ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพิสุทธิ์ แสนเมืองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสมพงษ์ พรมใจรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.
3นายประพัตร์ อ่ำนาเพียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตาม0905639587
4นางพิสมัย ทองหล้านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่ม0810597772
5นายวชิรศักดิ์ เนรมิตพาณิชย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่ม085-4840398
6นางสาวศศิธร ตาริยะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่ม0892745222
7นางสารภี รับผลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่ม0844280499
8นายอนันต์ มงคลเดชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม0933241561
9นางพฤษภา นิกรพิทยานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงินและบัญชี ของสพป. และ รรในสังกัด0895698875
10นายณฐพรต เพ็งสายศึกษานิเทศก์ --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานปฐมวัย0981499935
11นายกิตติศักดิ์ ดีสุทธิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลและประเมินผล0868602259
12นางสาวโสมเฉลา วันทองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จคามชอบและทะเบียนประวัติ0833265655
13นายกฤษฏา สู่สุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง062-9130354
14นายเสกสรรค์ ธรรมโสมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง (งานวิทยฐานะ)0908430759
15นางชลีกร สู่สุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร091-8641297
16นายกฤตพรหมณ์ อุ่นแก้วนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ0898431602
17นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0879700128
18นางพัชรี ขุนมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตาม และประเมินผล0860730953
19นางวิไล คำหมู่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน0819548025
20นายเริงฤทธิ์ คำหมู่นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. (ฟิสิกส์)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ0614154263
21นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานกิจการนักเรียน0999394235
22นายสุริยนต์ ชมภูเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนควบคุมดูแลระบบ ไอซีที0983536942
23ว่าที่เจริญชัย ปิ่นคำเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ/งานที่ราชพัสดุ085-4979479
24นางสุปราณี พาดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระภาษาไทย0947629944
25นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา/งานเศรษฐกิจพอเพียง0878538646
26นางศิริพร อุ่นแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลและประเมินผล0849456663
27นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลและประเมินผล0956708371
28นางเพชรี ชัยมูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ/กลุ่มสาระภาษาไทย/งานแนะแนว0819657257
29นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานสื่อและนวัตกรรม0891969446
30นางอรทัย ยศปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตรปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์0833347351
31นางสาวธัญญ์รวี ศรีชัยนิธิวุฒินักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0887456455
32นางสาวแพรวนภา ศรีบุรินทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การตลาด)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี081-3808818
33นางขนิษฐา รอบคอบนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0910139294
34นางศิริลักษณ์ จิ่มอาสานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง0814473717
35นางสุพรรณ พรมภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนช่วยงานงบประมาณ0933216614
36นางสาวจิรัชญา พายัพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนช่วยงานกลุ่มงานติดตาม งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก0939398721
37นางสาวศุภ์พัชรีพร สุวรรณศรีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสภานักเรียน/งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน0862421389
38นางจีรวรรณ คำเกษนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานรับนักเรียน/ทุนการศึกษา0878632426
39นางสาวรุ่งนภา คำบุดษินักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงินและบัญชี ของสพป. และ รรในสังกัด0999617379
40นางสาวช่อเอื้อง ประเทศสิงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0938982916
41นางสาวิตรี พิศาลสังฆคุณเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่/งานยานพาหนะ0850472426
42นางเบญจมาศ แถวอุทุมเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จคามชอบและทะเบียนประวัติ087-2178554
43นางสาวนัฐทมลกาญจน์ กองสิมมะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0944303037
44นายลิขิต ถิตย์รัศมีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน093-7659233
45นางสาวเขมจิรา พิลาธรรมเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ086-2422379
46นางสาวสุภาสินี สุวรรณโชติลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ0872241424
47นางสาวสุวภัทร บุดดาคำลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
48นางชนากานต์ แสงรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
49นางสาวสุภาภรณ์ ภูบุญเติมลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลช่วยงานกลุ่มงานบำเหน็จคามชอบและทะเบียนประวัติ0895665770
50นางสาวสาลิกา ธรรมผาลาลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลช่วยงานพัฒนาบุคลากร0847893431
51นางสาวณัฐธยาน์ เขียวทองลูกจ้างชั่วคราว --บช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ/ช่วยงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0857607783
52นายเอกสิทธิ์ ตุละรัตลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
53นางสาวศุภัคชญา เพียงตาลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานธุรการ0878636657
54นางรัตนา พวกดอนเค็งลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0611493509
55นางสาวอะสะพฎี ทุมลาลูกจ้างชั่วคราว --บช.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเลขานุการ0611428726
56นางบุษบง จันทรศรีลูกจ้างชั่วคราว --บช.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายสวัสดิการ/ค่าสาธารณูปโภค062-3294996
57นางกุลธิดา พิมตันลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ/ค่าเช่าบ้าน084-8128849
58นายบัญชา นาราศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
59นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ชมภูลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
60นายอนงค์ พุฒิมาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
61นายพรศักดิ์ ภูสถานลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถราชการ0933968780
62นายนริศ คารมสมลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
63นายธีรพงษ์ เสนานุชลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
64นายไพรวัลย์ วราห์สินลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการบริการทั่วไป0982301558
65นางลำไพ วังคีรีลูกจ้างชั่วคราว --ปวชบริการงานทั่วไป อำนวยการ
66นายมณฑล เรืองจรูญลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ
67นายอภิชิต สิทธิสารลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
68นายเดชะ จันทะแก้วลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ