ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 30
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-5476275
2นายสวาท ฦาชารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร085-4644866
3นายอนันท์ รองพลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-9760441
4นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ061-9495885
5นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-9998115
6นางปรียารัตน์ ขาวปั้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ093-5011759
7นางสาวปิยภรณ์ อุดมเศรษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0956056956
8นายกันต์ชย ธุลีจันทร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9นางกาญจน์สุดา จีรภัทรอติชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ091-7792638
10นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ085-6573190
11นายชาตรี ทวีนาทนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0816611757
12นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์093-3211659
13ว่าที่ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุลนิติกร ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกฎหมายและคดี0862484219
14นายเอกชัย อ้อทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0909536579
15นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา089-8490002
16นางสาวอารยา ประยูรหารนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0819667122
17นางประทุมพร ตึกโพธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-9478494
18นางศุลีพร ประการแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0929516497
19นางบังอร ชมเกษรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
20นางสายฝน ฆ้องนอกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล084-6199529
21นายวิไลลักษณ์ ฦาชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
22นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0853152952
23นางสาวสมจิตร ตั้งเพีียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน081-7609592
24นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-1202948
25นางสาวธัญพร ตรีมูรตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-0767835
26นายพงศธร ชุยสีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการหน.ศูนย์/เครือข่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีผู้ร่วมดูแลระบบ
27นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878197155
28นายปรีดา นิตยารสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0985865416
29นางวนิชา ประยูรพันธ์ุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0879603864
30นายบุญยฤทธ์ิ ปิยะศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812665066
31นางสาวจิราธร พิพิธกุลนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ095-6057935
32นายธวัช แวงดงบังนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและพัสดุ0870404921
33นางพัชรินทร์ พองชัยภูมินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0988489878
34นางปิยะนันท์ มโนธรรมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-3211244
35นายธวัช เต็งชัยภูมินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0896278397
36นายภาวัต ภูมิคอนสารนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0878251621
37นางรุ่งเรือง รักษ์มณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล089-8481967
38นางวิลาสิณีย์ ธุลีจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0892824211
39นางธัญชนก กมลกรศรีโรจน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล081-7936725
40นายศรายุทธ อยู่ภักดีนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล080-6050479
41นายยุทธศักดิ์ ผลกองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0981433812
42นางมาลา สมิงชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0916752615
43นางสาวนุชนาฎ จันลาศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0910595791
44นายชูศักดิ์ ปีชัยภูมิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-2628535