ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายรอง ปัญสังกาผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแล สพป.เลย เขต 108-1260-1280
2นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล08-1261-6248
3นายยืนยง ปาลีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-7642-1958
4นายวิรัตน์ พุทธทองศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม. และ ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-9394-8202
5นายสายรุ่ง ปลั่งกลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ09-3324-2356
6นายศักดิ์ชาย ไร่ขามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางรุ่งอรุณ เพิ่มวิพิบูลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0833532401
8นางประณยา บุญลือนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.น.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ08-5740-9629
9นางนัจรีภรณ์ ทุมสงครามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ09-7319-2869
10นายมงคล คณะศิริวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อ08-4793-9477
11นางนิราพร โสดาวิชิตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร08-6238-9437
12นางปัทมา สิมพลานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง08-5011-9686
13นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ08-5012-1712
14นางจิรภา ฟองชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง08-9276-0683
15นางสาวจานุรักษ์ กมลรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน08-4428-0969
16นายมณฑล พร้อมสันเทียะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ09-5658-6503
17นางขนิษฐา คับเพียงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน08-1976-8433
18นางเกื้อกูล อาจแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน08-1964-7164
19นางจรีย์พร พรหมพุทธานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ08-1261-1175
20นางสาววสุธา พรมลาไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา08-3347-4497
21นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร08-1261-5097
22นายธงชัย โกมลไสยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อ08-1262-0147
23นางอมรา จำรูญศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร08-1380-4612
24นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร08-9843-3212
25นางนิธิมา กองลาแซนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการฯ,งานประสาน,งานการจัดระบบบริหาร,งานอาคารสถานที่ฯ08-8549-7680
26นางประไพ บุตรเรืองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสรรหาและการเลือกตั้งฯ,งานยานพาหนะ,งานการจัดระบบบริหาร08-3347-7749
27นางกรวรรณ เลี้ยงรักษานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ,งานการจัดระบบบริหาร-
28นางณัชชา ทีนานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง08-2843-1998
29นางสาวพันวิภา วิเศษโวหารนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์,งานประสาน09-2291-0689
30นางกมลทิพย์ แก้วมณีวัฒน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี08-9710-5263
31นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี08-5229-9534
32นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี09-8153-3598
33นางสาววิไลภรณ์ อาธรรมระชะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี08-7776-6908
34นางเตือนใจ ยลวิลาศนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ08-1717-6968
35นางรักษ์ธภรณ์ นาลานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ08-1974-3212
36นางปิยพร ราชโสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร08-9713-0199
37นางบุญทวี สมหมายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ08-8332-4525
38นางสาวลัดดาวัลย์ สอนสุภาพนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง08-6232-5756
39นางวัฒนาพร แพงศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ08-8305-3127
40นางสาวสุชาดา กองสิงห์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานส่งเสริมกิจการนักเรียน08-1261-6912
41นางมัลลิกา วงษ์ลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา08-6240-4068
42นางบุญจันทร์ ลือกลางนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา08-6234-0019
43นางประไพวรรณ ออมกลิ่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ08-6225-9776
44นางพณาลักษณ์ คำไล้นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน08-1873-7055
45นางอุ่นเรือน ศิริหล้าเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ09-5663-4410
46นางอรพิน น้อยบัวทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง08-6238-1856
47นางสาววรกัรญา ไชยวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ08-1261-1289
48นางนิตยา ยศปัญญาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ08-1261-4364
49นางสุภาลี วัฒน์ศรีธานังเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานเลขานุการและธุรการ08-7216-0945
50นายเฉลิมพล เพ็งน้ำคำลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานสารบรรณ,งานการประสานงาน08-3328-6549
51นางสาวคนึงนิจ โคผดุงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี08-5643-1371
52นายจักรกริช อาจแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ08-7217-7314
53นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์ลูกจ้างประจำ --บธ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานยานพาหนะ08-1965-7101
54นายสมัคร วงศ์อนุลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานยานพาหนะ08-9937-7058
55นายพิชัย คตชะมาตย์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานยานพาหนะ08-3335-9280
56นายสุเทพ เจริญศิริมงคลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานยานพาหนะ08-1392-4043
57นายปฏิพล นามผาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานยานพาหนะ08-0412-2877
58นายวันดี นามวงษาลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม08-7948-5143
59นายอภิชาติ เทพภูธรลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม09-3467-4746
60นายสายัน ดวงพิมพ์ลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม06-2129-5762
61นางนุชจรินทร์ อันทะระนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0810520016
62นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม08-0011-9848
63นายสุริโย เสริฐศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม09-0354-3490
64นายสุชาติ จันทร์เพ็ญลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม08-7859-2471