ0879545669
33นางสาววรรณภา มลิลาเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ0872484119
34นายอุดมพงษ์ สะวิสัยลูกจ้างประจำ --ม.6วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการช่างไฟฟ้า ช.40913592562
35นายดวงดี พลาหาญลูกจ้างประจำ --ม.6วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานพัสดุ ส.40903511032
36นางสาวทวีพร สกุลอำมาตย์ลูกจ้างชั่วคราว --นิเทศศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0902145802
37นายชัชวาล รูปขันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --ศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0846006990
38นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --นิเทศศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0878672377
39นางสาวอภิญญา ชนชนะกุลลูกจ้างชั่วคราว --รัฐศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0892792139
40นางสาวชัชฏา ตาลป่าหวานลูกจ้างชั่วคราว --บริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0933237608
41นางสาวกาญจนา คุปนัติลูกจ้างชั่วคราว --การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0859276608
42นางสาวยุภาพร เนื่องแก้วลูกจ้างชั่วคราว --วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0879493543
43นางสาวทัศนียา ประจิมทิศลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0883720015
44นางสาวนันทิยา อุดมเสียงลูกจ้างชั่วคราว --วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0872231861
45นายกัณฐภรณ์ อาชีวะลูกจ้างชั่วคราว --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0933240016
46นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาลูกจ้างชั่วคราว --วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0848961230
47นายชัยณรงค์ ปินะถาลูกจ้างประจำ --ปวช.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานธุรการ ส.4042-471969
48นายไพเราะ ชนชนะกุลลูกจ้างประจำ --ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการช่างไฟฟ้า ช.40899377040
49นายธีระพงษ์ สังข์หลอดลูกจ้างชั่วคราว --นิติศาสตร์บัณฑิตบริการงานทั่วไป อำนวยการเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา042-471969