ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 30
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-5476275
2นายสวาท ฦาชารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร085-4644866
3นายอนันท์ รองพลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-9760441
4นางปรียารัตน์ ขาวปั้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ093-5011759
5นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-9998115
6นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ061-9495885
7นางสาวปิยภรณ์ อุดมเศรษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0956056956
8นายกันต์ชย ธุลีจันทร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9นางกาญจน์สุดา จีรภัทรอติชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ091-7792638
10นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ085-6573190
11นางสาวอารยา ประยูรหาญนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา081-9667122
12นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์093-3211659
13นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา089-8490002
14นายชาตรี ทวีนาทนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ081-6611757
15นางประทุมพร ตึกโพธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-9478494
16นางสายฝน ฆ้องนอกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล084-6199529
17ว่าที่ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุลนิติกร ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล086-2484219
18นางวิไลลักษณ์ ฦาชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล085-4795215
19นางศุลีพร ประการแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล092-9516497
20นางสาวสมจิตร ตั้งเพีียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน081-7609592
21นายเอกชัย อ้อทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน090-9536579
22นางสาวธัญพร ตรีมูรตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-0767835
23นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-1202948
24นายพงศธร ชุยสีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการหน.ศูนย์/เครือข่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีผู้ร่วมดูแลระบบ
25นายบุญยฤทธ์ิ ปิยะศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812665066
26นางวนิชา ประยูรพันธ์ุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0879603864
27นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878197155
28นายปรีดา นิตยารสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0985865416
29นางสาวจิราธร พิพิธกุลนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ095-6057935
30นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ089-2824211
31นายธวัช แวงดงบังนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและพัสดุ0870404921
32นางพัชรินทร์ พองชัยภูมินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0988489878
33นางปิยะนันท์ มโนธรรมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-3211244
34นางธัญชนก กมลกรศรีโรจน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล081-7936725
35นายธวัช เต็งชัยภูมินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0896278397
36นายภาวัต ภูมิคอนสารนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0878251621
37นางรุ่งเรือง รักษ์มณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล089-8481967
38นายศรายุทธ อยู่ภักดีนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล080-6050479
39นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0853152952
40นายยุทธศักดิ์ ผลกองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร098-1433812
41นางมาลา สมิงชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0916752615
42นางสาวนุชนาฎ จันลาศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0910595791
43นายชูศักดิ์ ปีชัยภูมิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-2628535