ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอภิชัย ทำมานผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายวริทธิ จันทามีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายวีรพล สารบรรณรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติรองผู้อำนวยการ สพท. --คบ.(เกษตรศาสตร์), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา), กศ.ม.(บริหารการศึกษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต 1
5นายมติชน มูลสูตรรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ.(สังคมศึกษา),คม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต 1
6นายสวัสดิ์ มูลศรีรองผู้อำนวยการ สพท. --คบ.(วิทยาศาตร์ทั่วไป),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต 1
7นางอุมาพร คงสนิทเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ./กศ.ม.(พลศึกษา/บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
9นางสาวฤตินันท์ บุญกองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วท.บ./ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษาฯ)ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
10นายชุมพล พงษากลางนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษคบ.(เกษตรศาสตร์),ค.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11นายพงกะพรรณ ตะกลมทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ./ค.ม.(คณิตศาสตร์/บริหารการศึกษาฯ)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
12นายบุญส่ง ขันทองนักวิชาการศึกษา --ผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
13นางชวนพิศ ปรีดีวงษ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.(ภาษาไทย)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
14นางพูลสมบัติ พัสดรนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ(อุตสาหกรรม)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
15นายเนาวรัตน์ จาดฤทธิ์นิติกร --ค.บ. /น.บ.(วิทยาศาสตร์/นิติศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกรขำนาญการพิเศษ
16นางสาวภาวิณี คณิตประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
17นางพนมพร ธาตุไพบูลย์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
18นางสาวสุชัญญา ลุนาวงศ์ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
19นางฉวีวรรณ โยคินศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
20นายชาตรี ราชบัณฑิตศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
21นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
22นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้งศึกษานิเทศก์ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
23นางจิตราพร ราชบัณฑิตศึกษานิเทศก์ --ค.ศบ.(โภชนาการชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
24นายวิวัฒน์ ผาวันดีศึกษานิเทศก์ --ศษ.บ./ศษ.ม.(บริหารการศึกษา/บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
25นายธีรภพ วงศ์โยธาศึกษานิเทศก์ --ค.บ.(ศิลปศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
26นางสมหมาย โยธากุลศึกษานิเทศก์ --ค.บ./ศษ.ม.(ภาษาอังกฤษ/การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
27นางมติภา ชัยชิตศึกษานิเทศก์ --กศ.บ./ศศ.ม.(วิทย์-คิณตฯ/วิจัยและประเมินผล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
28นายสมชัย จันทะคามนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
29นางสาวสังวาล ชาวเหนือนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
30นางอุมาพร คงสนิทนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
31นางสมลักษณ์ บุญประกอบนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.(จิตวิทยาฯ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
32นางจิราพร กตารัตน์นักวิชาการพัสดุ --ค.บ.(สังคม/คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
33นางสาวปิยะนุช สมคุณานักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นายปรีชัย ศรีชัยโยนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นางสาววิริยา มาลายุทธศรีนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
36นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน์นักทรัพยากรบุคคล --ค.บ./กศ.ม.(ประถมศึกษา/จิตวิทยาการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
37นายศิริศาสตร์ สีต่างคำนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
38นางธิดาวรรณ อาจมุงคุณนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
39นางศศิญา ศรีธนบุตรนักทรัพยากรบุคคล --คบ. (คหกรรมศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
40นายกริสดา พันธุ์สมบัตินิติกร --น.บ. (วิทยาศาสตร์ / นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนิติกรชำนาญการ
41นางสาวนภารัตน์ ตันนารัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
42นายภัทราพร กองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
43นางนิภาดา ศรีเชียงสานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --คบ. (จิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
44นางพรรณี หินวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.ศษม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
45นางสาวทัศภรณ์ คำหาญนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
46นายสุภาภรณ์ แก้วอาษานักวิชาการศึกษา --ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
47นางธมกร พุทธะนักวิชาการศึกษา --ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
48นางจีรพรรณ จเรรัชต์นักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
49นางปิยพร สิงห์สุวรรณนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
50นางไพรัตน์ กงนางนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
51นางอุมาพร พัฒผลนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
52นายกิณกร มะตนเดเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
53นางสวาท ไตรโยธีเจ้าพนักงานธุรการ --ปวท.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ
54นางปิยวดี ไทยชาติเจ้าพนักงานธุรการ --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
55นางมยุรี สายืนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.(พาณิชยการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
56นางพิลัยพร หมั่นพลศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วทบ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี
57นางสาวณัฐฐาพร แสนกุลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
58นายณัฐพงษ์ จิตชัยลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
59นางสงกรานต์ ศรีสุวรรณลูกจ้างประจำ --ม.ศ.3บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
60นายสไกรจักร วงสนุกูลลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
61นางสาวพิมพ์พรรณ ปัญจะมีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
62นางสาวปรีญาพร สว่างอารมณ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
63นางสาวเกษณีย์ ไตรโยธีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
64นางสาวนงลักษณ์ พันธ์วิไลลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
65นายสุวรรณ มาลาศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
66นายโยธิน จิตต์อำมาตย์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
67นายสัมฤทธิ์ ประวิเศษลูกจ้างประจำ --ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
68นายศุภกร พลพิทักษ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
69นายเขตต์ โคตรษาลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
70นายสิทธิชัย ศิริจันโทลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
71นายวินัย รูปขันธ์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
72นายประถม บทมาตย์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
73นายวีระ บุตรวงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม
74นายพนอม คชวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม
75นางจริญญา นาคเสนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน
76นางสาวนุสรา อาสนานิลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ