ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายภัญญู ภูริศรีผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายเดือน ทองกุลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสุกันฑ์ ส่างช้างรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายศุภชัย ศรีหาใต้รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กองรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
6นายสวัสดิ์ แสงขันรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
7นายสุบรรณ ดาวังปาศึกษานิเทศก์ --ศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล/O-NET
8นางสาวทิวาพร อาษาบาลนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานควบคุมภายใน/งาน กพร.
9นางสาวกุสุมาลย์ พิเนตรเสถียรนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินลูกจ้างชั่งคราว/ลูกจ้างประจำ
10นายเฉลิม วิริยะภาพนักทรัพยากรบุคคล --บธ.บผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานฝึกอบรมครู
11นางอังสนา จันทสารนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
12นางอุบล คลังเงินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ./ ค.บ.สังคมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลสารสนเทศ
13นายสมยศ ดวงไพชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
14นางสาวนิธิวดี มุ่งมีพฤทธิ์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บ,รปม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15นางสุไพรินทร์ นันทะลัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.ม., บธ.บ.,ค.บผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
16นางเสาวภา สมศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้วศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/0639715241
19นางนุตติยา อาษานอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางจารุวรรณ แจ่มเสียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางไพรวรรณ พานิชศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางจิรนาถ อินแสงศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้มศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางสุดารัตน์ ศรีอุดมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลาศึกษานิเทศก์ --กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อเทคโนโลยี
26นายวินัย อสุณี ณ อยุธยาศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษาปฐมวัย
27นางสุปรียา จันทะเลิศศึกษานิเทศก์ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการศึกษาปฐมวัย
28นางรมชะลีย์ ปาระแก้วศึกษานิเทศก์ --ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อเทคโนโลยี
29นายศิริ เชียงบาลศึกษานิเทศก์ --ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/สังคมศึกษา วัฒนธรรม
30นางกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์กศึกษานิเทศก์ --Ph.D.(Education)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/วิทยาศาตร์/อาเซียน0864580210
31นายอัษฎาวุธ น้อยมีนักจัดการงานทั่วไป --บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
32นางจิราพนัฐ สระอุบลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
33นางอามร ปัจฉิมบุตรนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานลงเวลา /ควบคุมการใช้รถ
34นางสาวสุภาพ ศิริบุญญพัชนีนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลือกตั้ง อกคศ./กพท./กตปน.
35นางอรพรรณ มโนสัมฤทธิ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นางวิภาพร เครือเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
37นางรัตนา ภูมิพันธุ์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
38นางปัญจา อาบสุวรรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ช่วยงานกลุ่มอำนวยการ
39นางวรารัตน์ ถุงนอกนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นางสาวพัชรินทร์ จำเริญเจือนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นางปรียานุช ดวงไพชุมนักทรัพยากรบุคคล --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ
42นางเสาวนีย์ ทวีกลางนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา-ครู
43นางสาววันเพ็ญ รุ่งเรืองนักทรัพยากรบุคคล --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง
44นางชื่นจิต ชุมวรฐายีนักทรัพยากรบุคคล --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง
45นางสาวอุทินนิกร ธีระสารนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบัญชีถือจ่าย
46นายสมศักดิ์ พุทธคำนิติกร --น.บ./นบ.ท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร
47นางวิภารัตน์ พันจิตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.บ./คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ-งบลงทุน
48นายพงษ์เดช ภูมิพันธุ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
49นายพิเชษฐ ไชยจำนงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน089-5711041
50นางสนอง พิชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ-งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน
51นางเยาวลักษณ์ ร่องพืชนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานโรงเรียนพระราชทาน
52นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลีนักวิชาการศึกษา --ค.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานโครงการด้วยรักและห่วงใย
53นายอนุสรณ์ ศรีคารมย์นักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด/งานระบบดูแลนักเรียน
54นางวิภาพร คำบุญเรืองนักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษา
55นางวรรณรี เพ็ชรปัญญานักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงิน-บัญชี
56นางวรงค์รัตน์ น้อยชื่นเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
57นายอุดร ลาพิมลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
58นางสาวภัคพร ยศอ่อนเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นางบุษบา มาศยคงเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
60นางสุวิมล แมทล็อคเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ
61นางสาวนงนุช สุวพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
62นางสุธาสินี จตุรัสพันธุ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
63นางทิพวัลย์ โคจำนงค์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินบำนาญ
64นางฤดีวรรณ เครือเนตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินเดือนและเงินควบเงินเดือน
65นางแสงจันทร์ ทองทิพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับ-จ่าย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
66นางสมพิศ ถาวะโรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตั้งเบิกเงินทุกประเภท
67นางสรวงอุษา บุญปัญญโรจน์เจ้าพนักงานพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานงบลงทุน
68นางคำมา ตั้งสุวรรณชัยเจ้าพนักงานพัสดุ --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน
69นางสุขุมาลย์ สีดาครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
70นางสาวสุนิสา ชมภูฆังพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
71นายกฤษณะ ธรรมโกฎิ์ลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีไอซีที
72นางสาวอุษารัสมี ภูวนนท์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีพนักงานพิมพ์ดีด
73นายสิทธิพงษ์ คงวันดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
74นายผจญ ฝ่ายชาวนาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
75นายพิชิต บุตรแสนลีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
76นายสนธิชัย ยศยิ่งลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
77นายปัญญา กุศลยังลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
78นายวิทยา พุทธจันทร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด
79นายสราวุธ ประเทศเสนาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย
80นายสมหวัง สมคะเนย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาการณ์
81นางสาวหัสดี ชะชิตสิงห์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด