ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายศุภสิน ภูศรีโสมผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.ขอนแก่น เขต 3043414201
2นายนิยม โพธิ์งามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
3นายไพโรจน์ อักษรเสือรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา043415104
4นายธนกฤต ศิริภิรมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการกลุ่มอำนวยการ043415104
5นายทินกร พันธุระรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา043418870
6นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯทุกกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศติดตามฯ0894223219
7นางแสงจันทร์ ยุพินนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการทุกกลุ่มงานของกลุ่มอำนวยการ043415104
8นางจรรยาพร ทศยันไชยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทุกกลุ่มงานของกลุ่มบริหารกาเงินและสินทรัพย์0833299049
9นางสมนึก ลิ้มอารีย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนทุกกลุ่มงานของกลุ่มนโยบายและแผน0878589866
10นางสาวนิภาพร พจนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน043415104
11นางนภาพร สร้อยมงคลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานทุกอย่างเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน0878003154
12นางสาวเสาวนีย์ เวชพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0874226826
13นายอดุลย์ วงค์ก้อมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0822933227
14นายปริญญา เจิดจำเริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรฯ0951949455
15นางศศิธร ภูมิพานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย0981015845
16นายทยุต เทวบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0868529394
17นางสาวรุ่งนภา แสนอำนวยผลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812640933
18นางสาวปิยนาถ เครือวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเลขานุการฯ0862210084
19นางภัทราภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0872572307
20นายกีรติ ชาดาเม็กศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0930938385
21นายณัฐพร บัวผันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0804192508
22นายพิภพ เอกวุธศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0868526161
23นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามผล และอาเซียนศึกษา0810492823
24นายชนินทร์ คำเหนือศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ศีกษานิเทศก์043415104
25นางสาวนิตยา อินทร์พรหมมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหน.นิเทศ ติดตามผล และดูแลโรงเรียนในผัน ดีตำบล0898411739
26นางสาวกนกมนตร นาจวงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหน.ประกันคุณภาพภายใน ดูแลสาระภาษาอังกฤษ0859271369
27นางสาวยุพาพร หรเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ043415104
28นางสาวลลิดา แก้วรักษานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ043-415104
29นางสาวปดิวรัดา เศษสันต์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ043-415104
30นางละมัย ภูศรีฤทธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ043415104
31นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
32นางสาวกนกพร อัครพิเชษฐ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมุล สารสนเทศ043-418870
33นางนันท์นภัสร์ โพธิ์ไพรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0828479931
34นางวันทนีย์ จันทร์ห้างหว้านักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0847955820
35นางสาวยุภาพร แถวเพียนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0818718575
36นางมธุกร ผาสีดานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0801895801
37นางอรอนงค์ เทนอิสสระนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0858547637
38นายธีระชัย ปิดตายังนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงารพัฒนาบุคลากร097-324-22580
39นางสาวมาลินี ทองชุมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0816378207
40นางสาวสุรัญญา วงษ์โพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0894365229
41นายละมัย มหาวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล08-96820319
42นางยุวดี แสนเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล043415104
43นางจันทร์เพ็ญ อินทนนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล043145104
44นางประภากร ลาดซ้ายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง043415104
45นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่ตังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา043415104
46นายธน จันทะวงษ์นิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0870982902
47นายสมส่วน สาสิมนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ094-6964911
48นางศุภิสรา ศรีไสยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน043418870
49นายทองใส ไทยธานีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบเหลือจ่าย0610830377
50นางสิริพัชร เข็มสันเทียะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลการจัดการ0863550161
51นายลิขิต ยอดสง่านักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร08-10564106
52นายวชิรวิทย์ นาราษฏร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0818715234
53นางปุณณภา ธนะจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0897112085
54นางสาวศิริกานดา คงโพธิ์น้อยนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน061-6799410
55นางวันเพ็ญ ตันตระกูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานระบบดูแล043415104
56นางดารารัตน์ สุนทรมณีรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ043415104
57นายสุนทร แนนเกลี้ยงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการ043415104
58นายวีรไท เศษสันต์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานอาคารสถานที่
59นางสาวกมลนัทธ์ เมืองเคตรเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล0819766397
60นายยุทธนา เมืองโคตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน ฯ089-8629926
61ว่าที่ ร.ต. พูนศักดิ์ ทาตาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0831449334
62นายชูชาติ ศิลป์ประกอบลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลและขับรถตู้ สพป.ขอนแก่น เขต 30857432980
63นายเดชา พิมพ์พิบูลย์ลูกจ้างประจำ --ม.ศ.5นักการภารโรง อำนวยการถ่ายเอกสาร0854508516
64นายจักพงษ์ ไชยประสิทธฺ์ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร0818186106
65นางสาวณปภัช อรหันตาลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน0894160432
66นางสาวมินตรา สวามิลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0883405427
67นายสุนิสา นาชินลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารการพัสดุ08-51576225
68นางสาว ชลิกา ยนจอหอลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศติดตามฯ087-2293302
69นางสาวอังศุมาลิน ยอดสง่าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ085-9051660
70นางสาวขนิษฐา แสนสิงห์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0836766986
71นายสิทธิโชค อังศุวิโรจน์กุลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน ฯ08-78547132
72นายธนพงษ์ อันอามาตย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0865809567
73นางสาวยุวดี สุปะมาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลเอกสารงานวินัย084-1149596
74นางสาวรัตนา ปุระคำลูกจ้างชั่วคราว --การท่องเที่ยวและการโรงแรมบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลธุรการ087-4306227
75นายจักรรินทร์ แสนสินลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนช่วยงานจัดสรรงบประมาณกลุ่มนโยบายและแผน0850090050
76นางสาวกิตติยากร แดนไธสงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนธุรการรับส่งหนังสือราชการ0896218840
77นางสาวจรูญศรี สมีเมืองลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบนักเรียนยากจน ระบบSchool MIS0997396477
78นายทองสุข ศรีวิเศษลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0844022336
79นางสาวสง่า ทาตาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0887471125
80นางกัญญา ไชยศรีมาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0852158684
81นางปณิดา กุลวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0807550140
82นางสุนันทา ศรีบู่พิมพ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0847943396
83นายประสิทธิ์ สาเทียนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0807550140
84นายสุรเดช กองทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0897500081