ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนิวัฒน์ แก้วเพชรผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0813897551
2นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล0812657239
3นางโชติกา ชาลีรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817603897
4นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ0872496547
5นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0936154626
6นางสาวสุนัน ทองสงฆ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารงานบุคคล0819778324
7นางสาวสมหวัง จิตรหาญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล0896309179
8นายเชษฐา หนองเหล็กนิติกร เชี่ยวชาญพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ, ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ0878693434
10นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน0828631662
11นางวรรณภา ภู่ดัดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0872555847
12นางนิสา อินพลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การบัญชีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0898883850
13นางสาวดอกไม้ ชินโคตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878707667
14นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818812568
15นางสาวบุญยกร ประกอบวรการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0864697984
16นางภาณินี ศรีทัศน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0973240417
17นายสามิตร เปลี่ยมพิมายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0899491715
18นางวาสนา ตาลทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0957848084
19นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0821292429
20นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0992825254
21นางสาวสมลักษณ์ วิจบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศ.ษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0864694965
22นายสายทอง แตงทิพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0898471956
23นายวรายุทธ ทวีลาภศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0811859966
24นางวนาลิน ขามเกาะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0619388295
25นางสาวเรณู พลศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการมธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานมาตรฐานสำนักงานเขต0892839348
26นายสิทธิพล พื้นชัยภูมินักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่0848343275
27นายฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศ.ศ.ฐ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ0813902356
28นางสาวศิริพร โนนดอนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0872503901
29นางสาวชนกนันท์ จันทะดวงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบห.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0879716515
30นางณัฐฐานุช ดนตรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0843372828
31นางทัศนียานันทื เกียรติศักดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี0926164561
32นางสุวรรณี ชนะชัยนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการปท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0862601584
33นางวิไลพร วงค์ครรชิตนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ0897193864
34นางวาสินี วัฒนาสกุลลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ0931514654
35นางยุวภา แก้วเหมือนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา0885819917
36นายสมศักดิ์ ชินขุนทดนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง091-664-5682
37นางสาวคณารัตน์ สระบัวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยะฐานะ0895838050
38นายชัยพนม วงษ์รัตนชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0875396195
39นายเกรียงไกร วงค์ไชยานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
40นางสาวณัฎฐนิช บรรเทากุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0918312899
41นางสาวธนัญญา สูบโคกสูงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0899179977
42นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาการ0866582473
43นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพานักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0918319531
44นางจริยา รัตนพิทักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0963646359
45นางสาวชลิวัล ดีวิเศษนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบ
46นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0810714780
47นางสีสุดา เหล็กกล้าเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานป.โทวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0910145938
48นางสมพิศ จงกลเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ0819975239
49นางจตุพร จันทร์น้ำใสเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0895850897
50นางสาวมัทรี ภักดีพุดซาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเลขานุการ0845433411
51นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ0934721588
52นางธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์คุณลูกจ้างประจำ --บท.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเลขานุการ0615692547
53นายกาญจนา โกะสูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54นายอภิโชค นเรกุลลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
55นายอัครเดช เพชรประไพลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0883609115
56นายอานัต บัวคำลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0883727079
57นายอนุรัตน์ เสริมพงษ์ศิริลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0890886931
58นางสาวกุสุมา เทียนสันเทียะลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธูรการ0883553341
59นางสาววราลี นาคคำลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการโรงเรียนช่วยราชการ0934169445
60นายสุนทร ก้อนมณีลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำ0931069046
61นายวิทยา เดือนไธสงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาการณ์
62นายพชระ เปรมฤดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาสถานที่ราชการ
63นางสาวสายฝน ไชยจันดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด0982453094