ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเกิดมี สอนเมืองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.หนองบัวลำภู เขต 10956725737
2นายจำนงค์ ป้องพรมมารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0862303593
3นายวรรณชัย บุสนามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0847693245
4นายบุญธรรม บรรเทาพิษรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0833372904
5นางอภิญญา กลางประพันธ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0897110934
6นายกฤษ พงศ์ภูริจำรัสนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0942902593
7นายชูชาติ พุทธลานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต094 9256639
8ว่าที่ร.ท.พีระพันธ์ มะรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0872141947
9นางสาวอัมรา เวียงแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร0885346195
10นายอุทัย เมืองคุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล0819542063
11นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา0862185032
12นายชัยสิทธิ์ คำภูศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานเลขานุการ0895702996
13นางสาวพรรณิดา ทัพธานีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร0918646746
14นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรมศึกษานิเทศก์ --วท.บ. (สุขศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย0805664553
15นายสุขอนันต อักษรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระสังคม,PLC,โรงเรียนขนาดเล็ก0637944551
16นางสมถวิล ติดสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานติดตามและประเมินผล0857500938
17นางสาวปิยะพร ประภูชะกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปดร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0848711818
18นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปดร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0892780495
19นางสาวมะลิวรรณ สุขใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0857560784
20นางสุลัคนา เสาวรสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0868632580
21นางสาวปรัชญาพร บุญเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0893479065
22นายคำตา อ้วนสาเลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ0819770198
23นางพจนี เหล็กกล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898420622
24นางภัทนาพร เหล่าคนค้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0844054597
25นางรัชนี พาลกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา0857543223
26นายสมบูรณ์ นาหล่องนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะและสถานที่0981069129
27นางสาวนุสรา แผ่นทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0898617302
28นางจีรพรรด์ ดวงจำปานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่0801937046
29นางสาวัชัญญรัตน์ หัสดีสุรยุทธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือน และบำเหน็จบำนาญข้าราชการ0867695887
30นางสาวเบญญาภา อระบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าย เงินยืมราชการ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค0844352588
31นางบัวเรียน ภูกองชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0879489383
32นางสาวณิชชากร โพธิ์วงษ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0885632929
33นางศศิดา เวชกูลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ0897120702
34นางสาวยุวธิดา ยุงไธสงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0898407340
35นางสาวจิรนุช เสมาเพชรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวทบ.(เกษตรศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานลูกจ้างชั่วคราว089 - 9379869
36นายไชยัณต์ โพลังกานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศอ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลขานุการผู้อำนวยการ0883093390
37นางเกษร ชินวังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0819998665
38นางสุวดี จันทร์ฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0833424828
39นางพิศมัย ศรีพรรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือน0895825643
40นางสาวปราณี วสุเทพนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาและฝึกอบรม0819543759
41นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา0896198404
42นางสาวนัทธมน แก้วงามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่0892732023
43นายภรภัทร มีสิงห์นิติกร ชำนาญการนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0828516991
44นายธีระ ประทุมชาตินิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0828552878
45นางสาววันทะนี ตะแสนลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ0811672203
46นางสาวจีรนันท์ บุตรคำโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานเลขานุการ กพท.0813691918
47นางกัญจนพร ป้องพรมมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0800068451
48นายมานะ มุกดาม่วงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0866434302
49นางอัจฉรียา พงศ์ภูริจำรัสนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน0942902851
50นางวิลาสินี สมใจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการศึกษาภาคบังคับ0862330745
51นางกาญจนา พวงพันธ์ุนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน0887332143
52นางพนิดา นูนาเหนือนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน089 - 2790357
53นางสาวชุติมา เบญจวงศ์ลิชิตนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร0898428829
54นางสาววัลยา จิตราเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณกลาง0979929983
55นางปราณี มุกดาม่วงลูกจ้างประจำ --ศษ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ระดับ30830110600
56นายสุรศักดิ์ อินทรเพชร์ลูกจ้างประจำ --คบ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0895729406
57นายวิมล ศรีพันธบุตรลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0868595905
58นายสำนวน โพธิ์ศาลาแสงลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0879534418
59นางมะลิ เพชรใสดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานทำความสะอาด0872350509
60นายสายัณ ชัยรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการดูแลอาคารสถานที่0878529626