ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายรัฐอิสรา กงวงษ์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
2นายประมวล โหระสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มนิเทศฯ)-
3นายนิคม ผิวนวลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,สษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)-
4นายประเจน ปาประลิตรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มนิเทศฯ)-
5นายอุดร บุรีเพียรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มเอกชน))-
6นายวีระศักดิ์ บุญญะรังรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มอำนวยการ)-
7นางพิสมัย แก้วแสงใสศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์นักวิชาการศึกษา --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นายสุคิด พันธุ์พรมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผอ.กลุ่ม-
11นางมณีรัตน์ อำนาจเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่ม-
12นายประสาน นนฤาชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0998055987
13นายสังคม พรหมแสงใสนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.กลุ่ม-
14นายศรศิลป์ คำลือไชยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีผอ.หน่วย-
15นางสาวอรอนงค์ รู้บุญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
16นางพนาวัลย์ สุทธิโคตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสานงาน-
17นายชวลิต นามโยธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นายมีชัย แววศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
19นายปรีชา อินสุวอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายมงคล จันทร์งามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษรป.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
21นายบุญกอง บุดดีคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
22นางสาวณัฐปภัสร์ พระศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
23นางสาวสุนันทา วรวงศ์เทพนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน
24นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์คำหาญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.,บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน
25นางสุกัญญา บุญรักษานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน
26นางสมัย สีเงินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
27นางภาวิณี วงษ์รักสันตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
28นางสาวรัศมี สุริยะโรจน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
29นายอภิชาติ จันทรเสนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการอส.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน-
30นางสุภาภรณ์ อรปัญญานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมฯ-
31นางนิภา สุขวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมฯ-
32นางสาวชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางนิภารัตน์ วงษ์วิชานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.และ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมฯ-
34นางณิชกานต์ เทียมศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ
35นางสาวฉัตรทิพย์ สร้อยกุดเรือเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ
36นายประทีป แสงศิลาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ
37นางสาวอภิญญา จันทร์สุขเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ
38นายนัฐพงษ์ สีดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ-
39นางศิริลักษณ์ อินธิบาลเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ
40นางสาวนฤมล พิลาดี บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
41นายสุรชัย บุญรักษา ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
42นางวะเยาว์ โลสิงห์ ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ