ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเกิดมี สอนเมืองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.หนองบัวลำภู เขต 10956725737
2นายวรรณชัย บุสนามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0847693245
3นายบุญธรรม บรรเทาพิษรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0833372904
4นายกฤษ พงศ์ภูริจำรัสนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0942902593
5นายชูชาติ พุทธลานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต094 9256639
6ว่าที่ร.ท.พีระพันธ์ มะรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0872141947
7นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา0862185032
8นางสาวอัมรา เวียงแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร0885346195
9นายชัยสิทธิ์ คำภูศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานเลขานุการ0895702996
10นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรมศึกษานิเทศก์ --วท.บ. (สุขศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย0805664553
11นายสุขอนันต อักษรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระสังคม,PLC,โรงเรียนขนาดเล็ก0637944551
12นางสมถวิล ติดสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานติดตามและประเมินผล0857500938
13นางสาวพรรณิดา ทัพธานีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร0918646746
14นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปดร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0892780495
15นางสาวปิยะพร ประภูชะกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปดร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0848711818
16นางภัทนาพร เหล่าคนค้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0844054597
17นายคำตา อ้วนสาเลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ0819770198
18นางสาวมะลิวรรณ สุขใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0857560784
19นางสาวปรัชญาพร บุญเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0893479065
20นางพจนี เหล็กกล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898420622
21นางสุลัคนา เสาวรสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0868632580
22นางรัชนี พาลกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา0857543223
23นายสมบูรณ์ นาหล่องนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะและสถานที่0981069129
24นางสาวนุสรา แผ่นทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0898617302
25นางจีรพรรด์ ดวงจำปานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่0801937046
26นางสาวัชัญญรัตน์ หัสดีสุรยุทธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือน และบำเหน็จบำนาญข้าราชการ0867695887
27นางสาวเบญญาภา อระบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าย เงินยืมราชการ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค0844352588
28นางบัวเรียน ภูกองชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0879489383
29นางสาวณิชชากร โพธิ์วงษ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0885632929
30นางศศิดา เวชกูลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ0897120702
31นางสาวศิริมลรดา เตือนสกุลพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0898407340
32นางสาวจิรนุช เสมาเพชรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวทบ.(เกษตรศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานลูกจ้างชั่วคราว089 - 9379869
33นางสาวภิชญาดา ประภาธีรวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0929174959
34นายไชยัณต์ โพลังกานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศอ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลขานุการผู้อำนวยการ0883093390
35นางพิศมัย ศรีพรรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือน0895825643
36นางเกษร ชินวังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0819998665
37นางสาวปราณี วสุเทพนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาและฝึกอบรม0819543759
38นางสาวนัทธมน แก้วงามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่0892732023
39นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา0896198404
40นายธีระ ประทุมชาตินิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0828552878
41นางสาววันทะนี ตะแสนลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ0811672203
42นางสาวจีรนันท์ บุตรคำโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานเลขานุการ กพท.0813691918
43นางกัญจนพร ป้องพรมมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0800068451
44นายมานะ มุกดาม่วงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0866434302
45นางกาญจนา พวงพันธ์ุนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน0887332143
46นางวิลาสินี สมใจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการศึกษาภาคบังคับ0862330745
47นางอัจฉรียา พงศ์ภูริจำรัสนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน0942902851
48นางพนิดา นูนาเหนือนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน089 - 2790357
49นางสาวชุติมา เบญจวงศ์ลิชิตนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร0898428829
50นางสาววัลยา จิตราเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณกลาง0979929983
51นางปราณี มุกดาม่วงลูกจ้างประจำ --ศษ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ระดับ30830110600
52นายสุรศักดิ์ อินทรเพชร์ลูกจ้างประจำ --คบ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0895729406
53นายวิมล ศรีพันธบุตรลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0868595905
54นายสำนวน โพธิ์ศาลาแสงลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0879534418
55นางมะลิ เพชรใสดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานทำความสะอาด0872350509
56นายสายัณ ชัยรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการดูแลอาคารสถานที่0878529626