ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอนุศาสตร์ ศอนศิลพงศ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0834194126
2นายนฤทธิ์ คงนานรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0864566724
3นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ / ค.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0899447570
4นายอุดม อำนาจรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการงานนิเทศติดตามและประเมินผล0894200727
5นายปวีณ ระดารงค์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0885718747
6นายสมศักดิ์ ภูมิกองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศบ. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0898629735
7นายเสรี ขามประไพรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมการจัดการศึกษา0819655750
8นายทองหลั่น จัตุจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษางานบริหารงานบุคคล0816015939
9นางธนพร นฤนาทวัฒนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10นายเทอดชัย บัวผายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานนิเทศติดตามและประเมินผล0868567270
11นางรดา ธรรมมาภิสมัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ปวค.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0804018844
12นางสาวจรัสธรรม เดชบุญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การบัญช๊ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0909813558
13นางพสชนันท์ เพียงพรวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล0847971350
14นางสุภาวดี สัตย์ซื่อนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานบริหารงานบุคคล0880656507
15นางวิภาดา ทองแสนคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ., ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817082074
16นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0905849250
17นางสาวนิตยา ชัยสิทธิ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0897104614
18ว่าที่ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. / ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0879516979
19นายเทพนา เครือคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0807388989
20นางกุศล ชาปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0854544330
21นางสาวสมถวิล ชูเนตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0899412602
22นางศรียุพา เมธาอภินันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0896866829
23นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธ์ุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0880294122
24นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0840709335
25นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0877743920
26นางรัชนีย์ อุปรังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0817084650
27นางจิระภา ธรรมนำศีลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0619654429
28นายมหรรณพ สมอเนื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0885728732
29นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0844283174
30นางอิษณาพร คุ้มตะบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0844287901
31นางสาวญานิสา สะภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0810508186
32นางวรรณวิไล ขุมดินพิทักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0817390579
33นางพิลาวรรณ พรมเท่านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0910538984
34นางนุจริน โชติญาโนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0885699924
35นางสาวเมตตา บุดดาเพ็งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0885317967
36นางนัชชา สิทธิสมานนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0868554401
37นางพรรณรัตน์ ภูครองจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0880533889
38นางสุมาลี เอี้ยงทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ0836988413
39นางสาวจิตสุภา วงษ์เบาะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0862312507
40นางสาวนิ่มนวล เศษคึมบงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0819757572
41นางนิยม มูลแก่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0810605390
42นางสาวภัคนันท์ อ่อนฮุยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0813646635
43นายศิรสิทธิ์ เมืองประทุมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0885176379
44นางสาวทองเปีย หล้าเลิศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0862271931
45นางสาวปภาดา สีแขไตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0862338963
46นางวราภรณ์ แสนกล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0872368532
47นางสาวลักขณา เฉลียวฉลาดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0895698355
48นายจิระพงษ์ ศรีแสนนิติกร ชำนาญการพิเศษค.บ. ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0992097187
49นางกวี ดีเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817398773
50นางจิราพร ศรสุรินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817171498
51นางผ่องพรรณ เมืองประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0803247332
52นางนิรมล เสมอหน้านักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0885620751
53นางพรเพ็ญ กรีเงินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษสส.บ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0815461600
54นางภัทรินทร การเกษนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0957424149
55นางสุรีย์พร ผงษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0895218652
56นางสาวกัญญา กัลยานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0815748518
57นายธีระศักดิ์ คำดำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0841652342
58นางสาวปราณี ฆ้องวงศ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0832823936
59นางเจียมใจ สุไกรธิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0934607020
60นางสาวฐิตารีย์ ภูมิเนาว์นิลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0832829116
61นางเพ็ญพักตร์ โคตรจันดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0895695762
62นายเกียรติเกษม แก้วอาจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0898193869
63นางรุณณี เพียสุพรรณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0885699916
64นางวรกานต์ มูลจันทร์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0887434791
65นางสาวสิรินา แสงปัดสาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0813910772
66นางสาวนัชชา พานิชศิริลูกจ้างชั่วคราว --วทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ0803181629
67นางสาวเสาวคนธ์ สมอดีลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0981937071
68นายสมจิต สิทธิบุ่นลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0834165363
69นายนัชนารถ โกจารย์ศรีลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0804123472
70นายกิตติพงศ์ จำปาทิลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0913786811
71นายเทอดศักดิ์ วินไธสงลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0876368068
72นายนิเวส หนูจิตร์ลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0942605514
73นางสาวสายสมร อักษรเสือลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0900308109
74นายชาญวิทย์ จำปาวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริหารทั่วไป0817176979
75นายครึกฤทธิ์ เพียรแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0877772906
76นายทองใบ ดีทุมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0894226998
77นางสาวสุลัดดา หอมทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0843444005
78นางทองใบ สิทธิบุ่นลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอำนวยการ0831501734
79นายบุญจันทร์ พาสร้อยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอำนวยการ0868607696