ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประสงค์ เอี่ยมเวียงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลฯ/ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์080-007-4263
2นายไพโรจน์ พรมสอนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล / อำนวยการ081-574-3427
3นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน / กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-717-0868
4นางมนพร พลไชยานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0801806311
5นางสาวสุกัญญา จันทวาลย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
6นายสวัสดี สุธรรมมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0897130295
7นางแวววิมล ทุมภักดีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0885499236
8นางนุชนารถ อังคกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0827952155
9นางปรัศนีย์ ยุทธมานพนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0832859645
10นายวีระ ยาคงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล0868625404
11นายอภิสิทธิ์ เกษเกษรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ0862250298
12นางบุญญาธิ์ สานุศิษย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายแผน094-524-6211
13นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-799-8695
14นางสาวจีรพรรณ จันทรังษีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการจัดการศึกษารูปแบบ แสตม042870409
15นางสุดาพร พินิจมนตรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย086-852-9593
16นางสาวอรวรรณ เหล่าคนค้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ081-873-1680
17นางสาวมุรี ยลสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล ประเมินผล042870409
18นางวัชรี โสธรรมมงคลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย089-278-4859
19นางวนิดา น้อยมะลิวันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา087-219-8179
20นายกฤตภาส ดวงไพชุมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์093-321-4573
21นายณัฐพงศ์ บุญเหลือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานสารสนเทศ และงานพัฒนาระบบ080-155-8446
22นางบุษยารักษ์ สกุลตั้งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเบิกจ่ายเงินเดือน และรับรองเงินเดือน081-263-0937
23นางสุพัฒนา โสมมณีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเบิกจ่ายเงินยืมราชการ0895717373
24นางสาวอรณิชชา พิลาธรรมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเบิกจ่ายเงินยืมราชการ080-179-9132
25นางนิตยา ไชยคีนีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี087-224-7575
26นายเศรษฐการ บรรเทานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ080-411-0949
27นางกิตติยา สุคนธชาตินักวิชาการพัสดุ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ098-682-4013
28นางสาวณัฐฒนันท์ ดีนอกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานทะเบียนประวัติ093-509-0598
29นางสาวณัฐฒนันท์ ดีนอกนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0935090598
30นางสาวอารีย์วรรณ ดาปีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง081-975-9356
31นางจิราภรณ์ พิมพ์เหมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ089-569-5498
32นายสยาม พงศ์สุนนท์นิติกร ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ081-965-5042
33นางภัสณญา บ่อแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ080-405-4244
34นางวัชรา ไวว่องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผนงาน083-346-5632
35นางกัญญามาศ พลชำนาญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน093-321-9059
36นางอุไรรัตน์ สิงจารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-057-5012
37นางภัทราภรณ์ สิงห์สถิตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา0872253153
38นางธิดาพร ศรีสุพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน089-276-3344
39นางสาวจันทร์พิมพ์ สุขเสริมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว088-561-3159
40ว่าที่ร.ท.อำนาจ บำรุงแนวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด0898414404
41นางชลันดา ดวงไพชุมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน0989453588
42นางสุภาพร ภากระจ่างนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0832881785
43นางสาวพรทิพย์ สารวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอาคาร สถานที่088-334-1459
44นางสาริศา สิงห์พันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสาน095-663-6299
45นางสาวคนึงนิตย์ กองลาแซเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานธุรการ089-619-5848
46นางสาวอัมพร สุวรรณชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานสารสนเทศ และงานธุรการ081-164-1555
47นางบุญสิตา กลิ่นจันทร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ098-102-5069