ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจรณเดช บุปผาชาติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2ว่าที่ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ
3นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. --ศศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
4นายอำนาจ โพธาทองรองผู้อำนวยการ สพท. --น.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นายทรงวุฒิ มีศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
6นายณิรุจฒ์ สนั่นเมืองนักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7นางสาววิภา ลีลัครานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายใน
8นายไชยา วิริยะกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9นางประกาย กองทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล
10นางบุญเปรียบ สนั่นเมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
11นางนิภาพร ไพรสณฑ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
12นางฟ้าหยาด พรหมกาลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร
13นายเขมพิชญ์ บั้งทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่บริหารงานบุคคล
14นายชุมพร ไชยงามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.สส.บ.ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
15นายวิษณุ เพชรพิมพ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
16นายชาตรี อุปาละนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17นางธนพร วรวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชการศึกษา
18นายสมเดช ภานุสถิตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชการศึกษา
19นางวัชราภรณ์ จิตรมาศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายสมคิด ทาริวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
21นายชยพล แพงเนตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
22นายวิทยา สายสุดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
23นางลำพูล วังทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
24นายสวัสดิ์ สิมเสมอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
25นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
26นายธีระวัฒน์ สังข์สาลีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานยิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นางอมลณัฐ แก้วกองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้วนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
30นางจุไรรัตน์ รัตนโกเศศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
31นางพรรณปวีร์ ศรีประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
32นางสาวนันทพร เย็นใจนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
33นางสาววิลัยวรรณ สุภชาตินักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
34นางจิรภาภรณ์ ไชยกุลนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
35นางสาวสุนันทา จารุจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
36นางสาวศศิธร นธะสนธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
37นายวรายุทธ เมืองพิลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
38นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่นนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
39นางพิสมัย ศรีแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
40นางศิริญา วงศ์ พิจิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
41นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.,ศศ.ม..วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
42นางสาวกัญญ์ชิสา ช่วงชิงนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
43นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษานิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร
44นางมาลินี วายทุกข์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
45นางสุคนธ์มาศ บุปผาชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
46นายมังกร พลพวกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
47นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.,ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
48นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
49นางสาวจินดาพร ก้านทองนักวิชาการศึกษา --วธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นางประภาภรณ์ อื้อจรรยานักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเลขานุการ ผอ.สพป.
51นางนิลวรรณ พรมเสนานักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางพรพิศ กาญจนีย์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นายธนิต อุทิตสารนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นางละม่อม อดกลั้นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55นายจำรัส แสงเผิ่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
56นางนารีทิพย์ วิเศษอุดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
57นางระพีพร เกิดกลางเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
58นางสาวศรีนุช โสระเวชเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
59นางสุปราณี แป้นนอกเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
60นางพิณทอง ปาระดิษฐ์เจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
61นางประภากมล แสงอรุณเจ้าพนักงานธุรการ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
62นางธนิศร พัฒนราชเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี
63นางวราภรณ์ สายสมคุณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
64นางศรีอำนาจ พันธ์พิบูลย์เจ้าพนักงานพัสดุ --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
65นางสาวกมลชนก ไพรสณฑ์พนักงานราชการ --ศษ.ม.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
66นายอรุณ หน่อจันทร์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
67นายสมโภชน์ ทาตาสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
68นายทรงศิลป์ บุตรแก้วลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
69นายอดุลย์ มาลาอุตม์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
70นายจำรัส วงศ์โสภาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
71นายภักดี จูมดอกลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
72นายสาริน อุ่นทองลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ