ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกานนท์ แสนเภารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มนิเทศฯ0895693405
2นางณัฐพร เสริมทรงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน0846836334
3นายมหิทธา พรหมลิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้/ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
4นางขวัญใจ วายุวัฒนศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มการเงินและบัญชี
5นายเจริญศักดิ์ บรรพลานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
6นายประยงยุทธ ธีระนันท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการรักษาการ ผอ.กลุ่ม อำนวยการ
7นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคศม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
8นางสาวสรัญญา ปานสุทธินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
9นายคณิศร มาตรย์ผลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
10นางนันทนา สาระกิจจานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.หลักสูตรและการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้/ การพัฒนาปฐมวัย
11นางนพลักษณ์ นานวนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการศึกษา
12นางสาวทัศนีย์ ฤทธ์มนตรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ดหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษางานหลักสูตร การศึกษาพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13นางสิริมา ปรีดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ
14นางกุสุมา แก้วไชยะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
15นายณัฐนนท์ เสนสุนทรชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานพัฒนา
16นายพานิชย์ ทันตาหะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
17นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษา
18นายสันทวี ศรีเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย พัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
19นางสาวณัชชา อินปัญญานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสาน
20นางมณิภา ป้องศิรินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการการทำลายเอกสาร/เลขาการประชุมบุคลากรในสำนักงาน
21นางกฤตยากร วิชาเดชนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
22นางฐิติมา วันทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบชม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน
23นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศน.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรกำลังและกำหนดตำแหน่ง
24นายธเรศ สวนสุวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
25นางสาวกุลธิดา สนธิมูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
26นายทนงค์ อนุชนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกีฬา, การกระทำความผิด
27นางสาวยุวดี ชุมปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารช่วยราชการ กลุ่มงานเลขาฯ
28นางสาวภรัณยา คลังกลางนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบ.ธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานก.พ.ร./งานมาตรฐานเขต/งานควบคุมภายใน
29นายปริญญ์ กาญจนรจิตนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
30นางยุรี ศรีสะอาดนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การการเงิน
31นางพิรุณ สีหะวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
32นางสาวยุวดี วีงคีรีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเงินเดือน
33นางสาววารุณี สารก้อยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบ.ธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลิื่อนขั้นเงินเดือน
34นายธนภูมิ รักน้ำเที่ยงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการร.ป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
35นางนิภาภรณ์ จันทร์ศิรินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือน
36นางสาวขวัญจิรา พรมใจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.ม.,รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
37นางนวลศรี สีแป้นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเงินทุนการศึกษา
38นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยโรงเรียน/โครงการอาหารกลางวัน/การประเมินรางวัลพระราชทาน
39นางสาวศุภนิช เพิ่มพูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน
40นางกาญจนา เต็มหลวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลนักเรียน
41นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด
42ว่าที่สุนันทา ทาโบราณนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน
43นางสาวกัญญ์ศมน ใฝ่ฝันเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการกลาง-
44นางวนิดา ศรีไตรภพเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
45นางสาวแสนสุข วุทธนูเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
46นางสาวปัฏสุธีกาญจน์ มูลกองศรีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
47นายวรวุฒิ พรมมีไม่กำหนด --คบ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถ
48นายชัยยงค์ รามศิรื ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์ สปจ.เลย
49นายศักดา พิมเสนา ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถโรงเรียนเอราวัณ
50นายวุฒิชล บุญปัน ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ สปอ.วังสะพุง
51นายสมร จิตรกล้าไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหารช่างไฟฟ้า, ขับรถ