ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนิวัฒน์ แก้วเพชรผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0813897551
2นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล0812657239
3นางสาวสมลักษณ์ วิจบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0864694965
4นางสาวสุกัญญา ประทุมวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0851961478
5นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818812568
6นายสามิตร เปรี่ยวพิมายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0899491715
7นางปัญจรัชติ์ สุจำนงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0821292429
8นางอุบล รองพลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินบัญชี0973311595
9นางสาวคณารัตน์ สระบัวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานวิทยะฐานะ0895838050
10นางโชติกา ชาลีรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817603897
11นางศิรินันท์ ใจรักษานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผอ.กลุ่มอำนวยการ0910467955
12นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0936154626
13นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาวิชาการ0872496547
14นางสาวสมหวัง จิตรหาญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล0896309179
15นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ, ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ0878693434
16นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน0828631662
17นางวรรณภา ภู่ดัดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0872555847
18นางนิสา อินพลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การบัญชีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0898883850
19นางสาวบุญยกร ประกอบวรการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0864697984
20นายเกษมศักดิ์ บุพตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0973235323
21นางวาสนา ตาลทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0810712196
22นางสาวเรณู พลศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา0892839348
23นางสาวสุดารัตน์ สีมานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินบัญชี0863200534
24นางวาสินี วัฒนาสกุลลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ0931514654
25นางยุวภา แก้วเหมือนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหา0885819917
26นางลีลาวดี โพธิ์ทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27นางสาวดอกไม้ ชินโคตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878707667
28นายสายทอง แตงทิพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0898471956
29นายสฤษดิ์ ชัยมาลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0883452334
30นายวรายุทธ ทวีลาภศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0811859966
31นายฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศ.ศ.ฐ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ0813902356
32นายสิทธิพล พื้นชัยภูมินักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่0848343275
33นางสาวชนกนันท์ จันทะดวงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบห.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0879716515
34นางณัฐฐานุช ดนตรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0843372828
35นางทัศนียานันทื เกียรติศักดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี0926164561
36นางสุวรรณี ชนะชัยนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการปท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0862601584
37นางวิไลพร วงค์ครรชิตนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ0897193864
38นายสมศักดิ์ ชินขุนทดนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง091-664-5682
39นางสาวสุนัน ทองสงฆ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0819778324
40นายชัยพนม วงษ์รัตนชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0875396195
41นางสาวณัฎฐนิช บรรเทากุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0918312899
42นางสาวธนัญญา สูบโคกสูงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0899179977
43นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาการ0866582473
44นางจริยา รัตนพิทักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0963646359
45นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพานักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0918319531
46นางสาวศิริพร โนนดอนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการศึกษา0872503901
47นางวนาลิน ขามเกาะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0619388295
48นางสาวชลิวัล ดีวิเศษนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบ
49นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน0810714780
50นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ0934721588
51นางสาวสีสุดา สุพิพัฒนโมลีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานป.โทวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0910145938
52นางสมพิศ จงกลเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ0819975239
53นางจตุพร จันทร์น้ำใสเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0895850897
54นางสาวมัทรี ภักดีพุดซาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเลขานุการ0845433411
55นางธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์คุณลูกจ้างประจำ --บท.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเลขานุการ0615692547
56นายอัครเดช เพชรประไพลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0883609115
57นายพรศักดิ์ ชนะชัยลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการไปช่วยราชการ การสอนที่โรงเรียน
58นายอานัต บัวคำลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0883727079
59นายอนุรัตน์ เสริมพงษ์ศิริลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0890886931
60นางสาวกุสุมา เทียนสันเทียะลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธูรการ0883553341
61นางสาวอรทัย ชาตรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานพิมพ์0865811259
62นางสาววันวิสาข์ บุพตาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานช่วยงานพัสดุ0903763201
63นางสาววราลี นาคคำลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการโรงเรียนช่วยราชการ0934169445
64นายสุนทร ก้อนมณีลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำ0931069046
65นายพงษ์ศักดิ์ ช่วยคุณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาสถานที่ราชการ
66นายพชระ เปรมฤดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาสถานที่ราชการ
67นางสาวสายฝน ไชยจันดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด0982453094