ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมนัส เจียมภูเขียวผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา), กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.098-096-4498
2นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(การประถมศึกษา), ค.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-7170154
3นายปิยะวุฒิ ดวงภมรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.), การบริหารการศึกษา(กศ.ม.)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลและกลุ่มนโยบายและแผน083-7987499
4นายสุดสาคร เรืองวิเศษรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัณฑิต/นิติศาสตร์บัณฑิต/ครุศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา080-4871914
5นายมานพ ปัทมปราณีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ094-2967373
6นายอาทิตย์ อุุทธตรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษการพัฒนาชุมชนผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0813801420
7นางนงเยาว์ เลิงนิสสัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศิลปศาสตร์บัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน085-0285572
8นางณัฐรียา ฉัตรรักษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา
9นายพงศกร ธนทรัพย์พลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายสน098-2549117
10นางศิรดา พิริยะชัยวรกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา061-9783562
11นางสาวสุเมธตา งามชัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศศม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ).หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ095-0596556
12นางสาวดรุณี อาจปรุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. และ ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา089-8615400
13นายชัยณรงค์ บรรลังเดชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษนธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา DLTV, DLIT, ดีตำบล090-8415867
14นายเชษฐา พลธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา089-3559254
15นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวทม.(ชีวเคมี)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา093-3280210
16นางศุภลักษณ์ ไปนานนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธฺ
17นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการนบ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานพัฒนาบุคลากร0902629354
18นางสาววิภาพร ยงเพชรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลการเลื่อนเงินเดือน, ค่าจ้าง0811386027
19นางสรินทรา ประยงค์เพชรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (สังคมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลการบรรจุและแต่งตั้ง0905806575
20นายวรรณพล เหมือนพันธ์ุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรัฐศาสตร์, ป.โท(ศึกษาศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ086-8684759
21นางสาวอรวรรณ แซ่โอ้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)/ คบ.(ประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน083-2859548
22นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(คุรุศาสตร์บัณฑิต)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ088-5633147
23นายวาทิศ สอนกองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการศึกษาบัณฑิต(กษ.บ.)/ภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา099-6394519
24นางเทียนทอง ประทีปเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(เทคโนโลยี) /ศษ.ม.(หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุมงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา082-3118094
25นางสุพัตรา อุตรนครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา083-1420166
26นางธัญชมณ บุญประกอบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.(สุขศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา092-6939747
27นางจินตนา คงสิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา096-1964599
28นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.), ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศศ.บ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์098-1050996
29นางภาวินี พรมไพรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการมาตรฐานสำนักงาน/เลขานุการ089-6301875
30นางสาวอัญภัทร มาปัสสานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสวัสดิการข้าราชการครู089-5735653
31นางวิไลภรณ์ นิลแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0848259468
32นางเกวลิน เกิดนอกนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0634916295
33นายไพฑุรย์ ผ่องแผ้วนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0853119836
34นางพนิดา นูโพนทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0994599126
35นางเกวลิน เกิดนอกนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิต, การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี063-4916295
36นางพนิดา นูโพนทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี099-4599126
37นางธัญญารัตน์ ประกายเพชรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ. รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลัง0821442582
38นางจิราภรณ์ เสตะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิต/รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ089-6302248
39นางเบญจลักษณ์ นะสีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยววิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังลแะกำหนดตำแหน่ง087-8591415
40นางสาวศศิธร พงษ์พิมายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ088-0490798
41นางชเนตตี ชำนาญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.)้คมี), ร.บ.(รัฐศาสตร์), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ081-8606614
42นางอัมพร เมตตานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาฯ094-5301917
43นายชุติพนธ์ พรประทุมนิติกร ปฏิบัติการนิติศาสตร์บัณฑิต/ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร083-3435186
44นางสาวสุกัญญา ธุนันทานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.ภาษาไทยวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนโยบายและแผน081-7693918
45นางธิดารัตน์ จิตรธรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลและงานงบประมาณ088-5733639
46นายจักรพันธ์ พวงสมบัตินักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ. (การจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ส่งเสริมการจัดการศึกษา0801900700
47นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด092-6965951
48นายพลาวุธ ชัยสงครามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) (คอมพิวเตอร์การศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากีฬา ลูกเสือ โรงเรียนสุจริต061-1393286
49นางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคุณภาพการศึกษา/รักนักเรียน084-3012653
50นางทิพย์สุวารี เชาวพงศ์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ092-6965646
51นางสาวสุธาศินี รักกุศลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), คม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางอังคณา โคตรมูลนักวิชาการศึกษา ทักษะพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่(ให้คำปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาทางอารมณ์)093-0967247
53นางศุภลักษณ์ กอบการดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอาหารกลางวันและสุขภาพนักเรียน089-8427107
54นางรุ่งทิพย์ เวียงชัยภูมิเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ093-0629347
55นางทัศศินีย์ ฦาชาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานบธ.บ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์2882455165
56นายวีรศักดิ์ แสงสุขเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบช.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0935274419
57นายสรายุทธิ์ ครองหนองแดงไม่กำหนด --ศิลปศาสตร์บัณฑิต(สหวิทยากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการยานพาหนะ098-5892298
58นายกฤษณศักดิ์ ครบุรีบุญมาตรไม่กำหนด --พ.ม.พิเศษมัธยมขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลรถยนต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
59นายบรรจบ สวัสดิ์รักษ์ไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการไฟฟ้าในอาคาร081-0679519
60นายสมเก่ง สินธิ์ชัยภูมิไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการคนสวน061-5355610
61นายโอฬาร เซียมเอคูไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการรักษาความปลอดภัย083-1623213
62นายไชยา ลือหาญไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม ดูแลความปลอดภัย082-1558512
63นายวิชัย เฝ้าทรัพย์ไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการคนสวน063-0561879
64นางราตรี ลือหาญไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลภายในอาคาร061-0500531