ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอนุศาสตร์ ศอนศิลพงศ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0834194126
2นายนฤทธิ์ คงนานรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0864566724
3นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ / ค.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0899447570
4นายปวีณ ระดารงค์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0885718747
5นายสมศักดิ์ ภูมิกองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศบ. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0898629735
6นายเสรี ขามประไพรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมการจัดการศึกษา0819655750
7นายทองหลั่น จัตุจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษางานบริหารงานบุคคล0816015939
8นางธนพร นฤนาทวัฒนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9นายเทอดชัย บัวผายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานนิเทศติดตามและประเมินผล0868567270
10นางรดา ธรรมมาภิสมัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ปวค.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0804018844
11นางสาวจรัสธรรม เดชบุญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การบัญช๊ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0909813558
12นางพสชนันท์ เพียงพรวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล0847971350
13นางสุภาวดี สัตย์ซื่อนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานบริหารงานบุคคล0880656507
14นางวิภาดา ทองแสนคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ., ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817082074
15นางพรเพ็ญ กรีเงินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษสส.บ. ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0815461600
16นางสาวนิตยา ชัยสิทธิ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0897104614
17นายจิระพงษ์ ศรีแสนนิติกร ชำนาญการพิเศษค.บ. ศศ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0992097187
18นางรัชนีย์ อุปรังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0817084650
19นางจิระภา ธรรมนำศีลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0619654429
20ว่าที่ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. / ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0879516979
21นายมหรรณพ สมอเนื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0885728732
22นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0844283174
23นางศรียุพา เมธาอภินันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0896866829
24นายเทพนา เครือคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0807388989
25นางกุศล ชาปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0854544330
26นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธ์ุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0880294122
27นางสาวสมถวิล ชูเนตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0899412602
28นางอิษณาพร คุ้มตะบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0844287901
29นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0840709335
30นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0877743920
31นางพิลาวรรณ พรมเท่านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0910538984
32นางวรรณวิไล ขุมดินพิทักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0817390579
33นางนุจริน โชติญาโนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0885699924
34นางสุมาลี เอี้ยงทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ0836988413
35นางพรรณรัตน์ ภูครองจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0880533889
36นางสาวเมตตา บุดดาเพ็งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0885317967
37นางนัชชา สิทธิสมานนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0868554401
38นางสาวจิตสุภา วงษ์เบาะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0862312507
39นางสาวลักขณา เฉลียวฉลาดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0895698355
40นางนิยม มูลแก่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0810605390
41นายศิรสิทธิ์ เมืองประทุมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0885176379
42นางสาวภัคนันท์ อ่อนฮุยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0813646635
43นางสาวทองเปีย หล้าเลิศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0862271931
44นางสาวนิ่มนวล เศษคึมบงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0819757572
45นางสาวปภาดา สีแขไตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0862338963
46นางวราภรณ์ แสนกล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0872368532
47นางกวี ดีเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817398773
48นางผ่องพรรณ เมืองประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0803247332
49นางจิราพร ศรสุรินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817171498
50นางสุรีย์พร ผงษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0895218652
51นางภัทรินทร การเกษนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0957424149
52นางสาวกัญญา กัลยานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0815748518
53นางนิรมล เสมอหน้านักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0885620751
54นายธีระศักดิ์ คำดำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0841652342
55นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0905849250
56นางสาวปราณี ฆ้องวงศ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0832823936
57นางสาวฐิตารีย์ ภูมิเนาว์นิลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0832829116
58นางเพ็ญพักตร์ โคตรจันดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0895695762
59นางเจียมใจ สุไกรธิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0934607020
60นายเกียรติเกษม แก้วอาจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0898193869
61นางรุณณี เพียสุพรรณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0885699916
62นางวรกานต์ มูลจันทร์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0887434791
63นางสาวสิรินา แสงปัดสาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0813910772
64นางสาวนัชชา พานิชศิริลูกจ้างชั่วคราว --วทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ0803181629
65นางสาวเสาวคนธ์ สมอดีลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0981937071
66นายสมจิต สิทธิบุ่นลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0834165363
67นายนัชนารถ โกจารย์ศรีลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0804123472
68นายกิตติพงศ์ จำปาทิลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0913786811
69นายเทอดศักดิ์ วินไธสงลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0876368068
70นายนิเวส หนูจิตร์ลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0942605514
71นางสาวสายสมร อักษรเสือลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0900308109
72นายชาญวิทย์ จำปาวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริหารทั่วไป0817176979
73นายทองใบ ดีทุมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0894226998
74นางสาวสุลัดดา หอมทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0843444005
75นายครึกฤทธิ์ เพียรแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0877772906