ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชนาธิป สำเริงผู้อำนวยการ สพท. --กศ.บ.,ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.ปจ.ผอ.สพท.กาฬสินธ์ุ เขต 1
2นายไพรสณ ทาปลัดรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3นายมั่นคง ศรแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการกิ่งอำเภอซำสูงเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4นางสุภาวดี ทองสีนาคศึกษานิเทศก์ --ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
5นางสาวบุษบา นาอุดมนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6นายพีระ พรหมกัลย์นักประชาสัมพันธ์ --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีบุคลากรบุคลากร
7นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.,บช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
8นายธาตรี ทวะชารีนักทรัพยากรบุคคล --ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
9นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์นักทรัพยากรบุคคล --ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10นายโกสิน สะตะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --รป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
11นายพิชิต วรแสนนักวิชาการศึกษา --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคลากรบุคลากร
12นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายบุญถิ่น วรารัศมีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นายชวลิต จิตต์ชื่นศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสงศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางสาวกรรยา จิตฟุ้งศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางศุภาวีร์ รบศึกศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายณรงค์วิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางอนงค์ลักษณ์ ศรีเวียงราชศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางสาวพัทธ์วริน ถิระตระการจันทร์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางสมปอง จักรโนวันศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางถาวร ผาบสิมมาศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางสาวทัศนา ศรีภูมิศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางกัญญา สะตะนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
28นางกชพร อภินาคพงษ์นักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
29นางพัชรินทร์ แสนอุบลนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
30นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุฒนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
31นางเสาวลักษณ์ พรมทีนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
32นาง ชัชรีพร โพนแพงพานักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางสาวปาริชาติ วงษ์ลานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นางธัญวรินทร์ ปิ่นละออนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
35นางสมคิด เหล่าพิไลนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
36นางอัญชลี ชัยสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
37นางสาวศุภิสรา พรหมเทศนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
38นายสุพัฒน์ จันทร์เปล่งนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรบุคลากร
39นายรเมศ นาสินพร้อมนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีบุคลากรบุคลากร
40นางอุบล ชาอุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
41นายสายัณห์ ศรีลุนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ปทส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
42นางภัทรพร สุขสร้อยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
43นางสาวกรพินธุ์ นามบุญเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
44นางพรรณิภา ดอกไม้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
45นางยุวดี จันทเจริญพงศ์นักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
46นางสุพิชฌาย์ เสาระโสนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
47นางสาวรุ่่งนภา อนุศรีนักวิชาการศึกษา --ค.บ.,ร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
48นางอำนวยพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
49นายสิโรฒม์ บาลยอนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
50นางเพชรราภรณ์ แก่นนาคำนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
51นางฐานิกา ชมอาษานักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
52นางสาวพัชนี กองพรมฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
53นางอังคะนาง ศรีวงศ์ษาเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
54นางจำรัส แสนเหวิมเจ้าพนักงานพัสดุ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานธุรการ
55นางอำนวย บุญสงค์เจ้าพนักงานพัสดุ --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
56นางเกศราภรณ์ แสนบุตรพนักงานราชการ --วท.บ.วิทยาการคอมฯวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
57นายโกศล พินิจมนตรีไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
58นายจำเนียน แสนบุตร ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
59นายสมคิด หลึ่งเทพ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
60นางสาวศิรินภา บุญสงค์ไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
61นายมาก มุมไธสงไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา