ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพรชัย โพคันโยผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารราชการพัฒนาคุณภาพการศึกษา0810529563
2นายสมาน บุญจะนะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มบริหารงานบุคคล081-8734505
3นายชาญชัย ทองแสนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0813928541
4นายบุญล้น พิมพาทีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ085-0108050
5นายณฐกร ท่อแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ. (การศึกษาปฐมวัย)บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0959644590
6นายปริญญา ไมยะปันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มบริหารงานบุคคล0819753020
7นายสุรพล ชาญนรานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0833328489
8นายพรศักดิ์ สุนทรพิธนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0819752864
9นายชุมพล พ่อลิละนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0819759451
10นางสาวสุภาพร นามรักษานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาบุคลากร0899413694
11นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0813399916
12นางธนาภรณ์ อรรคฮาตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0942582709
13นางพจนีย์ ศรีสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0812601094
14นางสาววริศรา เชิญชมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพการศึกษา0815441794
15นางสาววิมล เถาวัลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.จิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการศึกษา0817171629
16นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0885607774
17นางสุนีย์ อุทุมทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการศึกษาปฐมวัย/งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ0810316606
18นางสาวศศิธร นาคดิลกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวทบ.สถิติประยุกต์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรและการเรียนการสอน0898432778
19นางสุภาวดี ปกครองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล O-NET0652935357
20นายสุริยนต์ อินทร์อุดมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา0647457060
21นางรัดดา วิทยากรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.ภาษาไทยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย0911306858
22นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผล, วิทยาศาสตร์0615169972
23นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา0846018267
24นางฉวี พรศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน0954871887
25นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบัญกลาง เวรยามความปลอดภัย0962752419
26นางสาวเกศินี ชัยโยบัวนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์ เลขานุการ0847727707
27นางมุกดา โพธิ์นิลนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ ,งานบริหารทั่วไป0879556644
28นางเบญญาพัณฒ์ ลิมป์ประเสริฐนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานระบบบำเหน็จบำนาญ0864597065
29นางจิรัติกาน วงษ์ก่อนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ,วิทยฐานะ และเงินยืม0857556767
30นางชลธิชา นันทะรักษ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษการจัดการ (บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุ0892799466
31นางสาวมธุพจน์ คุยบุตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ0956459426
32นางวชิราวรรณ มั่งสมบูรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.(เอกสังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0812611391
33นางพิกุล คลื่นสนั่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0896206429
34นางสาวศุทธินี จิตธรรมมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0963628562
35นายวรวงษ์ วระคูพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการเอกการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง0804164662
36นางสาวพจนีย์ สาอุดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะทุกสายงาน คำนวนเงิน/ตั้ง งปม.0821075616
37นายภุชงค์ ผ่านชมภูนิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวินัยและนิติกร0862418626
38นางสาวธัญญะรัตน์ ภูทำมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0935176339
39นางสาวจิรพร จันทรขันตีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการรบ.บ. (บริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0846843350
40นางกุลนภา กอกุลจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0812607659
41นายปราโมทย์ พละจิตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีศูนย์เทคโนโลยี0830147952
42นางสุจีราภัทร ทองมนต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ. (พลศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น0892780740
43นายไพรัช รินทร์วงค์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางาน พ.ร.บ.การรับนักเรียน0876414034
44นางจุฬาพิศ นันทะสุธานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการการประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุนการศึกษา/โครงการอาหารกลางวัน/งานอนามัยโรงเรียน0840656860
45นายอำนวย เพ็งพันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ และกีฬานักเรียน0817392179
46นายอภิชาติ โภคาพานิชย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบบัญชีการเงินของเขต0879499975
47นางสุภาภรณ์ วงศ์อำมาตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบงบเดือนทุกแผนงาน โครงการของเขต0815741796
48นางนงนุช จันทะรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเอกสาร0817995213
49นายจรุง มากสมบูรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการควบคุมยานพาหนะ งานสวัสดิการ งานอาคารสถานที่0849543215
50นางสาววราพรรณ เสนาะทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานข้อมูลอัตรากำลัง/งานเลขานุการ ผอ.สพท.0898402524
51นางวริฎฐา พงษ์ธนานันท์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน-วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่ม0928635298
52นางพุทธา นามจันทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน-วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ0866357034
53นางเมลดา ศรไชยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินค่าเช่าบ้าน/สวัสดิการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร0878491133
54นางสาวอัญชลี ทัพสมบัติลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ087-6427188
55นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการกลุ่ม0844017064
56นายสนอง เกลี้ยงศรีลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ส่วนกลาง0823799553
57นายมงคล ศรีไสยลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ส่วนกลาง0938148275
58นายสมโภชน์ โคตรศรีลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ/รถตู้0879550873
59นายสุริยนต์ ใจหารลูกจ้างประจำ ---นักการภารโรง อำนวยการปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเขต0879475818
60นางลัดดา กิติราชลูกจ้างชั่วคราว ---นักการภารโรง อำนวยการอาคารร่วมคิด0872243259
61นายรัชพล ขวัญสุวรรณพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานดูแลซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย0809081704
62นายธนศักดิ์ ปัดถาวโรลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการดูแลอาคารทั่วไป0985840445
63นางสาวสิริดารา รัตนพรหมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการหน้าห้อง ผอ.เขต0624501709
64นางนวนดี กาลวิบูลย์ลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด090-7492721
65นายมนัส กิติราชลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการดูแลอาคารทั่วไป0892362975
66นางณุกาญ ศรีโบราณลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด0807436614
67นางจุฑามาศ ฤทธิ์มหาลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด085-6438321
68นายศักดา ทาชาติลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายเงินเดือนและพัสดุ0885515671
69นางสาวสุกัญญา นามวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการกลุ่มการเงิน บัญชีคุมจ่าย0991707022
70นางสาวกฤตลักษณ์ ดีแป้นลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0866404424
71นายกิตติศักดิ์ แสนสุดลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย0877756787