ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษาขอนแก่น เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอดิศักดิ์ มุ่งชูผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0985853198
2นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0819740109
3นายจักราวุธ สอนโกษารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0927799098
4นางเบญจมาศ ฦๅชารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0885368538
5นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818873499
6นางอรุณศรี เมืองครุธนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0935581117
7นายประภาส วินิจสิรินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0857390480
8นางอิสรีย์ มวลเมืองสองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0894180058
9นางดณษภร ผิวขาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0894220226
10นางวิไลวรรณ อุทธตรีครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน0821056981
11นางจินตนา คงอานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0862298236
12นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0942596622
13นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0895762053
14นายสุนันท์ พันธุลาวัณห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0850015326
15นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0643539258
16นางปิยะดา รุณธาตุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0815463228
17นายคมศร บุญเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0828612920
18นายกัมพล ขันทะวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819750429
19นายคเชนทร์ กองพิลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812629538
20นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817177366
21นายนิคม กองเพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0610705353
22นางสุชีรา สาฆ้องศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0982723739
23นางพรผกา หนูจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878645979
24นางสาวยุวะภา ราวีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0847948346
25นายมานพ สุวรรณกูฏนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0910606552
26นายสุทัสน์ รัตนพลทีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0856099799
27นายศุภกิตติ์ จิตปรีดานักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0831501799
28นางสาวศราลักษณ์ แซ่ลี้นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0926821822
29นางสาวภวิศภา อินธิศรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0831432407
30นางสาวเย็นจิต ทองคำมีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0858513997
31นางสาวญาธิมา นามปัญญานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0894221199
32นางนวลอนงค์ จินดาภูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0897098703
33นางปนิตา เคหะฐานนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0866316194
34นางสาววัชรี อุ่นใจชนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0815452916
35นางสาวสายชล มนต์ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0990687447
36นายคุณข้าว ศรีเชียงสานิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0810569598
37นายถวิล ม่วงสุขนิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0894211343
38นางไพทูรย์ นรสิงห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0897157387
39นางจริยาวรรณ กรุงศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0896235932
40นายมนตรี ศรีอุทธานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0817178844
41นางชุติกาญจน์ นกเด่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0623788262
42นางสาวพรรณทิพย์ พันธุ์เพ็งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0895698343
43นางสดใส สวัสดิรมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0810513117
44นางเบญจา ทองภูนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0844188450
45นางสาวเรียม สังฆจันทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน0868523377
46นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0885924258
47นางสาวพิศมัย โคสาดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0894202543
48นางสาวปนัดดา ศรีหาวงศ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0836154157
49นางสาวบุญโฮม จอมทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0819794862
50นางสาวประภาพร เมืองนาคเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0897145389
51นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0898627881
52นางทองใบ มุ่งชูครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0628612920
53นายกิตติศักดิ์ กองไธสงไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0611648676
54นายสุขสวัสดิ์ นาเมืองจันทร์ไม่กำหนด --นักการภารโรง อำนวยการ0618179749
55นางสาวสหัสยา ปัจจุฐาเนไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0844051114
56นายสุปัน สายสินธุ์ไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0883330979
57นายจรัล แสนวังไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0874296845
58นางสาวรตนวรรณ จินดาภูไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0885522602
59นางสาวพิมนภัทร์ อุดมไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0982179170
60นางเยาว์ ชิวจำปาไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0831482256
61นางสาวรวิดา พันธ์ุเสนาไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0926697327
62นางสาวกนกวรรณ วรรณขันไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0879493467
63นางสาวอังคณา ธงชัยไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0928179031
64นางสาวเดือนเพ็ญ ลุนลาไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0847898816
65นายเฉลิมเกียรติ เมืองศรีไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0833488100
66นางสาวขวัญฤทัย วิโยไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0951805873
67นางสาวพรรณี กรุงศรีไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน0837629870
68นางสาวเนตรทราย พรมจักรไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0894176661
69นางสาวชไมพร ศิริวรรณนักจัดการงานทั่วไป --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0874209427
70นายอริยภาพ ดิลกลาภนักทรัพยากรบุคคล --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0621201303
71นายชญานิน สารแสนเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0872237466
72นายสง่า โนนคำวงษ์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0821106260
73นางสาวกานดา ธงชัยไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0942568732
74นายธีรยุทธ เพรงมาไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0960417359
75นางชลิตา เดชบำรุงไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0990694576