ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวสันต์ สัตยคุณผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.ขอนแก่นเขต5043312505
2นายสุขสันต์ คุ้มบัวรองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษPh.D.(Social Science)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08-0744-6963
3นายประวิช ยะรินทร์รองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญค.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานส่งเสริม/วิชาการ043312505
4นายกิตติภพ เหลาไชยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานเอกชน043312505
5นายเสถียร ตรีศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารนโยบายและแผน043312505
6นายกฤต น้ำใจดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารการเงินและบัญชี043312505
7นายทองสุก เกลี้ยงพร้อมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานนิเทศก์043312505
8นางสิริกาญจน์ ศรีลาพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล043312505
9นางสาวอลิษา พานนท์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานสรรหา0910503599
10นายพีรวิชญ์ บุญหวังช่วยนิติกร ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลนิติกร0833520827
11นายปองคุณ ปราบพยัคฆ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานส่งเสริมยาเสพติด0847914943
12นางภาวรินทร์ บุปปาจันโทนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสรรหา043312505
13นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวานักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสกศ.ม(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์08-9273-5352
14นายสนาน ลาปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(ศิลปศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล08-1871-8292
15นายจีรมิตร แสงเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(สังคมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานแผน043312505
16นายจิตวัต แก้วทองคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานเอกชน043312505
17นางจรรยาวัณณ์ มานาดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษา043312505
18นางรุจาภา ประถมวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม(การวิจัยการศึกษา)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ043312505
19นางผ่องพันธ์ แพงบุดดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ043312505
20นายวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานICT08-6448-4034
21นายสุพรรณ วอศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศก์08-1601-3418
22นางสุภิญญา ราศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการการจัดการศึกษา08-3150-7219
23นางญาณภาดา สร้อยเพชรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ(การบัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน08-9274-8906
24นางสาววิไลวรรณ สามหมอนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ระบบบัญชี08-7216-6966
25นางธนิภา พันธ์ศรีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ043312505
26นางสาวสุวรรณา อุตเมืองเพียนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ(การบัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0846005491
27นางอรอนงค์ ประเทืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงบประมาณ09-3137-9545
28นางสาวจินตนา ศรีหาคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศบ.(ภาษาอังกฤษ)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานแผน08-4809-0535
29นายปราโมทย์ โสภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวท.ม(สถิติประยุกต์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานสารสนเทศ043312505
30นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานสารสนเทศ08-1544-7127
31นางสาวอาภาพร ทองคำนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีการเงินและบัญชี09-4936-2342
32นางพิพัฒน์พงษ์ สมใจศึกษานิเทศก์ --ค.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม/วิชาการ043312505
33นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวิชาการศึกษา043312505
34นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ043312505
35นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ043312505
36นายศิขริน ตันเจียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ043312505
37นายสมชาย โพธิ์ศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม(การวิจัยการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวิชาการศึกษา043312505
38นายฉัตรชัย มุระดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวิชาการศึกษา08-1471-5713
39นางจารุรัตน์ ราชชมภูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ043312505
40นางสาวธัญลักษณ์ ยุทธศิลป์เสวีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานรับส่งหนังสือ08-9484-2646
41นางสาวโชติกา สุขศรีสง่านักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขานุการ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 508-1261-9559
42นางสาวนิชา ทองอยู่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล08-4428-3821
43นางจรรยา ตรีศาสตร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล043312505
44นายสิงหพลัฏฐ์ เทียมม่วงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล043312505
45นางเบญจลักษณ์ นะสีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล043312505
46นางธรรญรัชน์ ทะคงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร043312505
47นางสาวนวพร เอกตะคุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวส.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการ/งานงบประมาณ0804628162
48นางสินีนาท มั่นคงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานส่งเสริม/วิชาการ043312505
49นางสาวอนัญญา คำยานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริม/วิชาการ043312505
50นางกฤษณา วงษ์ทรงยศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริม/วิชาการ043312505
51นางสาวกมลรัศม์ พลบุรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริม/วิชาการ043312505
52นายยศพัทธ์ ลาภาอุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการนศ.บ.(นิเทศศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริม/วิชาการ043312505
53นางสาวประภัสสร สง่าประภาภรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริม0836789694
54นางนพมาศ ใจตรงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการ
55นายทวี สาลิงลูกจ้างประจำ --ม.ศ.3บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานธุรการ043312505
56นายนพเก้า กุลน้อยลูกจ้างประจำ --ปวชขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์043312505
57นายภาณุวัฒน์ พุทธาลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์043312505
58นายคำเบา เสริมเหลาลูกจ้างประจำ --ม.3นักการภารโรง อำนวยการอาคารสถานที่043312505
59นายนิพนธ์ เลไทยลูกจ้างประจำ --พ.ป.ชนักการภารโรง อำนวยการพนักงานการศึกษา043312505
60นายพิเดช ธัญญาหารลูกจ้างประจำ --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานการศึกษา043312505
61นายธิตินันท์ ธีรฐิติธรรมลูกจ้างประจำ --รป.บ(บริหารการปกครอง)บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานธุรการ043312505