ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเจริญ ราชโสภาผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล042359563
2นายบุญชู สิทธิสอนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน/งานอำนวยการ/แผน042-359564
3นางณัฐ์ปภา ป้านภูมินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ042359564 ต่อ 21
4นายอดิศร โคตรนรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5นายพิทักษ์ รันรัติยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0816706375
6นายประภาส พลไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนอาจารย์ 2042-359564 ต่อ 21
7นายภูมิทัศน์ เหล่าบุรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกำกับดูแล042-359564
8นางยวนใจ พันตรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6042-359564
9นางนิรมล บุญเย็นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผล
10นายพัฐจักร วันทวีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานสื่อและนวัตกรรม
11นายวีระ ศิลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศฯ
12นางสุภาภร สิมลีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกัน
13นางสาวกฤตยา ตระกูลวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผล
14นายเจียมพล บุญประคมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางปาริชาติ ปิติพัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางสาวโสภา พันธ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศฯ
17นางสาวไพพยอม พิมพ์พาเรือศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสุตร
18นายศุภชัย ทองโคตรนักจัดการงานทั่วไป วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
19นางนวพร สมบัติธีระนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป042-359564
20นายชุมพล จงรัตน์กลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา042-359564
21นางทองเหลียน ประนันทังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน042-359564 ต่อ 21
22นางสาวลักษมี สามิตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ042359564 ต่อ 21
23นางชนัดตา ไทยถาวรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการพระราชดำริ042-359564
24นายไพลวัน เรืองฤทธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ042-359564
25นางนิรมล อินทร์เพชรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน042-359564
26นางสาวอัมภาพร ฝ่ายชาวนาลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการ042-359564
27นางจิตลัดดา สัจจเขตลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ042-359564
28นายบรรจง ยางศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์042-359564
29นายสิบตรีสงวนศักดิ์ ไชยศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์042-359564
30นายประไพ คืนดีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถ042-359564
31นายสุดใจ พลชัยลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง042-359564
32นายณัฐพงษ์ คำหว้าลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง042-359564
33นางอรทัย เขียวเขตร์เจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน