ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษาชัยภูมิ เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวมะลิวัน มาเหง่ารองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-5476275
3นายสวาท ฦาชารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร085-4644866
4นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ061-9495885
5นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-9998115
6นางปรียารัตน์ ขาวปั้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ093-5011759
7นางสาวพัชราวัลย์ ธรรมสโรชนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
8นางสาวปิยภรณ์ อุดมเศรษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0956056956
9นายกันต์ชย ธุลีจันทร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
10นางกาญจน์สุดา จีรภัทรอติชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ091-7792638
11นายชาตรี ทวีนาทนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0816611757
12นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์093-3211659
13ว่าที่ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุลนิติกร ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกฎหมายและคดี0862484219
14นายเอกชัย อ้อทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0909536579
15นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-1202948
16นางวิริยะสมร บัวทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางสาววชิรา บุญเกื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางเขมิกา สาทันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสาวอารยา ประยูรหารนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0819667122
20นางประทุมพร ตึกโพธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-9478494
21นางสายฝน ฆ้องนอกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล084-6199529
22นายวิไลลักษณ์ ฦาชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
23นางธัญชนก ชาติประมงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง081-7936725
24นางศุลีพร ประการแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0929516497
25นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0853152952
26นางบังอร ชมเกษรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
27นางสาวสมจิตร ตั้งเพีียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน081-7609592
28นางรุ่งเรือง รักษ์มณีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0898481967
29นางสาวธัญพร ตรีมูรตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-0767835
30นายพงศธร ชุยสีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการหน.ศูนย์/เครือข่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีผู้ร่วมดูแลระบบ
31นายบุญยฤทธ์ิ ปิยะศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812665066
32นางวนิชา ประยูรพันธ์ุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0879603864
33นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878197155
34นายปรีดา นิตยารสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0985865416
35นางสาวจิราธร พิพิธกุลนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ095-6057935
36นางพัชรินทร์ พองชัยภูมินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0988489878
37นางวิลาสิณีย์ ธุลีจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0892824211
38นายธวัช เต็งชัยภูมินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0896278397
39นายภาวัต ภูมิคอนสารนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0878251621
40นายศรายุทธ อยู่ภักดีนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล080-6050479
41นางปิยนันท์ มโนธรรมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0813211244
42นายยุทธศักดิ์ ผลกองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0981433812
43นางมาลา สมิงชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0916752615
44นางสาวนุชนาฎ จันลาศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0910595791
45นายชูศักดิ์ ปีชัยภูมิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน086-2628535