ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเจริญ ราชโสภาผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล042359563
2นายบุญชู สิทธิสอนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน/งานอำนวยการ/แผน042-359564
3นางณัฐ์ปภา ป้านภูมินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ042359564 ต่อ 21
4นายอดิศร โคตรนรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5นายพิทักษ์ รันรัติยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0816706375
6นายยุทธศักดิ์ อินทร์เพชรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูแล042-359564
7นายประภาส พลไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนอาจารย์ 2042-359564 ต่อ 21
8นายภูมิทัศน์ เหล่าบุรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกำกับดูแล042-359564
9นางยวนใจ พันตรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6042-359564
10นางนิรมล บุญเย็นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผล
11นายพัฐจักร วันทวีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานสื่อและนวัตกรรม
12นายวีระ ศิลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศฯ
13นางสุภาภร สิมลีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกัน
14นายวิชัย ธนะคำดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกัน0862399679
15นางสาวกฤตยา ตระกูลวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผล
16นายเจียมพล บุญประคมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางปาริชาติ ปิติพัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวไพพยอม พิมพ์พาเรือศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสุตร
19นางสาวโสภา พันธ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศฯ
20นายศุภชัย ทองโคตรนักจัดการงานทั่วไป วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
21นางนวพร สมบัติธีระนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป042-359564
22นายชุมพล จงรัตน์กลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา042-359564
23นางทองเหลียน ประนันทังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน042-359564 ต่อ 21
24นางสาวลักษมี สามิตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ042359564 ต่อ 21
25นายศักดิ์นิพนธ์ เนื่องชมภูนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
26นางชนัดตา ไทยถาวรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการพระราชดำริ042-359564
27นายไพลวัน เรืองฤทธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ042-359564
28นางนิรมล อินทร์เพชรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน042-359564
29นางสาวอัมภาพร ฝ่ายชาวนาลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการ042-359564
30นางจิตลัดดา สัจจเขตลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ042-359564
31นายนันทวุฒิ อ่อนมะโนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นายบรรจง ยางศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์042-359564
33นายสิบตรีสงวนศักดิ์ ไชยศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์042-359564
34นายประไพ คืนดีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถ042-359564
35นายณัฐพงษ์ คำหว้าลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง042-359564
36นายสุดใจ พลชัยลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง042-359564
37นางอรทัย เขียวเขตร์เจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน